Міжнародна науково-практична Інтернет- конференція: "Економіка і управління: виклики та перспективи"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатор:
Кафедра обліку і аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ) та ін.

Тематичні напрямки:
Секція 1. Економіка і управління національним господарством.
Секція 2. Економіка і управління підприємством.
Секція 3. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Секція 4. Гроші, фінанси і кредит.
Секція 5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
Секція 6. Оподаткування та бюджетна система.
Секція 7. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.
Секція 8. Математичні методи в економіці.
Секція 9. Державне управління, самоуправління та державна служба.
Секція 10. Економіка права.

Форма участі: дистанційна

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
1. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді на адресу оргкомітету.
2. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції.
3. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Petrov; Tezy_Petrov; Chek_Petrov.
4. Після надсилання матеріалів обов'язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

Організаційний внесок:
- для учасників з України – 120 грн. ;
- для учасників з країн СНД та інших країн – 40 USD.

Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно 40 грн. та 20 USD

Оплата участі:
Одержувач: Дробязко Світлана Ігорівна
Банк одержувача: ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299 ОКПО 2775700129
Поточний рахунок: 26002060367610
Призначення платежу: за участь у конференції та друк тез (вказати прізвище).

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Учасник має право представити декілька доповідей, які раніше не публікувались.
2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді - три особи.
3. Якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно.
4. Обсяг матеріалів - 2-3 сторінки, які не нумерують.
5. Формат - А4, гарнітура - MS Word.
6. Шрифт - Times New Roman, кегль (розмір) - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25 см.
7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.
8. По центру строки напівжирним шрифтом - прізвище та ініціали автора (авторів), нижче - звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, нижче курсивом - назва установи.
9. Нижче - через один інтервал - назва доповіді (великими літерами напівжирним шрифтом по центру) - не більше 8 слів.
10. Нижче - через один інтервал - текст доповіді (тез).
11.В кінці тексту - через один інтервал - наводиться Література (напівжирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування, наприклад: [5, с.18].
12. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.
13. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжковим.
14. Рисунки, діаграми, таблиці будуються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office. Забороняється використовувати скановані об'єкти!
15. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках, наприклад, (2).
16. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.
17. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Установа, організація, навчальний заклад
Посада
Назва доповіді
Секція №
Поштова адреса
(для відправлення матеріалів конференції)
Потреба у додаткових збірниках тез
Поштова адреса для надсилання додаткових збірників тез
Е-mail:
Телефони (мобільний, домашній, робочий)
Дата заповнення.

Телефони +380 68 851-75-52
E-майл conf.at.ua@gmail.com

Останній день подання матеріалів: 12 лютого 2014 року