Наукова школа Р.М.Літнаровича

УДК 51-7:519.87
Якимчук А.Й.Побудова і дослідження математичної моделі пункту GPS спостережень методом статистичних випробувань Монте Карло. Множинний регресійний аналіз . Модель ДА – 50. МЕГУ, Рівне, 2010, -112 с.
Науковий керівник Р.М.Літнарович
Монографія представляється за матеріалами досліджень в рамках роботи наукової школи Р.М.Літнаровича.
На основі істинної моделі побудована методом статистичних випробувань Монте Карло спотворена модель, яка зрівноважується методом найменших квадратів з повною оцінкою точності зрівноважених елементів. Апробовані формули і теореми для конструювання моделей. Отримана математична модель пункту GPS спостережень, яка функціонально зв’язує відстані до супут-ників з просторовими координатами X,Y,Z пункту спостере-ження і похибкою годинника приймача.
Апробована формула розрахунку середньої квадратичної похибки зрівноваженої функції з врахуванням коефіцієнтів математичної моделі.
Приводиться теорема, яка дає можливість поширити оцінку точності на математичні моделі множиннної апроксимації будь-якого степеня.
Дається методика подвійного контролю зрівноваженої функції математичної моделі.
Для студентів , аспірантів і пошукувачів вчених степенів факультету Кібернетики МЕГУ.
Ключові слова: модель, координати, точність, апробація, контроль.

Якимчук А.И.Построение и исследование математической модели пункта GPS наблюдений методом статистических испытаний Монте Карло. Мно-жественный регрессионный анализ.Модель ДА-50. МЕГУ, Ровно, 2010 -112 с.
На основе истинной модели построенная методом статистических испы-таний Монте Карло искажённая модель, которая уравнивается методом наи-меньших квадратов с полной оценкой точности уравновешенных элементов. Апробированы формулы и теоремы для конструирования моделей. Полу-чена математическая модель пункта GPS наблюдений, которая функцииона-льно связывает расстояния к спутникам с пространственными координатами X,Y,Z пункта наблюдения и погрешностью часов приемника.
Апробирована формула расчета средней квадратической погрешности уравновешенной функции с учетом коэффициентов математической модели.
Приводится теорема, которая дает возможность распространить оценку точности на математические модели множественной аппроксимации любой степени.
Дается методика двойного контроля уравновешенной функции математической модели.
Для студентов, аспирантов и соискателей ученых степеней факультета Кибернетики МЕГУ.
Ключевые слова: модель, координаты, точность, апробация, контроль.

Yakimchuk A .Y. Construction and research of mathematical model of observation of GPS post by the method of statistical tests of Monte Karlo Plural regressive analysis . Model DA - 50. IEGU, Rivne, 2010 -112 p.
On the basis of veritable model built a method statistical tests Monte Karlo the distorted model which is evened the method of leasts squares with the complete estimation of exactness of the balanced elements.
Checking formulas and theorems are approved for constructing of models. Got mathematical model of point of GPS of supervisions, which functionally links distances to satelits with the spatial co-ordinates of X,Y,Z of observation post and error of clock of receiver.
The formula of calculation of middle quadratic error of the balanced function is approved taking into account the coefficients of mathematical model.
A theorem over, which enables to spread the estimation of exactness on the mathematical models of plural approximation of any degree, is brought.
The method of double control of the balanced function of mathematical model is given.
For students, graduate students and competitors of graduate degrees of faculty of Cybernetics IEGU.
Keywords: model, co-ordinates, exactness, approbation, control.

Зміст Стор.
Вступ …… …………………………….………….6
Розділ 1. Принцип роботи системи
1.1. Історія виникнення GPS… …..…………..….…….…….8
1.2. Загальний принцип роботи…..…..… .………………….9
1.3. Структура системи…..… …..………………….…….…..10
Розділ 2.Практичні роботи з GPS
2.1. Підготовчі роботи………..…………… ……..…..……. 11
2.2. Технологія виконання робіт…… ………………..……12
2.3.Управління даними……… ………… …………..…… ..15 Розділ 3.Визначення координат пункту за виміряними
псевдовідстанями, отриманими із GPS спостережень
3.1.Теоретичні основи абсолютного методу ..……………16
3.2. Опрацювання матеріалів класичним методом ..…..…19
3.3. Побудова істинної математичної моделі… …….…….23
3.4. Встановлення середніх квадратичних похибок коефіцієнтів побудованої математичної моделі……….….30
3.5. Розробка формули оцінки точності зрівноваженої
функції з врахуванням середніх квадратичних похибок коефіцієнтів побудованої математичної моделі.………..…..36
3.6. Конструювання параметрів математичної моделі……...49
Розділ 4. Побудова спотвореної моделі
4.1. Генерування істинних похибок для дослідження матема-
тичної моделі методом статистичних випробувань
Монте Карло…..………………………………………………69
4.2. Побудова спотвореної моделі.…………………………..71
Розділ 5. Побудова і дослідження зрівноваженої моделі
5.1. Представлення і рішення системи нормальних рівнянь.72
5.2. Контроль процедури зрівноваження..…………………..75
5.3. Оцінка точності зрівноважених елементів.…………….77
Комплексна наукова робота.…………………………………85
Загальна структура монографії..……………………..………86
Висновки …..………………………………..………..………88
Літературні джерела…..……… ...…………………….91
Додатки………………………………………………………..93

litnarovich@windowslive.com

Forums: 

Locations: 

Keywords: 

Fields: 

Коментарі

Re: Наукова школа Р.М.Літнаровича

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" >
Мій архів електронних ресурсів >
Відправлені Вами матеріали
Нижче перераховані відправлені Вами раніше матеріали, прийняті в архів.
У основному архіві 33 матеріалів, відправлених Вами.
Дата випуску Назва Автор(и)
2009 Конструювання і дослідження математичних моделей.Онтодидактика поліноміальної апроксимації.Частина 3
Літнарович, Руслан Миколайович

2009 Конструювання і дослідження математичних моделей.Модель пункту GPS спостережень
Літнарович, Руслан Миколайович

2009 Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте-Карло. Апроксимація поліномом третього степеня. Модель ІН71М-42
Возняк, Аліна Василівна; Літнарович, Руслан Миколайович

2009 Наукова школа
Літнарович, Руслан Миколайович

2010 ПОБУДОВА І ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПУНКТУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ GPS МЕТОДОМ СТАТИСТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ МОНТЕ КАРЛО
Якимчук, Анна Йосипівна; Літнарович, Руслан Миколайович

2009 Конструювання і дослідження математичних моделей.Поліноміальна апроксимація.Частина 2
Літнарович, Руслан Миколайович

2009 Теоретико-методологічні основи побудови математичної моделі базової дисципліни в рамках роботи наукової школи
Літнарович, Руслан Миколайович

2006 Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МонтеКарло. Апроксимація поліномом третього степеня.Модель ППС О51 – 1.
Андрощук, Людмила Миколаївна; Літнарович, Руслан Миколайович

2008 Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте-Карло.Апроксимація поліномом першого степеня.Модель ЕП- 2- 13.
Лисак, Тарас Олександрович; Літнарович, Руслан Миколайович

2009 Конструювання і дослідження математичних моделей. Побудова і дослідження істинної моделі якості засвоєння базової дисципліни .Апроксимація поліномом першого степеня. Частина 4
Літнарович, Руслан Миколайович

2008 Дослідження математичної моделі для встановлення рівня токсичності препаратів. Апроксимація поліномом першого степеня
Літнарович, Руслан Миколайович; Грицик, Олександр Борисович

2010 Основи наукових досліджень. Магістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження
Літнарович, Руслан Миколайович

2010 Конструювання і дослідження математичних моделей. Залежність ваги дітей від віку. Частина 7
Літнарович, Руслан Миколайович

2010 Конструювання і дослідження математичних моделей. Залежність росту і ваги дітей від віку. Книга 10
Літнарович, Руслан Миколайович

2008 Практика по Excel
Літнарович, Руслан Миколайович

2009 Побудова і дослідження математичної моделі залежності між ростом і вагою дітей методом статистичних випробувань МонтеКарло. Істинна модель. Апроксимація поліномом першого степеня
Літнарович, Руслан Миколайович

2009 Побудова і дослідження математичної моделі залежності між ростом і вагою дітей методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ДА – 50
Джунь, Анна Йосипівна; Літнарович, Руслан Миколайович

2009 Побудова і дослідження математичної моделі якості засвоєння базової дисципліни методом статистичних випробувань Монте Карло. Множинний регресійний аналіз . Модель ДА - 50
Якимчук, Анна Йосипівна; Літнарович, Руслан Миколайович

2009 Побудова математичної моделі залежності росту дитини від віку і її дослідження методом статистичних випробувань Монте Карло.Апроксимація поліномом третього степеня.Модель ППП 81-14
Бернацька, Ольга Миколаївна; Тимчук, Ольга Сергіївна; Літнарович, Руслан Миколайович

2008 Побудова математичної моделі залежності ваги дитини від її віку методом статистичних випробувань Монте Карло.Апроксимація поліномом першого степе-ня.Модель ППП 81-14.
Корнілова, Катерина; Драпко, Оксана; Літнарович, Руслан Миколайович

2010 Основи наукових досліджень. Дисертація на здобуття наукового ступеня. Навчальний посібник
Літнарович, Руслан Миколайович

2009 Комп’ютерні інформаційні технології та технічні засоби навчання. Лабораторний практикум
Літнарович, Руслан Миколайович; Харченко, Олександр Борисович

2008 Практика по базам даних
Літнарович, Руслан Миколайович

2008 Практика по Lotus Organizer
Літнарович, Руслан Миколайович

2010 Конструювання і дослідження математичних моделей. Залежність росту дітей від ваги. Частина 9
Літнарович, Руслан Миколайович

2010 Основи наукових досліджень. Аналіз індивідуального ринку.Книга 11
Літнарович, Руслан Миколайович

2001 Проект і дослідження тріангуляції обласного центру для забезпечення облікової одиниці площі
Літнарович, Руслан Миколайович

2005 Геодезические сети несплошных наблюдений
Литнарович, Руслан Николаевич

2009 Конструювання і дослідження математичних моделей.Множинний аналіз.Частина 1
Літнарович, Руслан Миколайович

2005 Геодезичні мережі несуцільних спостережень
Літнарович, Руслан Миколайович

2009 Теоретико-методологічні аспекти і базові принципи функціонування наукової школи в рамках професійної освіти
Літнарович, Руслан Миколайович

2008 Дослідження точності апроксимації результатів психолого – педагогічного експерименту методом статистичних випробувань Монте Карло, Частина 1. Побудова істиної моделі
Літнарович, Руслан Миколайович

2001 Дослідження точності геодезичних робіт для забезпечення облікової одиниці площі при інвентаризації земель. Навчальний посібник з курсу “Основні геодезичні роботи” частина І
Літнарович, Руслан Миколайович

Назад на сторінку „Мій архів електронних ресурсів“