Особливості комп'ютерного дискурсу

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

У сучасному суспільстві, де розширюються міжнародні контакти на різних
рівнях і в різних областях економіки, зростає роль використання
комп'ютерів і глобальної системи Інтернет. Дане дослідження присвячене
вивченню особливостей комп'ютерного дискурсу.

Комп'ютерний дискурс виник одночасно з появою електронно-обчислювальних
машин у США 1946 року. Із розвитком обчислювальної техніки в Україні
також почала складатися специфічна мова, якою спілкувалися
комп'ютерники-професіонали. Розповсюдження персональних комп'ютерів і
створення Інтернету залучило до цієї сфери широкі верстви населення, які
сприйняли і збагатили комп'ютерну лексику. Порівняно молодий вік
спеціалістів, які зайняті у цій сфері професійної діяльності, а також
популярність комп'ютерів у молодіжному середовищі, схильному до вживання
жаргонних висловів, визначають моду на них серед користувачів.

Мова як засіб спілкування має яскраво виражений соціальний характер, де
суспільні функції активно впливають на її структуру і багато в чому
визначають її розвиток. У цьому плані комунікативний статус і сутність
мови комп'ютерників складає теоретичний і практичний інтерес.

Розгляду саме цього питання і присвячена дана робота. І щоб повною мірою
відповісти на всі поставлені запитання, спершу слід розглянути, у чому ж
таки полягає феномен комп'ютерного дискурсу.

З огляду на це, об'єктом нашого вивчення є комп'ютерне спілкування, що
трактується як комунікативна подія, здійснювана за допомогою чи
пов'язана з роботою комп'ютера.

Як предмет дослідження розглядаються мовні характеристики комп'ютерного
спілкування.

Мета дослідження – виявити лексичні особливості комп'ютерного дискурсу.

Для розв'язання поставленої мети формулюються такі завдання:

1) визначити поняття "комп'ютерний дискурс" і його місце в системі
понять лінгвістики тексту;

2) встановити ознаки, типи і жанри комп'ютерного дискурсу;

3) охарактеризувати найважливіші лексичні особливості комп'ютерного
спілкування.