Всеукраїнська науково-практична конференція "Людина, природа, техніка у ХХІ столітті"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Останній день подання матеріалів: 26 березня 2012 року

Тематичні напрямки:
- Світоглядні, науково-методичні та методологічні засади вищої освіти у ХХІ ст.
- Розвиток вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу.
- Світоглядні засади формування людини ХХІ ст.
- Розвиток інтелектуальних вмінь у ХХІ ст.
- Реалії та перспективи взаємовпливу людини та природи у ХХІ ст.
- Вектори розвитку техносфери у ХХІ ст.

Робочі мови: українська, російська, англійська

Умови участі: Необхідно надіслати на поштову або електронну адресу:
- реєстраційну форму
- тези виступу

Організаційний внесок: 60 грн. (включає видання збірнику тез) + 20 грн. за пересилку збірника. Для докторів наук видання збірника тез - безкоштовне.

Оплата участі: Кошти необхідно перераховувати поштовим переказом за адресою: Зевако Ірина Володимирівна, до запитання, вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003.

Вимоги до оформлення матеріалів: Обсяг до 3 стор. формату А4, кегль 14, шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал - одинарний, формули набираються в редакторі формул MS WORD,
поля - 2,5 см. Індекс УДК- вирівнювання по лівому краю. Назва тез - великими літерами, напівжирний, вирівнювання по центру. Ініціали та прізвище автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада, установа - курсив, вирівнювання по правому краю. Текст статті - вирівнювання по ширині, посилання - в квадратних дужках після цитування.

Тези доповідей конференції планується видати до початку її роботи.

Реєстраційна форма: П.І.Б. (повністю), місце навчання (роботи) та посада (студентам необхідно вказати дані про наукового керівника), науковий ступінь, вчене звання, тема доповіді, поштова адреса, електронна адреса, контактний телефон.

Сайт організатора: http://www.pdaa.edu.ua/