МІЖНАРОДНІ ЧИТАННЯ ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ІМПЕРАТОРСЬКОГО НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ П.Є. КАЗАНСЬКОГО

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Міжнародні читання з міжнародного права імені професора Петра Євгенійовича Казанського присвячені пам’яті одного з найвідоміших юристів-міжнародників, життєвий та науковий шлях якого тісно пов’язані з Імператорським Новоросійським університетом.
Одна із фундаментальних праць П.Є. Казанського – «Всеобщие административные союзы государств», – була видана в Одесі та принесла професору славу провідного спеціаліста з міжнародного права. Він розглядав міжнародне право з нових позицій як право міжнародного управління, підкреслюючи, що в міжнародних відносинах поряд з державами беруть участь і так звані міжнародні спільності, під якими розумілися всесвітні християнські церкви та інші об'єднання індивідів. Виходячи з оригінальної в той час ідеї про єдність міжнародного публічного та міжнародного приватного прав, вчений вважав, що міжнародне право регулює широке коло різноманітних за характером правовідносин: між державами; державами і спільнотами; між державою і громадянином іншої держави; між фізичними особами, які є громадянами різних держав.
Професор П.Є. Казанський передбачав, що у ХХ столітті відбудеться суттєве збільшення кількості і зросте роль міжнародних договорів щодо охорони суспільних інтересів, або міжнародних адміністративних договорів. Розвиток інституційної системи адміністративних союзів та інших міжнародних об'єднань держав після Першої світової війни, створення Ліги Націй і ООН, створення системи спеціалізованих установ в рамках ООН підтвердило його бачення закономірностей розвитку міжнародного права.
У рік 65-річчя заснування Міжнародного суду ООН, запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в читаннях, що носять ім’я одного із найвидатніших вчених-міжнародників, професора Петра Євгенійовича Казанського.
Організаторами міжнародних читань ім. П.Є. Казанського є факультет міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики, Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин та кафедра права Європейського союзу та порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія» та Центр міжнародного права і правосуддя.

Учасникам необхідно до 14 жовтня 2011 року заповнити заявку на участь – та надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з відсканованою копією квитанції з банку про сплату організаційного внеску учасника читань на електронну адресу kazanskiy@cilj.org.ua.
Робочі мови заходу: українська, російська та англійська.

Вимоги до оформлення тез:

Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження, її тези – оформлення відповідно до встановлених вимог;
Обсяг тез – до 4-ьох сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;
Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора; вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які його мають); другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні) навчальний заклад (подвійний абзац), або місце роботи;
Наступний абзац – (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру) назва доповіді;
Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм

Назва файлу має відповідати імені та прізвищу учасника Читань латинською (наприклад, Ivanov_Ivan.doc). Тема повідомлення повинна містити ім'я та прізвище учасника з обов'язковою вказівкою "на Міжнародні читання ім. П.Є. Казанського".

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог!