VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

До участі у конференції запрошуються науковці, працівники економічних підрозділів підприємств, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших підприємств і організацій, діяльність яких має відношення до порушених на конференції проблем, студенти.

Робочі мови конференції - українська, англійська, російська.
До початку роботи конференції планується опублікувати (у формі збірника) тези
доповідей.

[b]Напрямки роботи конференції[/b]
Секція 1. Результати реформування облікової системи України: стан та перспективи.
Секція 2. Досягнення науки і техніки в ефективному управлінні підприємством.
Секція 3. Значення інформації в управлінні фінансово-банківською системою.

Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання
1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких
не перевищує 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.
2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора
МS Word. Поля - 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не
нумеруються.
3. Побудовані тези доповіді мають бути наступним чином (дивіться зразок):
- прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, місто - (14 рt),
у правому верхньому кутку;
- назва тез - великими літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегель - 14, по центру
(уважно дивіться зразок!);
- текс - шрифт Тіmes New Roman, кегель - 14, інтервал - 1,5;
- список використаних джерел – шрифт Тіmes New Roman, кегель - 14, інтервал - 1,5.
4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt,
жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по
центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул
МS Office. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ СКАНОВАНІ ОБ’ЄКТИ!
5. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. Використані
джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання
на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом.
Увага! До тексту тез доповіді, без узгодження з автором, можуть бути внесенні
редакційні правки. Тези студентів друкуються у співавторстві з науковим керівником.
6. Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за редакційною колегією.
7. За результатами розгляду тез доповіді буде надіслано Запрошення для участі у
конференції.

Заявка на участь у конференції
(надсилається обов’язково!)
1. Прізвище, ім'я, по батькові.
2. Науковий ступінь, вчене звання, навчальний заклад або місце роботи, посада.
3. Планую у секції № ___ (обов’язково зазначити номер секції):
- виступити з доповіддю;
- бути слухачем;
- тільки надрукувати тези.
4. Обладнання, необхідне для доповіді (комп’ютер, проектор тощо).
5. Необхідність готелю (оплачується учасником самостійно).
6. Поштова адреса (індекс обов’язково!), номер контактного телефону, E-mail.
7. Інформація про те, звідки дізналися про конференцію.
8. Підпис, дата.

Організаційний внесок
Для часткового відшкодування витрат з організації і проведення конференції необхідно
перерахувати організаційний внесок у розмірі 150 гривень.
Кошти перераховуються:
р/р 260050398600 у АТ «Брокбізнесбанк», м. Київ, МФО 300249.
Одержувач платежу:
ТОВ МІБО КНЕУ, ЄДРПОУ 32961034.
Призначення платежу:
«Організаційний внесок прізвище учасника за участь у VІІІ конференції».