Луганськ

ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку»

Галузь: 

ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку»

7 – 8 квітня 2014 року в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку»

До участі в роботі конференції запрошуються студенти, магістранти та молоді дослідники

Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:

І. Психолого-педагогічні науки.
ІІ. Філологічні науки.
ІІІ. Соціо-гуманітарні науки.
IV. Природничо-математичні науки.
V. Економічні науки.
VI . Фізичне виховання та спорт, фізична реабілітація.

Оргкомітет до 25 березня 2014 р. приймає статті обсягом 5 – 6 сторінок (українською або російською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, таблиці або рисунки – не більше двох, усі поля – 2 см).

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор

І Всеукраїнська наукова конференція «Публіцистика в просторі соціальних комунікацій: проблеми теорії та історії»

Галузь: 

Проблематика конференції

 • Публіцистика і глобалізаційні процеси сучасності;
 • Соціокультурна модель публіцистики: від давнини до сучасності;
 • Жанрова система публіцистики: канон і модифікації;
 • Публіцистична творчість: традиції і новаторство;
 • Публіцистика і література;
 • Постмодерні тенденції в публіцистиці і медіа культура;
 • Зарубіжна теорія публіцистики;
 • Інтертекстуальність в публіцистиці;
 • Ономастичний світ публіцистики;
 • Письменницька публіцистика: історія , аксіологія, концептосфера;
 • Публіцистика в друкованих та електронних ЗМК: наративна стратегія;
 • Морально-етичний дискурс сучасної публіцистики;
 • Редагування публіцистичного твору;
 • Fiction та non fiction в публіцистиці;
 • Методика викладання публіцистики у вищій школі.

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент соціокультурної діяльності: стан та перспективи»

Галузь: 

16-17 травня 2013 року у Луганській державній академії культури і мистецтв відбуватиметься IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент соціокультурної діяльності: стан та перспективи».

Напрями роботи конференції:

VI Міжнароднi читання пам'яті Михайла Матусовського: Портрет сучасника крізь призму літератури і мистецтва ХХ - ХХІ ст.

Галузь: 

25-26 квітня 2013 року у Луганській державній академії культури і мистецтв відбуватимуться VI Міжнароднi читання пам'яті Михайла Матусовського: Портрет сучасника крізь призму літератури і мистецтва ХХ - ХХІ ст.

Напрями роботи:

VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в Україні: традиції, сучасність, перспективи»

Галузь: 

27-29 березня 2013 року у Луганській державній академії культури і мистецтв відбуватиметься VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в Україні: традиції, сучасність, перспективи».

Напрями роботи конференції:

 • Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес.
 • Виконавська інтерпретація як метод формування нового світосприйняття.
 • Науково-практичні аспекти підготовки кадрів сфери культури і мистецтва в сучасних умовах.
 • Нові авторські концепції навчання і програми курсів мистецьких дисциплін.
 • Історичні аспекти як основа розвитку сучасного мистецтва.
 • Проблеми реформування навчального процесу в підготовці молодшого спеціаліста культури.
 • Висока якість підготовки фахівців художнього галузі як гарант збереження традицій національної художньої школи.
 • Практична підготовка як основний фактор педагогічної компетенції викладача.
 • Нові методики в підготовці професійних кадрів галузі мистецтва.
 • Вивчення національних культурних традицій в сучасній вищій школі.

  Контакти:
  Колеснікова Віталія Вікторівна - директор коледжу ЛГАКІ

 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика. Комунікація. Освіта»

  Галузь: 

  14-15 березня 2013 року у Луганській державній академії культури і мистецтв відбуватиметься VI Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика. Комунікація. Освіта».

  Напрями роботи конференції:

  V Міжнародна Інтернет-конференція «Людина - Культура - Мистецтво - Творча особистість»

  Галузь: 

  4-6 лютого 2013 року у Луганській державній академії культури і мистецтв відбуватиметься V Міжнародна Інтернет-конференція «Людина - Культура - Мистецтво - Творча особистість».

  Напрями роботи конференції:

  IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Театр та театральна педагогіка України у ХХІ столітті: теорія, методологія, практика»

  Галузь: 

  Шановні колеги!

  Запрошуємо вас взяти участь 21 – 22 лютого 2013 р. у роботі IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Театр та театральна педагогіка України у ХХІ столітті: теорія, методологія, практика».

  До участі в конференції ЗАПРОШУЮТЬСЯ науковці, викладачі, аспіранти, магістранти та студенти ВНЗ, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування та працівники закладів культури і мистецтв.

  Під час конференції передбачено обговорення таких питань:.

 • Синтез мистецтв як складник режисури театральних видовищ.
 • Український театр нового часу.
 • Шляхи вдосконалення театральної освіти.
 • Нові підходи до вивчення української театральної спадщини.
 • Театр як форма міжкультурної комунікації.
 • Актуальні проблеми театрознавства та театральної педагогіки.
 • Традиційні та інноваційні педагогічні технології в театральній освіті.

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

  Оргкомітет приймає заявки (бланк додається) і тези доповідей обсягом не більше 3 сторінок до 21 січня 2013 року..

 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти»

  Галузь: 

  Організатори:

  • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
  • Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації;
  • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Україна);
  • Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені
  • Володимира Даля (м. Рубіжне) (Україна);
  • Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна);
  • Південноросійський державний технічний університет (Новочеркаський політехнічний інститут) (Росія);
  • Інститут філософії, соціології і права (Азербайджан)
  • Університет м. Ніш (Сербія)

  Мета конференції - функціональний аналіз сучасної культури в інформаційному просторі з урахуванням української та світової специфіки і соціальної динаміки філософії, етики та естетики, мистецтва, психології, педагогіки, соціології, валеології, економіки, політики і права.

  Напрямки роботи конференції:

  Філософія, релігія і культура

  1. Онтологія, гносеологія і метафізика інформаційної культури
  2. Духовність в сучасному інформаційному соціумі

  Міжнародна заочна наукова конференція «Історична регіоналістика на зламі століть: актуальні питання»

  Галузь: 

  Організатор: Cхідноукраїнський Національний університет імені Володимира Даля

  Питання для обговорення:

  • історична регіоналістика: теоретико-методологічні проблеми;
  • оцінка впливу історичних факторів і подій на сучасний портрет регіону;
  • патріотичний та виховний аспекти викладання історії в різних країнах;
  • вплив факторів глобалізації на розвиток відносин між країнами;
  • регіональна історія як ключовий елемент формування сучасної внутрішньої та зовнішньої політики держави;
  • відмінності регіональної політики з питань євроінтеграції в залежності від регіону;
  • відмінності у сприйнятті історичних подій та постатей в різних регіонах України та інших держав;
  • дослідження регіональної історії та архівні документи;
  • зовнішні та внутрішні історичні штампи у сприйнятті регіонів та країн;
  • роль архівної справи у попередженні політичного маніпулювання історичними фактами регіонів;
  • мультикультурність та мультинаціональність деяких регіонов - історія формування і розвитку, сприйняття спільного історичного минулого;
  • питання державної приналежності мультинаціональних регіонів.

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Луганськ