XХ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “Наука і вища освіта”

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатор: Класичний приватний університет
Адреса: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б,
тел./факс: (061) 701-90-08.
e-mail: nauka_osvita@ukr.net

Мета проведення: генерація нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.
Тематичні напрями роботи конференції:

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Секції:
1. Інтеграція України у світові та регіональні економічні структури
2. Економічні й організаційні аспекти розвитку підприємств і галузей України
3. Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку.
4. Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України
5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств
6. Сучасні аспекти макро- та мікроекономічних процесів
7. Економіко-математичне та статистичне моделювання макро- та мікропроцесів

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОЗНАВЧИХ ПРОБЛЕМ
Секції:
1. Актуальні проблеми формування й функціонування органів державної влади
та місцевого самоврядування
2. Екологічне, земельне й аграрне право: регіональні проблеми
3. Історія та теорія розвитку української державності: правові аспекти
4. Актуальні проблеми адміністративного права і процесу, фінансового права
5. Актуальні проблеми цивільного, господарського права і процесу
6. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології, кримінального процесу та криміналістики
7. Актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства

СТАН І ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Секції:
1. Інноваційно-інвестиційний менеджмент як складова управління підприємствами різних галузей економіки
2. Сучасні тенденції в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств країни
3. Адміністративний менеджмент: сучасний стан та перспективи
4. Сучасні технології ефективного управління бізнесом
5. Актуальні проблеми управління підприємствами
6. Управління розвитком економічного потенціалу підприємств

ДУХОВНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Секції:
1. Проблемні аспекти політології, філософії та теології.
2. Історія України та культурологія.

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Секції:
1. Системний аналіз та інформаційні системи
2. Програмне забезпечення автоматизованих систем
3. Електронні компоненти автоматизованих систем

ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ
Секції:
1. Сучасні проблеми психологічної освіти
2. Проблеми соціальної роботи сучасної України
3. Актуальний стан та перспективи розвитку дизайн-технологій
4. Проблеми управління освітніми процесами у вищій та середній школі

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ
Секції:
1. Механізми державного управління розвитком України та її регіонів
2. Особливості діяльності органів місцевого самоврядування в Україні

ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА У XXI СТ.: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Секції:
1. Актуальні проблеми загального та германського мовознавства
2. Сучасні проблеми історії та теорії літератури
3. Міжкультурна комунікація та переклад у добу глобалізації
4. Іноземна мова як мова спеціальності
5. Актуальні проблеми англійської мови професійного спрямування

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Секції:
1. Тенденції розвитку засобів масової інформації в соціокомунікаційних процесах
2. Соціально-комунікативні технології: сучасні тенденції та перспективи розвитку
3. Видавнича справа та редагування на сучасному етапі
4. Українська мова в ХХІ столітті: проблеми давні та новітні

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. РЕАБІЛІТАЦІЇ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Секції:
1. Актуальні проблеми спорту та фізичного виховання різних груп населення
2. Сучасні проблеми здоров’я людини та фізичної реабілітації
3. Стан та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанної індустрії

Для участі в конференції необхідно до 01 лютого 2012 року подати в організаційний комітет заявку за наведеною формою і тези доповіді (роздрукований та електронний варіанти), копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі:
– 150 грн – для учасників конференції з наданням збірника тез доповідей;
– 50 грн – для співробітників та аспірантів Класичного приватного університету без надання збірника тез доповідей.

Детальні умови проведення та участі в конференції - у файлі:
http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/info_2012.doc