ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Розділ: 

Дата події: 

Понеділок, 14 Листопад, 2016

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Національна академія правових наук України Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України Лодзинський Університет Благодійна організація «Благодійний фонд розвитку правової науки»

Програма
ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
14 листопада 2016 р

Харків

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Правове забезпечення розвитку національних інноваційних систем в умовах глобалізації»», яка відбудеться 14 листопада 2016 року у форматі онлайн-обговорення на офіційному сайті НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України: http://ndipzir.org.uaЗа матеріалами наданих тез буде видано електронний збірник матеріалів Інтернет-конференції із присвоєнням е-ISBN.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська.

ДИСКУСІЙНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Правове регулювання підприємництва та інновацій як його основи в ЄС та Україні;
 2. Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в ЄС та Україні, реформування систем освіти та підвищення професійного рівня людського капіталу;
 3. Інвестиційне та фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки в України, Польщі та ЄС;
 4. Інноваційна інфраструктура: актуальні питання функціонування та розвитку.

Для участі у Інтернет-конференції необхідно до 14.11.2016 р. надіслати: а) заявку на участь; б) тези; в) відскановану рецензію (особи, які не мають наукового ступеня); г) копію квитанції про оплату на e-mail: conference_ndipzir@ukr.net.
Оплата за розміщення матеріалів у електронному збірнику тез здійснюється у розмірі 150 грн, у друкованому 200 грн. за такими реквізитами:

Видавництво «Право», р/с 26003801367004 в АТ ОТП Банк, МФО 300528 ЄРДПОУ 23465351, призначення: оплата за публікацію у збірнику наукових доповідей, П.І.Б. __________________

Вимоги до оформлення тез

 1. текст виконаний в Microsoft Word 6.0 (7.0) для Windows з розширенням *.rtf;
 2. обсяг доповідей до 4-5 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
 3. поля: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє, нижнє – 20 мм;
 4. шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 5. на першому аркуші, праворуч, зазначаються: ім’я та по-батькові (ініціали), прізвище, далі, по центру, жирним шрифтом вказують назва доповіді, після чого подається текст;
 6. у кінці: прізвище, ім’я та по-батькові (повністю), відомості про автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи/ начального закладу;
 7. список використаної літератури розміщується наприкінці тексту і оформлюється згідно з існуючим стандартом бібліографічного опису;
 8. посилання по тексту розміщують у квадратних дужках, нумерація наскрізна, а не в абетковому порядку;
 9. сторінки не нумеруються.

Веб-сайт:
http://ndipzir.org.ua/