Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології навчання обдарованої молоді"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатор:
Національна академія педагогічних НАУК України
Інститут обдарованої дитини НАПН України
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України
Національний центр "Мала Академія Наук України"

Тематичні напрямки:
1. Інноваційні моделі підтримки процесів розвитку особистості дитини
2. Психологія обдарованості
3. Активність суб'єкта в розвитку обдарованості
4. Розвиток інтелектуальної сфери в контексті інформатизації навчання
5. Системи управління знаннями в освітньо-інформаційному середовищі як засіб розвитку творчості та обдарованої особистості
6. Концептуальні засади використання мережних інструментів та дистанційних послуг в освіті
7. Психолого-педагогічні основи дистанційних засобів в освіті й дистанційних тренінгів
8. Проектування навчальних курсів та електронних підручників
9. Технології розвивального впливу при проектуванні та побудові навчально-інформаційного середовища
10. Технологічні засоби реалізації дистанційних послуг в освіті
11. Впровадження дистанційних послуг у середній та вищій освіті
12. Реалізовані навчальні курси та тренінги
13. Використання результатів ЗНО з метою моніторингу якості освіти
14. Вироблення управлінських рішень за результатами ЗНО

Робочі мови конференції: українська, російська, французька, англійська.

Умови участі:
Тези, статті, заяву на участь та копію документи про сплату оргвнеску надсилати на електронну адресу оргкомітету.

Організаційний внесок: 180 грн.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Вимоги до оформлення тез та статей: формат сторінки А4, поля (всі) 2,5 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; назва статті по центру рядка великими літерами жирним шрифтом, у наступному рядку праворуч прізвище та ініціали автора курсивом, під ними назва установи, місто, електронна адреса автора. Після пропуску одного рядка анотація та ключові слова курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі текст статті, після якого, з пропуском одного рядка, література (список використаних джерел; не менше п'яти посилань, посилання у тексті на літературу і сайти записуються у квадратних дужках, наприклад, [1]).

Матеріали конференції будуть друкуватися без додаткового редагування, тому рукописи повинні бути ретельно відредагованими. За зміст тексту та наявність помилок відповідальність несуть автори.

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я та по батькові
Вчений ступінь, вчене звання
Назва установи
Посада
Адреса
Телефон
Е-mаіl
Напрям роботи конференції
Повна назва доповіді
Повна назва статті
Потреба в готелі (так, ні)
Даю згоду на використання моїх персональних даних та друк матеріалів у збірнику матеріалів конференції
(дата, ПІБ, підпис)

Останній день подання матеріалів: 30 листопада 2012 року