Щорічна науково-технічна конференція молодих вчених та спеціалістів

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Інформуємо Вас, що 15-16 січня 2009 року в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, відбудеться конференція молодих вчених та спеціалістів із застосування інформаційних технологій в енергетиці.

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ

· обговорити проблеми застосування засобів обчислювальної техніки та автоматики для розвитку енергетики

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

· математичне та імітаційне моделювання для розв’язку задач енергетики;

· проблеми управління та системи прийняття рішень в енергетиці;

· моделювання економічних процесів;

· тренажерні системи;

· багатопроцесорні системи та високовиробничі обчислення;

· моделювання впливу енергетики на екологію регіонів.

В програму конференції включено Пухівські читання, в рамках яких провідні наукові співробітники Інституту розкажуть учасникам конференції про технології моделювання, що застосовуються в Інституті.

РOБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

· українська

· російська

· англійська

ТЕЗИСИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези доповідей учасників конференції необхідно подати до 19.12.2008р. Обсяг тез – одна сторінка. Підготовка тез виконується за допомогою вимог, які наведені нижче.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Доповідь на конференції, має обов’язково супроводжуватись презентацією, яка виконана за допомогою Microsoft PowerPoint. На титульній сторінці презентації мають бути чітко виділені назва доповіді, місце навчання чи праці доповідача та дані про його наукового керівника (посада, вчена ступінь, звання, місце роботи). На наступних слайдах треба представити: актуальність, постановку задачі(особливо для аспірантів першого року навчання), вирішення задачі (проблеми), наукову новизну, висновки та використану літературу.

В період роботи конференції учасники зможуть відвідати музей засновника Інституту – Пухова Георгія Євгеновича.

Вимоги до оформлення тез

УДК621.

І.Б. Прізвище, місце навчання чи роботи (скор. назва), місто

НАЗВА ТЕЗ

Текст тез може бути виконаним на українській, російській або англійській мовах. Текст набирається в текстовому редакторі Місгоsoft Word, шрифтом Тіmes New Roman розміром 10 на сторінці формату А5 в один інтервал з вирівнюванням по ширині. Абзацний відступ 0,75 см. Параметри сторінки: всі поля по
15 мм.

В першому рядку УДК (розмір шрифту 10, вирівнювання по лівому краю). Пропустивши рядок - прізвище та ініціали авторів (розмір шрифту 10 вирівнювання по лівому краю). Після прізвищ авторів, пропустивши один рядок, друкувати ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ назву тез (розмір шрифту 10, вирівнювання по середині). Наступний рядок пропускається.

Формули

Для набирання формул використовується редактор формул Місгоsoft Equation 3.0. Вживаються такі стилі: Текст - Тіmes New Roman (курсив); Функція - Тіmes New Roman; Змінна - Тіmes New Roman (курсив); Грецький - Symbol; ГРЕЦЬКИЙ - Symbol; Символ - Symbol; Матриця-вектор - Тіmes New Roman; Числа - Тіmes New Roman. Встановлюються такі розміри: звичайний - 10; великий індекс - 8; малий індекс - 6; великий символ - 16; малий символ - 10.

Формули, на які дається посилання в тексті, виносяться в окремих рядках та нумеруються. Розмітка формул здійснюється за допомогою табуляції. Розшифровування індексів подаються після формули в підбір. Формули не вставляти в рамки чи таблиці.

Рисунки, фотографії та таблиці

Рисунки та фотографії вставляються в текст тез в графічних форматах bmp (вид обтікання лише - в тексті). Підписи під рисунками та фотографіями обов'язкові, розмір шрифту 9 (вирівнювання по середині).

Таблиці виконуються за допомогою редактора Word. Назви таблиць обов'язкові.

Загальні вимоги

Максимальний обсяг тез - 1 (одна) сторінка. В тексті використовувати лише м'які переноси (комбінація клавіш [Сtгl] + [-] ).

Література набирається шрифтом розміру 9 з вирівнюванням по ширині. Приклад оформлення списку літератури наведений нижче.

В редакцію необхідно подати такі матеріали:

1. Роздруковані тези (2 екз.) на лазерному принтері.

2. Електронний варіант тез.

3. Експертний висновок ( 2 екз.).

Матеріали, подані до публікації в неповному обсязі, або у вигляді, відмінному від визначеного даними вимогами, не розглядатимуться!

1. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. -М.: ИНФРА М, 1988.-310c.

2. Тимченко О.В. Різниці високих порядків нерекурсивної і рекурсивної фільтрації//Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України - Вип.5 - К.:2000. - С.9 – 17.

З питаннями щодо конференції та поданням тез звертатися:

м. Київ-164, Інститут проблем моделювання в енергетиці

ім. Г.Є. Пухова НАН України,

вул. Генерала Наумова, 15,

кім.615, Яцишин Андрій Васильович,

тел. 424-91-68, 8-067-920-05-19, е-mail: andic@ua.fm