ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Компетентнісний підхід у системі неперервної професійної освіти"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатори:
Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Російський державний педагогічний університет імені О.І.Герцена
Шуйський державний педагогічний університет
Забайкальський державний гуманітарно-педагогічний університет ім. М.Г. Чернишевського

Тематичні напрямки:
- філософські та методичні засади компетентнісної парадигми освіти;
- загальні тенденції модернізації вищої педагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу;
- психологічні аспекти реалізації компетентнісного підходу в неперервній освіті;
- упровадження системи компетенцій як основи підготовки конкурентоздатних фахівців у вищій школі;
- формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах університетських регіональних комплексів;
- проблеми компетентнісного підходу у підготовці майбутніх учителів: фахова підготовка.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Електронною поштою матеріали доповіді та відомості про автора на адресу оргкомітету з позначкою konferencia ;
Листом: видрукуваний примірник тексту, підписаний автором (обо'’язково вказати напрям у правому верхньому куті доповіді); відомості про автора (на окремому аркуші – ПІБ., домашня адреса, індекс міста, номер телефону, місце роботи або навчання, посада, науковий ступінь, вчене звання); копію документа про пересилку коштів за друк статті чи тез.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Статті обсягом 10-12 сторінок, оформлені за чинними вимогами (Бюлетень ВАК України № 5, 2009 р.),будуть надруковані у Гуманітарному віснику ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди": збірнику наукових праць (затвердженому постановою президії ВАК України від 06. 10.2010. №1 – 05/6).
Статті повинні включати такі елементи:
а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
в) формулювання цілей статті (постановка завдання);
г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
д) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Статті, подані з порушенням перелічених вимог, до розгляду не приймаються та не повертаються.
Науковцям, які не мають наукового ступеня, потрібно надіслати витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку або рецензію наукового керівника.
За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей несуть відповідальність автори статей, тез доповідей.
Рукопис статті, тез необхідно ретельно відредагувати, оскільки матеріали конференції публікуються за авторською редакцією.

Останній день подання матеріалів: 15 грудня 2012 року

Телефон: (4567) 5-87-92
E-мейл: phdpu_pedagogika@mail.ru
Адреса оргкомітету:
Кафедра педагогіки, вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08401