ХХІV Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні»

Розділ: 

Галузь: 

Дата проведення:
12-16.05.2014

Адреса:
Інститут релігієзнавства Музей історії релігії, пл. Музейна, 1, м. Львів, 79008.

Електронна почта:
mnk2014.lviv@gmail.com

Контактні телефони для довідок:
(0322) 260-11-35, 8-050-289-96-14

Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України та Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України 12 – 16 травня 2014 р. у Львові проводять ХХІV Міжнародну наукову конференцію «Історія релігій в Україні».

Робота секцій відбуватиметься за темами:

1. Історичні корені релігійності.

а) дохристиянська релігійність; б) семантико-світоглядні основи релігійної обрядовості.

2. Конфесійний розвиток християнства на українських землях в Х – початку ХХ ст.

а) раннє християнство Х – ХІV ст.; б) церква у Речі Посполитій (друга половина ХVІ – кінець ХVІІІ ст.); в) релігійне життя Галичини кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. г) становище конфесій у Російській імперії.

3. Виклики ХХ ст.

а) формування національної української церкви в 1917 1920-х рр.; б) церква в умовах радянського тоталітаризму; в) релігійне життя української діаспори.

4. Українська держава і церква. а) політологічні аспекти державно-церковних відносин; б) соціологія релігії в сучасних умовах.

5. Філософія релігії та релігієзнавча думка в Україні. а) історія богословської думки в Україні (ХІ ХVІІІ ст.); б) релігійні погляди українських діячів ХІХ ХХ ст.; в) постмодерна релігійність; г) східні релігії.

6. Сакральне мистецтво. а) іконографія; б) храмова архітектура; в) культові речі; г) музичне мистецтво (церковний спів, дзвонарство, органна музика).

7. Музейництво та охорона сакральних пам’яток. а) музейна реставрація, збереження сакральних пам’яток; б) комплектації музейних збірок культових речей; в) історія одного експонату; г) релігійний туризм; г) проблемні питання розвитку музеїв в Україні. Передбачається, що в рамках конференції буде проведено круглі столи:

• Богослужбова література до ювілею перших друкованих «Апостолів» Івана Федорова 1564 і 1574 рр.;

• Початок Першої світової війни 1914 р.: Простір і пам’ять

• Релігійні погляди Тараса Шевченка (до 200 – річчя з дня народження)

• Митрополит Андрей Шептицький: Як будувати рідну хату? (70-а річниця пам’яті)

Матеріали конференції будуть видрукувані у збірнику «Історія релігій в Україні», що зареєстрований у Мінюсті України як фахове наукове видання.

Статті повинні відповідати наступним вимогам ВАК:

– у правому верхньому куті – ім’я та прізвище автора, нижче по центру – назва статті; – на початку статті вмістити анотацію українською мовою (4-5 рядків курсивом) та ключові слова (курсивом); – у вступі повинні бути відзначені: актуальність проблеми, огляд літератури за темою дослідження, мета наукової статті; – у збірнику посилання на літературу подаються у вигляді звичайних наскрізних кінцевих виносок без квадратних дужок (наприклад: Після В. Антоновича до Першої світової війни скельні пам’ятки Поділля досліджували В. Гульдман , Н. Врангель ); – в кінці статті після кінцевих виносок додати анотацію англійською мовою: по центру – слово SUMMARY, з правого боку – ім’я та прізвище автора, нижче – назва статті і текст (ідентичний з українською анотацією); – текст та супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені і мати однакове написання.

Всі скорочення, які вживаються у статті перший раз, розшифровувати. Наприклад: Центральний державний історичний архів України у місті Львові (далі – ЦДІА України у м. Львові).

Після цитат з архівних матеріалів у дужках вказувати мову оригіналу. Обсяг наукової статті – не більше 12-и сторінок форматом А4 (разом з бібліографією), MS Word, шрифт Times New Roman, 14 кеглем з інтервалом 1,5 (у тексті не має бути примусових переносів).

Таблиці та інші ілюстрації до статті подавати (за необхідності) окремими файлами з розширенням *.jpg або *.tiff , розмірність – 200 dpi, у якісному виконанні. Підписи до ілюстрацій подавати окремим списком у тексті після анотації.

Редколегія залишає за собою право повертати наукові статті авторам, якщо вони не будуть відповідати зазначеним вимогам без додаткового рецензування. У зв’язку із тим, що збірник буде видаватися до відкриття конференції, просимо надсилати наукові статті завчасно !!! до 1 січня 2014 р.

Вимоги до надсилання наукових статей:

• Файл із статтею іменувати українськими літерами за прізвищем автора та цифрою, яка відповідає номеру зазначеної вище секції, у роботі якої б Ви бажали взяти участь відповідно до тематики статті (наприклад –Петренко2б).

• До статті треба додати рецензію доктора наук чи кандидата наук за обраною тематикою (аспіранти також додають рекомендацію наукового керівника). Файл іменувати відповідно –Петренко2б – рецензія, Петренко2б – рекомендація.

• Разом із статтею необхідно подати заповнену ЗАЯВКУ на участь у конференції ( див. додаток 1). Файл ЗАЯВКИ іменувати відповідно –Петренко2б – заявка.

• Наукові статті надсилати за електронною адресою mnk2014.lviv@gmail.com та одночасно роздрукований варіант статті (1 примірник) і варіант на електронному носієві (CD чи DVD диск) за поштовою адресою: Омельчук М.М. Інститут релігієзнавства Музей історії релігії, пл. Музейна, 1, м. Львів, 79008.