Видання колективної монографії "Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Кафедра обліку і аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії.

Комплексна тема дослідження: "Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інноваційних систем обліку, аналізу і аудиту ефективного розвитку підприємств"
державний реєстраційний номер 0110U000203.

Контрольні дати:
- формування авторського колективу - до 30.12.2012 р.
- надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом - до 31.03.2013р.
- розсилка монографії авторам - до 30.05.2013 р.

Заплановані розділи монографії:
1. Теоретичні і прикладні основи удосконалення організації бухгалтерського обліку в Україні в сучасних умовах господарювання.
2. Сучасний стан та шляхи удосконалення бухгалтерського обліку в галузях економіки.
3. Особливості аналізу діяльності підприємств різних галузей економіки.
4. Методологія і організація аудиту діяльності суб’єктів господарювання.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Вартість публікації у монографії/ становить 25 грн. за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4.

Оплата участі:
Одержувач: Дробязко Світлана Ігорівна
Банк одержувача: ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299 ОКПО 2775700129
Поточний рахунок: 26002060367610
Призначення платежу: за публікацію статті у монографії (вказати прізвище).

Вимоги до оформлення матеріалів:
До публікації приймаються роботи, які відображають результати досліджень за запропонованою тематикою.

1. Обсяг 10-25 повних сторінок формату А4. Текстовий редактор - Microsoft Office 97-2003.
2. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм..
3. Гарнитура: Times New Roman, кегль - 14, міжстрочний інтервал - 1,5, абзац – 1,25 см.
4. По центру строки напівжирним шрифтом - прізвище та ініціали автора (авторів), нижче - звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, нижче курсивом – назва установи.
5. Нижче – через один інтервал – назва матеріалу (великими літерами напівжирним шрифтом по центру).
6. Нижче – через один інтервал – текст матеріалу.
7. В кінці тексту – через один інтервал – наводиться Література (напівжирним і по центру). Список використаної літератури (5-10 джерел).
8. Формули, символи, змінні, які зустрічаються в тексті повинні бути набрані як об'єкти Microsoft Equation.
9. Рисунки та таблиці повинні бути чіткими та компактними.
10. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету авторську довідку; текст матеріалів; скановану копію квитанції.
11. При отриманні матеріалів оргкомітет протягом двох днів надсилає на електронну адресу автора повідомлення "Матеріали отримані". Авторам, які не отримали підтвердження про отримання матеріалів оргкомітетом, прохання продублювати заявку.
12. Цілісність матеріалу та наявність в ньому елементів наукової новизни.
13. Обов'язкові посилання на джерела.

Подані тексти розглядаються організаційним комітетом.

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Установа, організація, навчальний заклад
Посада
Назва матеріалу
Розділ №
Поштова адреса
(для відправлення матеріалів)
Потреба у додаткових збірниках монографії
Поштова адреса для надсилання додаткових збірників монографії
Е-mail:
Телефони (мобільний, домашній, робочий)
Дата заповнення

Телефон: +380 68 851-75-52
Web-сторінка http://conf.at.ua/
E-майл koaduep@gmail.com