КОЕФІЦІЄНТ ДОБРОБУТУ НАРОДУ ЯК РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Р.М.ЛІТНАРОВИЧ

Запропоновано прийняти концепцію розвитку України:
« Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави».
Для цього необхідно ввести в статистичну звітність офіційний показник забезпечення економічних прав людини як співвідношення найбільших і найменших доходів до загальноприйнятого стандарту життєвого рівня, наприклад, країн
ЄС, якщо Україна прагне досягнути рівня цивілізованих держав Європи.
Ключові слова: коефіцієнт добробуту-національна безпека-модель

It is suggested to accept conception of development of Ukraine:
« A coefficient of welfare of people is national strength of the state security».
For this purpose it is necessary to enter in the statistical accounting the official index of providing of economic human rights as correlation of most and the least profits to the generally accepted standard of standard of life, for example, of countries
ES, if Ukraine aims to attain the level of the civilized states of Europe.

Keywords: a coefficient welfare-national safety- model

© Літнарович Р.М.
Україні необхідно зменшити розрив співвідношення найбільших і найменших доходів населення для того, щоб бути на рівних з цивілізованими країнами Європи.
А це значить, що необхідно , в першу чергу, змінити ідеологію
держави.
При цьому виникає питання: «Яким чином це можна зробити?».
В даному випадку слід , по-перше, прийняти концепцію розвитку України: « Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави».
Для цього необхідно ввести в статистичну звітність офіційний показник забезпечення економічних прав людини як співвідношення найбільших і найменших доходів до загальноприйнятого стандарту життєвого рівня, наприклад, країн
ЄС, якщо Україна прагне досягнути рівня цивілізованих держав Європи.
Цей показник щорічно необхідно публікувати в засобах масової інформації для того, щоб народ міг встановлювати своє місце серед спільноти цивілізованих народів. І в значній мірі
від цього показника залежали б результати виборів майбутнього президента.
Безперечний інтерес представляє дослідження динаміки росту корупції в Україні, як одного із факторів різкого пониження рівня національної безпеки держави.
Згідно з індексом сприйняття корупції, розрахованим міжнародною антикорупційною організацією «Transparency International», Україна посідає 146 позицію зі 187.
Монографія має на меті формування у магістрантів державного мислення, забезпечуючи, в першу чергу, інтереси народу і національної безпеки держави.
Для магістрантів ВНЗ, буде корисна державотворцям і депутатам.

1.1. ПРАВА ЛЮДИНИ

У відповідності з інтересами народу і з метою забезпе-
чення оптимального функціонування держави , людині гарантуються права політичні, економічні, совісті і т.і.
Звичайно, права людини диктуються ідеологією, прийнятою в тій чи іншій державі. І якщо розглядати права людини з позиції економічного забезпечення можливостей конкретної людини в суспільстві, то слід відзначити різке порушення прав переважного числа громадян України.
Олександр Бурий у статті «Бідність як стан українського суспільства» (див. Рівне вечірнє, четвер, 29 квітня 2010 р., №31 с.6) приводить результати дослідженя співвідношення доходів багатих українців до найбідніших в Україні, що становить 30:1, в Китаї це співвідношення складає 7:1, в Японії – 4,3:1, в країнах ЄС – 5,7:1.
За нещодавно опублікованими даними досліджень, що
проводились під егідою ООН, 78% населення України перебуває за межею бідності [2,-c.6].
Таблиця 1. Співвідношення доходів як забезпечення прав
людини
Країна ПЛ=Дмін/Дмакс. Їх частка У % До ЄС У %
Японія 1:4,3 0,23 23% 1,32 132%
Країни ЄС 1:5,7 0,18 18% 1 100%
Китай 1:7 0,14 14% 0,81 81%
Україна 1:30 0,03 0,03% 0,19 19%
В таблиці 1 позначено:
ПЛ – права людини; Дмін. – мінімальний (найменший) доход;
Дмакс. – максимальний (найбільший) доход.
В третьому стовпчику приведена їх частка, тобто 1:4,3=0,23.
У четвертому стовпчику ця частка виражена у відсотках 0,23*100%=23%.
У п’ятому стовпчику приведено це співвідношення по
відношенню до країн ЄС.
У шостому стовпчику представлено це співвідношення у процентному відношенні до країн ЄС.
Як видно із діаграми « Забезпечення прав людини як співвідношення доходів» , Україні необхідно зменшити розрив
співвідношення найбільших і найменших доходів населення
для того, щоб бути на рівних з цивілізованими країнами Європи.
А це значить, що необхідно , в першу чергу, змінити ідеологію
держави.
При цьому виникає питання: «Яким чином це можна зробити?».
В даному випадку слід , по-перше, прийняти концепцію розвитку України: « Коефіцієнт добробуту народу – це рівень національної безпеки держави».
Для цього необхідно ввести в статистичну звітність офіційний показник забезпечення економічних прав людини як співвідношення найбільших і найменших доходів до загальноприйнятого стандарту життєвого рівня, наприклад, країн
ЄС, якщо Україна прагне досягнути рівня цивілізованих держав Європи.
Цей показник щорічно необхідно публікувати в засобах масової інформації для того, щоб народ міг встановлювати своє місце серед спільноти цивілізованих народів. І в значній мірі
від цього показника залежали б результати виборів майбутнього президента.
Існуючу ідеологію в Україні прояснює показник співвідношення доходів багатих українців до найбідніших як 30:1, тобто країна олігархів забезпечує лише інтереси крупного капіталу. З такими показниками не може бути і мови про інтеграцію до країн ЄС.
Про яку національну безпеку подбали Ющенко і Тимошенко
за час їх перебування при владі?

Національна безпека України – це в першу чергу національні
інтереси її народу, а не горстки олігархів. Рівень національної безпеки держави слід в першу чергу вимірювати коефіцієнтом добробуту того народу, який проживає в даній державі.
Лазаренко при режимі Кравчука вивіз з країни національні ресурси держави. Звичайно, від такого акту національна безпека країни не поліпшилась, а, навпаки, різко погіршилась.
І як на це реагував гарант конституції?
Американці прийняли Лазаренка, а це значить, що вони вороги українському народу, вороги національної безпеки України.

Forums: 

Locations: 

Keywords: 

Fields: