Проблеми української термінології "СловоСвіт 2008"

Розділ: 

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 Теоретичні засади термінознавства та лексикографії
 Лексикографія та міжмовні зв’язки
 Нормування та стандартизація термінології
 Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, сільськогосподарська тощо)
 Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо)

Організаційний внесок – 50 грн. переказати на адресу оргкомітету конференції
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

секретар оргкомітету конференції СловоСвіт 2008
Ольга Володимирівна Мацейовська
НУ «Львівська політехніка», гол. корпус, к. 237,
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна
тел./факс: (032) 2582-256
е-пошта: rytsar@polynet.lviv.ua

Організатори:
Міністерство освіти і науки України
Держcпоживстандарт України
Національний університет «Львівська політехніка»
Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології
Наукове товариство імені Тараса Шевченка
Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка
Український термінологічний центр Америки (США і Канади)

Інформацію про конференцію можна отримати на сторінці: www.lp.edu.ua\tc.termіnology

ЯК ПОДАТИ МАТЕРIЯЛИ

 Комплект матеріялів:
1) два роздруки статті, оформленої за правилами (див. на звороті); 2) файл статті на дискеті чи надісланий е-поштою; 3) дві засвідчені рецензії (внутрішня та зовнішня) від фахівців з науковими ступенями (принаймні одна від філолога) за усталеними вимогами (актуальність, новизна, значення, недоліки, рекомендації); 4) заповнена «Анкета учасника»; 5) два конверти з марками;
 Для авторів з Львівської політехніки – підпис завідувача кафедри на першій сторінці статті з дозволом до друку, для інших авторів – супровідний лист на бланку організації на ім’я ректора НУ «Львівська політехніка» професора Бобала Ю. Я. з проханням дозволити публікацію статті;
 Після повідомлення про прийняття статті до публікації автор(и) повинен оплатити за видання кожної сторінки 15 грн., переказавши гроші на поштову адресу оргкомітету.
 Матеріяли надіслати до 15-го червня 2008 р. на адресу організаційного комітету конференції; після зазначеного терміну не пізніше 15-го липня оплата за кожну сторінку – 30 грн.

Редколегія не розглядатиме статтю, подану та оформлену з порушенням вимог

Прийняті статті будуть опубліковані у Збірнику наукових праць конференції або у фаховому виданні (якщо стаття відповідає вимогам ВАКу до публікації) – Віснику НУ «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології».

ЯК ОФОРМИТИ СТАТТЮ

1. Обсяг статті: не менше 3-х сторінок (у Вісник не менше 5-ти сторінок).
2. Зміст статті: загальна проблема та її науково-практична цінність, аналіз досліджень і публікацій, виклад матеріялу, обґрунтування отриманих результатів і висновки.
3. Текстовий редактор: MS Word (формат файла rtf).
4. Сторінка: формат А4 (210х297 мм); поля – ліве 2,5 см, праве 2,3 см, верхнє 2,5 см, нижнє 3,5 см.
5. Текст: шрифт Times New Roman, розмір 12, інтервал 1,5; у разі використання інших шрифтів подати їх електронні версії. Посилання на літературу в тексті подавати за зразком: [7, с. 19; 8, с. 237; 12].
6. Рядки: 1-й рядок справа – номер УДК; 2-й справа – ім’я та прізвище автора (грубий шрифт); 3 й справа – повна назва організації; через рядок – посередині назва статті великими літерами (розмір шрифту 14, грубий); через рядок – справа похилим шрифтом: знак ©, автори, рік видання; через рядок – анотація українською мовою (до 60-ти слів); через рядок – анотація англійською мовою (до 60-ти слів); через рядок – текст статті.
7. Перелік літератури: в кінці статті одним абзацом через крапку з комою (шрифт похилий) у порядку посилання в статті, оформлений за бібліографічними правилами.
8. Рисунок (діаграма): у форматі TIF, JPG або BMP з роздільною здатністю від 300 dpi додатково подати окремим файлом; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати в один об’єкт; розмір шрифту – 10.
9. Не використовувати переноси та автоматичну нумерацію знесень.
10. Підпис автора (авторів) у кінці статті.
Зразок оформлення статті та переліку літератури
можна знайти на нашій інтернет-сторінці www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk.htm