Останні коментарі

Новини та події

Шановні колеги!
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
кафедра практики англійської мови,
кафедра мовної та міжкультурної комунікації,
кафедра романської філології та компаративістики

ЗАПРОШУЮТЬ ВАС
взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції
«АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО ДИСКУРСУ»,
що відбудеться 30 березня 2017 року
в інституті іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (вул. Леся Курбаса, 2, м. Дрогобич, Львівська обл.).

Передбачені такі напрями роботи конференції:
• лінгвістика;
• літературознавство;
• переклад;
• педагогічні науки.
Робочі мови конференції: українська, російська, польська, німецька, англійська, французька.
Форма участі: дистанційна.
Для участі у конференції необхідно до 27 лютого:
• подати до Оргкомітету заявку на участь та електронний варіант доповіді, оформлений згідно із вимогами;
• сплатити вартість публікації доповіді (із розрахунку 25 грн за сторінку друкованого тексту) та надіслати до Оргкомітету зіскановану квитанцію про оплату.
Додаткова інформація:
Заявки на участь у конференції, тексти доповідей та квитанції про оплату просимо надсилати на електронну адресу: prakt.anglmovy@ukr.net або romphil@ukr.net. Кошти за публікацію перераховувати на картку Ощадбанку 4790700001905208.
Із запитаннями звертатися до представників Оргкомітету:
Сирко Ірина Мирославівна: +380984657026, +380664091995, +380934183155.
Павлішак Оксана Романівна: +380675800750.
Маркова Мар’яна Василівна: +380972330145.
Доповіді учасників будуть опубліковані як наукові статті у спецвипуску журналу «Молодий вчений», включеного до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.

Вимоги до оформлення статей:
Формат A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовані у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)
Поля всі сторони – 2 см
Основний шрифт Times New Roman
Arial і Courier New для текстових фрагментів
Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині
Автоматична розстановка переносів включена
Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см
Нумерація сторінок не ведеться
Малюнки та таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.
Розмір шрифта табличного тексту зазвичай на 2 пункти менший за основний шрифт. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються
Посилання на літературу у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються
Обсяг від 10 до 20 сторінок включно

Вимоги до змісту: статті мають містити такі необхідні елементи (з виділенням по тексту):
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які посилається автор;
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
• формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку.

Структурні елементи статті:
• індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
• прізвище та ініціали автора(-ів), місце роботи (навчання), вчений ступінь, вчене звання, посада – трьома мовами (українською, російською, англійською);
• назва статті – трьома мовами (українською, російською, англійською);
• анотації (мінімум 5 речень) та ключові слова (мінімум 5 слів) – трьома мовами (українською, російською, англійською);
• текст статті може бути українською, російською, англійською, німецькою, польською або французькою мовами;
• список літератури.

Зразок оформлення доступний за посиланням: http://molodyvcheny.in.ua/ua/rules/article_example.pdf

Спірне питання,яке має свої

Спірне питання,яке має свої плюси та мінуси. Але на мою думку та й більшості людей, плюси переважають, дивлячись на технічний прогрес який не стоїть на місці.

Тайм-менеджмент

Дійсно дуже корисна стаття. На даний момент досить часто стараюсь користуватись цими порадами, щоб краще навчитися планувати свій час)

Сторінки