Системний аналіз та інформаційні технології

Розділ: 

Інформуємо Вас, що у другій половині травня 2007 року в Києві відбудеться Дев'ята науково-технічна міжнародна конференція "Системний аналіз та інформаційні технології", яка продовжує традиційні напрямки попередніх конференцій аспірантів та молодих вчених. До участі запрошуються вчені, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ та промислових підприємств
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Голова:
Згуровський М.З., проф. (Україна, Київ) Заступники голови:
Сергієнко І.В., проф. (Україна, Київ) Панкратова Н.Д., проф. (Україна, Київ) Члени комітету
Гвішіані А. Д., проф. (Росія, Москва) Кунцевич В. М-, проф. (Україна, Київ) КуценкоА. С, проф. (Україна, Харків) Маниліч М. І., проф. (Україна, Чернівці) Петренко А.І., проф.(Україна, Київ) Скопецький В. В., проф. (Україна, Київ) Царков Є.Ф., проф. (Латвія, Рига) Ясинський В.К., проф. (Україна, Чернівці) Недашківська Н.С., аспірантка (Україна, Київ) Пасічний А. М., студент (Україна, Київ)
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова:
Сидоренко С.І., проф- (Україна, Київ) Заступники голови:
Романенко В.Д., проф. (Україна, Київ) Шукаєв С.М., проф. (Україна, Київ) Члени оргкомітету:
Бідюк П.І., проф. (Україна, Київ) Кїрік О.Є., к.ф.-м.н. (Україна, Київ) Кисельов Г.Д., к.т.н. (Україна, Київ) Окуненко В. Н., к.т.н. (Україна, Чернівці) Опаріна О.Л. н.с. (Україна, Київ) Савастьянов В. В , аспірант (Україна, Київ) Клименко Е. С, аспірантка (Україна, Київ) Остапенко Є. А., студентка (Україна, Київ) Переверза Е. В., студентка (Україна, Київ)

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Системний аналіз складних систем
різної природи
1. Методи системного аналізу складних систем
різної природи в умовах невизначеності та ризиків
2. Математичні методи, моделі і технології
дослідження складних систем
3. Системна методологія технологічного передбачення в
задачах планування та прийняття стратегічних рішень
4. Теорія та методи прийняття оптимальних рішень
5. Проблемно-орієнтовані методи аналізу і проектування
складних систем за умов невизначеності та ризиків
Секція 2. Інтелектуальні системи прийняття рішень
1. Інтелектуальні системи прийняття рішень (ІСПР) в
фінансово-економічній сфері (мікро- та макроекономічні
системи, банки, біржі, страхові компанії і т.п.)
2. Системи прийняття рішень в управлінні
соціальними процесами
3. Системи прийняття рішень в управлінні
технологічними процесами в промисловості
4. Інтелектуальний аналіз даних та знань; проблеми
добування даних і знань (Data&Knowledge Mining), бази
знань для ІСПР
5. Математичне моделювання і прогнозування
складних об'єктів і процесів
6. Прийняття рішень в умовах невизначеності
даних (системи нечіткого логічного виведення)
7. Сучасні методи та алгоритми ІСПР (генетичні та
еволюційні алгоритми, нейронні мережі і т.п.)
Секція 3. Комп'ютерне проектування в середовищі Internet
1. GRID технології і методи забезпечення доступу
до віддалених мєрежних ресурсів (програм.сховищ
даних, комп'ютерів )
2. Інваріантний підхід до проектування гібридних
об'єктів, виконаних із застосуванням різних
технологій і складових
3. Паралельні алгоритми розв'язування великих розріджених систем рівнянь, параметричної оптимізації та статистичного аналізу для розподілених обчислень

4. Методи та алгоритми рішення погано
обумовлених і жорстких задач статики і динаміки,
багато крите ріал ьної оптимізації з
параметричними та функціональними
обмеженнями, оптимального призначення
допусків, „центрування" рішення в багато-
параметричному просторі, тощо
5. Автоматичні процедури автоматичного
визначення проектних параметрів (часових
затримок, частотної смуги, резонансної частоти
та ін.) і забезпечення їх значень згідно технічного
завдання
6. Моделі і процедури проектування мікро-
електро-механічних систем (МЕМС) і над¬
великих інтегральних схем (НВІС)
7.Методологія і засоби проектування нано-приладів і мїкросистем ( System on a Chip, System on a Package)
8- Re-usage ( повторне використання результатів проектування об'єктів та їх компонентів) і захист інтелектуальної власності (IP) при мережному проектуванні
Секція 4. Прогресивні інформаційні технології
1. Забезпечення систем управління
(математичне, алгоритмічне, лінгвістичне,
інформаційно-організаційне, технічне,
програмне), обробка інформації та технології їх
створення
2. Електронна комерція
З- Інформаційна безпека та захист інформації
4. Високопродуктивні ОС та мережі,
телекомунікаційні технології
5. Бази даних та знань як середовище
інформаційної підтримки управління та
проектування
МОВИ
Робочі мови конференції —українська, російська, англійська