Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1193 від 21.10.2014 р. “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році” Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” затверджено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки “Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка” (див. додаток 2 до наказу, п. 22).
Запрошуємо студентів Вашого навчального закладу взяти участь у ІІ турі конкурсу.
Для участі у конкурсі просимо Вас до 26 січня 2015 року (за поштовим штемпелем) надіслати наукові студентські роботи переможців І-го туру конкурсу Вашого ВНЗ.

Конкурс проводиться за такими спеціальностями::
• Прикладна геометрія, інженерна графіка;
• Технічна естетика;
• Ергономіка.
З кожної із зазначених спеціальностей дозволяється надіслати не більше, ніж 3 роботи (максимальна загальна кількість від ВНЗ – 9 робіт). Студентські наукові роботи мають відповідати вимогам, визначеним наказом МОНмолодьспорту України № 202 від 21.02.2012 р. та наказом МОН України № 1193 від 21.10.2014 р.

Відповідно до наказу МОНмолодьспорту України № 202 від 21.02.2012 р.:

У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих навчальних закладах.
Конкурс проводиться у два тури: перший тур – у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації; другий тур – у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації, визначених базовими.
Для організації та проведення першого туру Конкурсу у вищому навчальному закладі за наказом ректора створюється конкурсна комісія.
Перший тур Конкурсу проводиться у жовтні – грудні.
Студенти подають роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, у якому вони навчаються.
Конкурсна комісія відбирає не більше трьох наукових робіт з кожної спеціальності, зазначеної вище, що входить до галузі “Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка”, та надсилає їх галузевій конкурсній комісії до НТУ “ХПІ” до 26 січня 2015 р.
Авторам кращих наукових робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи. Підсумкова конференція відбудеться у березні 2015 року.

Вимоги до наукових робіт

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем у галузі, з якої проводиться конкурс, які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі, що не мають відзнак НАН України та органів державної влади.
Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи.
Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4;

обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків;

робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності);

кресленики та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Макети, натурні зразки на Конкурс не подаються.
Наукові роботи виконуються українською мовою.
В наукових роботах, що подаються на другий тур, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).

В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 1 до Положення).

Якщо наукову роботу подано на другий тур з порушенням вимог цього розділу, галузева конкурсна комісія повертає її конкурсній комісії (із зазначенням причини).

З повними текстами наказів можна ознайомитись на сайті www.mon.gov.ua.

Наша адреса:

Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з галузі науки “Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка“,

кафедра геометричного моделювання та комп’ютерної графіки,

Національний технічний університет

“Харківський політехнічний інститут“,

вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002

За результатами ІІ-го туру конкурсу в березні 2015 р. в НТУ “ХПІ” відбудеться підсумкова конференція. Кращі студентські наукові роботи будуть нагороджені дипломами і грамотами, рекомендовані до друку у фаховому збірнику наукових праць та увійдуть у програму Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” 2015 р.

Контактні дані:

Сидоренко Олена Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки – секретар галузевої конкурсної комісії (тел. (057) 707 64 31; 0630649155; e‑mail: el-ser-el@yandex.ua).

Оргкомітет.

http://web.kpi.kharkov.ua/gmkg/uvaga-vseukrayinskij-konkurs-studentskih-naukovih-robit-2014-2015/