Конференція "Творча спадщина В.І.Вернадського та проблеми формування

Розділ: 

[b]Міжнародна наукова конференція
"Творча спадщина В.І.Вернадського та проблеми формування сучасної екологічної свідомості"
Донецьк, 26-27 квітня 2007 року
[/b]

26-27 квітня 2007 року в Донецькому національному технічному університеті проводиться традиційна Міжнародна наукова конференція «творча спадщина в.і.вернадського та проблеми формування сучасної екологічної свідомості» (5-ті «Вернадські читання»).
Тематичний напрямок роботи конференції:
Секція 1.
В.І.ВЕРНАДСЬКИЙ - ЛЮДИНА XXI СТОЛІТТЯ
Творчий шлях В.І.Вернадського: людський вимір в науці. Вчений та його епоха. Особливості наукової творчості в умовах історичних катаклізмів. Ідеал вченого в працях В.І.Вернадського.
Наукова спадщина В.І.Вернадського в світлі підсумків XX століття. В.І.Вернадський як методолог, історик, організатор і практик науки. Роль академіка Вернадського у створенні інфраструктури сучасної науки і освіти. Місце В.І.Вернадського у становленні української науки і культури.
Світоглядне значення наукових і філософських ідей В.І.Вернадського. Трансепохальний характер ноосферної гіпотези Вернадського. Розуміння ноосфери В.І.Вернадським і сучасні її інтерпретації. Проблеми співвідношення глобальних трансформацій і ноосфери.
Секція 2.
СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГIЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ
Екологічна свідомість як дзеркало динаміки відносин «Людина-Природа». Екологія як наука: визначення предмету, методів, функцій. Екологія в системі наук. Проблема «визрівання» екологічної свідомості в лоні природознавчих наук. Екологічна криза як об'єктивна передумова формування екологічної свідомості. Техносфера та її роль в структуруванні сучасних соціоприродних процесів. Вплив негативної динаміки «суспільства споживання» і протестних соціальних рухів «зелених» на генезу сучасної екологічної свідомості.
Місце екологічної свідомості в структурі суспільної свідомості. «Позеленіння» філософії. Екосвідомість і мистецтво, екосвідомість і релігія, екосвідомість і мораль, екосвідомість і право, екосвідомість і політика. Філософія на шляху до інтегральної форми екологічної свідомості.
Екологічна свідомість і футурологія. Екологічний «гамлетизм» В.І.Вернадського. Рівні функціонування екологічної свідомості: глобальний, національний, регіональний. Актуальні проблеми екології України і Донбасу в світлі вчення В.І.Вернадського про біосферу та ноосферу.
Системні орієнтири екологічної освіти і виховання. Етико-аксіологічні та естетичні компоненти формування екологічної свідомості в структурі інженерної освіти.

[b]Робочі мови конференції - українська, російська, англійська. [/b]
Реєстраційний внесок не сплачується.
Матеріали конференції будуть опубліковані.
Тексти виступів обсягом 3-5 сторінок надсилати у двох примірниках до Оргкомітету конференції до 01.03.07.
Перший примірник - в електронному вигляді (файл у форматі Microsoft Word). У правому верхньому куту - прізвище та ініціали автора, нижче - повна назва організації, нижче по центру - назва статті, через два інтервали — початок тексту. Параметри тексту: шрифт — Times New Roman Cyr, 14 пт.; полуторний інтервал; параметри сторінки: розмір аркуша А4, орієнтація книжкова, всі поля - 2,5 см, без нумерації сторінок, вирівнювання абзаців по ширині.
Другий примірник повинен бути надрукований на аркуші формату А4, повністю відповідати тексту файлу і підписаний автором.
Авторська довідка повинна містити прізвище, ім'я, по-батькові автора повністю, науковий ступінь, вчене звання, посаду, назву організації, адресу з індексом, телефон, e-mail автора.
Оргкомітет запитає за собою право відбору матеріалів для публікації.

Адреса Оргкомітету

Адреса Оргкомітету:
83000, Донецьк, вул.Артема, 58, Донецький національний технічний університет,
кафедра філософії (тел. 8(062) 305-39-18) - Алексеева Людмила Опанасівна; Додонов Роман Олександрович,
e-mail: filosof(at)donntu.edu.ua.

Запрошуємо до спілкування - Форум Рідного Міста

Форум Рідного Міста
Світлини Рідного Краю
[url=http://mova.ridne.net/profile/3][img]http://mova.ridne.net/profile/3/6.png[/img][/url]