ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ І БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ В РАМКАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ЛІТНАРОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ І БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ В РАМКАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

13. 00. 04 – Теорія та методика професійної освіти

Дисертація на здобуття вченого ступеня
доктора педагогічних наук

Науковий консультант:А.С.Дем’янчук,
доктор педагогічних наук, професор

Рівне, 2009
Актуальність проблеми полягає в необхідності розробки теоретичних і методологічних аспектів проблемного навчання на основі створення наукової школи і дослідження результатів її функціонування.
Мета даної дисертації- встановити рівень наукової школи на рівні докторської дисертації. Адже лише признання науковою спільнотою представлену докторську дисертацію на рівні вченого звання доктора наук
автоматично призводить до признання наукової школи. Кожна наукова школа повинна відповідати рівню доктора наук. Якщо немає рівня доктора наук, то немає і наукової школи. Хоча є дуже багато докторів наук, які не
мають за плечими Наукової школи.
Базовими принципами створення наукової школи є:
1. Наявність високопрофесіонального професорсько-викладацького складу.
2. Застосування сучасних технологій і методик професійної освіти.
3. Використання математичних методів досліджень.
4. Розробка методів математичної статистики на основі інформаційних технологій.
Задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети:
Представити і дослідити матеріали, які забезпечили рівень функціонування Наукової школи.
Об΄єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. В нашому випадку об΄єктом дослідження
буде система проблемного навчання в рамках професійної освіти.
Предмет дослідження міститься в межах об΄єкту - дослідження роботи Наукової школи в рамках проблемного навчання.
Об΄єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об΄єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дисертанта, оскільки предмет дослідження визначає тему дисертаційної роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.
Таким чином, темою дисертаційного дослідження буде: «Теоретико-методологічні аспекти функціонування наукової школи в рамках професійної освіти».
Зв΄язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження проведені в рамках Міжнародної комплексної наукової теми «Математико-статистичні моделі, їх інформаційно-системний аналіз та інформаційне забезпечення» , яка виконується кафедрою Математичного моделювання МЕГУ.
Методи дослідження. В дисертації у першому розділі при розробці математичного представлення рівнів засвоєння знань і ступенів абстракції був застосований в педагогіці метод « векторної алгебри і векторного аналізу»; на основі курсів «Педагогіка вищої школи», «Вища освіта України і Болонський процес», які дисертант читав магістрантам ряд років у Міжнародному університеті,де вперше автором була побудована математична модель процесу навчання.
Дослідження другого і третього розділу виконані на основі застосування автором «Способу найменших квадратів» для обробки матеріалів педагогічних і психологічних експериментів і «Методу статистичних випробувань Монте Карло».
Дослідження четвертого розділу виконані на основі застосування в педагогіці «Дослідження операцій».
Дослідження п΄ятого розділу виконані на основі застосування в педагогіці
«Теорії ймовірностей», «Математичної статистики», «Комп΄ютерної алгебри».
Наукова новизна отриманих результатів.
1. Вперше дано математичне представлення зв΄язку рівнів засвоєння знань ά і ступенів абстракції β і ілюстровано графічно з введенням системи координат ά , β та встановленням формул їх взаємодії.
2. Вперше розроблена математична модель якості навчального процесу, яка дала можливість розрахувати якість засвоєння знань по 100 бальній шкалі ЕST, в залежності від необхідного часу на вивчення дисципліни і співвідношення інтелектуальних потенціалів студент-викладач.
3. Дістало подальший розвиток застосування способу найменших квадратів до обробки матеріалів педагогічних і психологічних експериментів.
4. Вперше була побудована і досліджена математична модель впливу ситуативної тривожності на характери-стики пам΄яті методом статистичних випробувань Монте Карло, що дало можливість поставити науково-дослідну
роботу в університеті, і призвело до створення другої наукової школи.
5. Вперше автором створено науковий напрямок «Геодезичні мережі несуцільних спостережень» , на основі якого була створена перша наукова Школа по проекту-ванню і дослідженню прецизійних (високоточних) державних геодезичних мереж на території областних міст з метою забезпечення облікової одиниці площі в 1 кв. метр.
6. Вперше побудована і досліджена математична модель залежності ваги дітей від їх росту з подальшим дослід-женням методом статистичних випроБувань Монте Карло.
7. Вперше побудована і досліджена математична модель базової дисципліни в рамках роботи наукової школи.
8. Вперше розроблені критерії оцінок на екзамені з врахуванням думки кожного студента.
9. Вперше в педагогічній практиці розроблена теоре-тична база з практичним її використанням по оцінці точ-ності функції зрівноважених величин для множинної регресії.
Дані наукові положення з врахуванням досягнутого ними рівня новизни послужили теоретичною основою (фундаментом) вирішення в дисертації наукової проблеми: «Теоретико-методологічні аспекти функціонування наукової школи в рамках професійної освіти».
Теоретичне і практичне значення отриманих результатів.
На основі рішення поставленої проблеми написано молодими вченими більше 300 монографій, представлених в національних і університетських бібліотеках України.
Особистий внесок дисертанта.
1. Створення наукової школи по проектуванню і дослідженню прецизійних державних геодезичних мереж в Чернігівському державному інституті економіки і управління.
2. Створення наукової школи по дослідженню проблем педагогіки і психології в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем΄янчука.
3. Створення наукової школи в Міжнародному університеті розвитку людини «Україна».
Апробація результатів дисертації.
Результати дисертаційного дослідження були доложені і отримали підтримку на УІІ Міжнародному науково-технічному симпозиумі «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS I GIS – технології.
(7-14 вересня) 2002 р. Алушта(Крим), наукових симпозі-умах «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва» Львів, 2002, Львів, 2003, Міжнародній науково-практичній конференції «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування - Європейський досвід,Чернігів, 2005;
Першій науково-методичній конференції «Застосування програмного забезпечення для персональних комп΄ютерів в підготовці сучасного інженера, УІІВГ, Рівне, 1993; Міжнародній науково-методичній конференції
«Проблеми багаторівневої вищої технічної освіти»,УІІВГ, Рівне,1993; Науковій конференції «Історичні традиції Волині: проблеми духовного відродження», Рівне,УІІВГ, 1993, Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність, Рівне,1993. Крім цього, протягом багатьох років дисертант читав курси проблемних лекцій по дисциплінам «Педагогіка
Вищої школи», «Вища освіта України і Болонський процес». Всього апробацію пройшли матеріали дисертації більше ніж на 50-ти Міжнародних, Всесоюзних,
Республіканських та міжвузовських і університетських конференціях.
Публікації.
По темі дисертації опубліковано 11 монографій, більше 50 навчальних посібників і курсів лекцій з елементами проблемного навчання, більше 30 наукових статей у збірниках наукових праць, дозволених ВАК бувшого СРСР, а нині України до включення їх в докторські дисертації.
На захист виноситься:
1. Сформульована автором концепція проблемного навчання.
2. Математична інтерпретація рівнів засвоєння професійних знань і ступенів їх абстракції.
3. Вперше побудована автором математична модель якості навчального процесу.
4. Розроблений автором проблемний курс по застосуванню способу найменших квадратів для обробки матеріалів психологічних і педагогічних експериментів.
5. Вперше побудована автором істинна модель «Залежності характеристик пам΄яті від ситуативної тривожності» і її дослідження методом статистичних випробувань Монте Карло.
6. Вперше побудована автором істинна модель « Залежності ваги дітей від їх росту»та її дослідження методом статистичних випробувань Монте Карло.
7. Вперше побудована і досліджена автором математична модель базової дисципліни в рамках роботи наукової школи.
8. Розробка критеріїв оцінювання знань студентів в рамках роботи наукової школи.
9. Теоретико-методологічні основи по дослідженню точності функції зрівноважених величин.

Forums: 

Locations: 

Keywords: 

Fields: