Міжнародна науково-практична конференція "Вища школа України: удосконалення якості підготовки фахівців"

Галузь: 

Місце події: 

Шановні науковці, викладачі, наукові співробітники, аспіранти, пошукувачі!

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 16 –17 квітня 2009 р. проводить конференцію «Вища школа України: удосконалення якості підготовки фахівців»..

Робота конференції планується за такими напрямами:

Вищий навчальний заклад як сучасна освітня система. Освітній і культурний простір вищого навчального закладу як складова глобальної системи освіти.
Проблеми моделювання освітньо-професійної підготовки. Ідеальна, уявна і реальна модель фахівця.

Реалізація стандартів вищої освіти України вищими навчальними закладами. Особливості підготовки магістрів специфічних категорій („Педагогіка вищої школи”, „Управління навчальним закладом”).

Моніторинг якості навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах. Діагностування якості навчально-виховного процесу у вищій школі. Діагностика рівня навчальних досягнень студентів.
Становлення і розвиток особистості фахівця в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу. Формування якостей лідера. Студентоцентризм.
Освітній менеджмент: проблеми, досвід.
Регламент роботи конференції:

Робоча мова конференції - українська.

За результатами роботи конференції буде видано збірник тез та збірник наукових праць, що входить до переліку ВАК України як спеціалізоване видання з педагогіки. Видання матеріалів конференції планується до початку її роботи.

За бажанням учасників статті можуть бути розміщенні на «Порталі сучасних педагогічних ресурсів» [за адресою http://intellect-invest.org.ua] у електронному науково-педагогічному часописи «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку».

Вимоги до оформлення доповідей:

Статті повинні мати елементи, що відповідають постанові ВАК України від 15.01.2003 року №7-05/1, і надіслані в редакторі MS Word у роздрукованому вигляді (1 примірник) українською мовою в електронному варіанті на дискеті 3,5" або CD-R (назва файлу – прізвище автора латинськими літерами, файл – дві копії на одній дискеті) або на електронну адресу (e-mail: kafvsh@meta.ua).

Обсяг доповіді: 6-12 повних сторінок (до 0,5 ум. др. арк. – заг. Обсягом до 1,5 тис. знаків).

Формат аркуша паперу: А4, орієнтація – книжна.

Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 25 мм, праве – 15 мм.

Шрифт: Times New Roman 14.

Міжрядковий інтервал: 1,5.

Відступ першого рядка (абзац): 10 мм.

Посилання на джерела відповідно до вимог ВАК (бюлетень ВАК №6, 2007 р.). Номер посилання на те саме джерело дублюється. Список джерел (до 7-8) подається в кінці тексту і має назву „Література“.

Компонування тексту: УДК; прізвище й ініціали автора (авторів) жирним шрифтом праворуч; через 2 інтервали – назва доповіді великими літерами жирним шрифтом симетрично до тексту; через 2 інтервали – анотації (англомовна, україномовна та російськомовна); через 2 інтервали – текст.

Усі автори мають додати до статті рецензію фахівця з науковим ступенем.

Адреса оргкомітету: 18031, Україна, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81, ЧНУ, кафедра педагогіки вищої школи.

Тел.(0472)37-13-16, факс: (0472)35-44-63.

Е-mail: kafvsh(at)meta.ua

Для участі в конференції необхідно подати до оргкомітету заявку (зразок додається), тексти доповідей (згідно з вимогами ВАК України) і сплатити вартість публікації матеріалів конференції (12 грн. за 1 стор.) та оргвнесок у розмірі 60 гривень. Тим, хто не братиме участі у роботі конференції, оргвнесок не повертається.

Оргвнесок перераховувати на ім’я: Гнезділова Кіра Миколаївна (18023, м. Черкаси, вул. Ільїна, буд.204, кв.9). Переказ з позначкою: за участь у конференції „Вища школа України: удосконалення якості підготовки фахівців” (обов’язково вказати прізвище учасника).

Термін подання заявки до оргкомітету конференції, надсилання доповідей, дискет і ксерокопій про сплату оргвнеску (поштовий переказ) до до 1 березня 2009 року.