Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки України"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатор:
Подільський державний аграрно-технічний університет
Інститут бізнесу і фінансів
Луцький національний технічний університет
ННЦ "Інститут аграрної економіки"
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
Науковий клуб "Sophus"

Тематичні напрямки:
Секція 1. Розвиток економічних теорій у подоланні світової економічної кризи та роль бухгалтерського обліку: проблематика міждисциплінарних досліджень.
Секція 2. Актуальні питання обліку окремих об’єктів та проблеми впровадження міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності.
Секція 3. Управлінський облік як підсистема сучасного менеджменту та проблеми управління витратами.
Секція 4. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку за об'єктами.
Секція 5. Інститут аудиторства в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
Секція 6. Організаційно-методичні засади та інноваційні технології підготовки фахівців з обліку, аудиту, фінансів.
Секція 7. Сучасні методики контролю та аналізу для обґрунтування управлінських рішень.
Секція 8. Комерційна діяльність та підприємництво в умовах ринкової економіки.
Секція 9. Роль фінансово-кредитної системи в управлінні економічними процесами: вітчизняний та зарубіжний досвід.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Заявку на участь, матеріали, та копію квитанції про оплату надсилати на електронну адресу оргкомітету.

Організаційний внесок: 85 грн.

Оплата участі:
- для учасників з України:
Одержувач ПП Газилишин А.Б.
Р/р 26004372923001 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 338783, код ЄДРПОУ 2525105431
Призначення платежу: за збірник тез від Прізвище ініціали
- для іноземних учасників:
Одержувач Gazylyshyn Andriy Bogdanovych, Ukraine, Ternopil
Платіжні системи: MoneyGram, Western Union, PrivatMoney, Coinstar, UNIStream

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася.
2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді - дві особи.
3. Обсяг матеріалів - до 4-х сторінок, які не нумерувати;
4. Формат - А4, гарнітура - MS Word.
5. Шрифт - Times New Roman, кегль (розмір) - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1см.
6. Розмір усіх полів 20 мм.
7. У верхньому правому куті - прізвище та ім’я автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна.
8. Через один пробіл - назва тез (великими жирними літерами по центру).
9. Через один пробіл - текст доповіді (тез).
10. В кінці тексту - через один пробіл - наводиться Список використаних джерел (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
11. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.
12. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
13. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.
14. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

Заявка на участь:
Прізвище, імя та по батькові
Наукова ступінь
Вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Назва доповіді
Секція (вказати номер)
Додатковий екземпляр збірника
Контактний телефон
E-mail
Поштова адреса

Останній день подання матеріалів: 8 грудня 2012 року

Веб-сайт організатора: http://sophus.at.ua/
E-майл clubsophus@mail.ru