Національний університет «Львівська політехніка» ліцензує спеціальність 8.000012 «Консолідована інформація»

Національний університет «Львівська політехніка» ліцензує діяльність з надання освітніх послуг підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.000012 «Консолідована інформація» напряму підготовки 0000 «Специфічні категорії»

Спеціальність 8.000012 «Консолідована інформація» орієнтована на вирішення проблем створення, застосування інформаційних систем з консолідованою інформацією і технологій інформаційного аналізу відповідно до сучасних концепцій інженерії даних та знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур; розроблення та використання комп'ютерних засобів і методів опрацювання консолідованої інформації; комп'ютерна інформаційна підтримка, автоматизація й оптимізація усіх видів робіт з консолідованою інформацією: набуття знань; подання та виведення даних і знань; деталізація знань; компіляція знань; нагромадження даних і знань; пошук закономірностей; моделювання на основі знань; керування на основі знань; методології та технології проектування, побудови, упровадження, супроводу й експлуатації програмних засобів роботи з консолідованою інформацією та інструментальних засобів підтримання їхнього життєвого циклу, включаючи експертні системи, системи керування базами знань, засоби забезпечення набуття знань, онтологічні системи, мови подання даних та знань, засоби мережного подання знань і мережного обміну знаннями, засоби анотування та пошуку знань у мережі.

Магістр із спеціальності 8.000012 «Консолідована інформація» знатиме основи теорії пізнання, семіотики, когнітивної психології, системології; способи репрезентації понять і процесів у пам'яті людини, основні механізми мислення, способи активізації мислення та моделі міркувань; методи роботи зі знаннями: методи набуття, подання, структурування, виведення знань; текстологічні методи видобування знань і методи видобування знань із експертів; методи анотування та реферування текстів; методи пошуку закономірностей, математичні, логічні, семантичні, об'єктні, системні й імітаційні методи моделювання та оптимізації систем різних класів; мови представлення знань і розмітки, методології розроблення орієнтованих на знання інформаційних систем і технологій; інструментальні засоби їхньої побудови та підтримання їхнього життєвого циклу; універсальні мови програмування, мови імітаційного моделювання та вмітиме використовувати концепції, методи та засоби онтологічного інжиніринга, інженерії знань і менеджменту знань для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур, застосовувати методи та засоби роботи зі знаннями, методи математичного, логіко-семантичного, об'єктного й імітаційного моделювання, технології системного аналізу, кластерного і факторного аналізу, проектувати, реалізовувати, тестувати, упроваджувати, супроводжувати й експлуатувати програмні засоби роботи зі знаннями, включаючи засоби представлення, анотування і пошуку знань у мережі.
Типовими посадами фахівця із спеціальності 8.000012 «Консолідована інформація» є аналітик (analyst), архітектор знань (knowledge architect), асистент по знаннях (knowledge assistant), брокер знань (knowledge broker), журналіст проектів (projects journalist), інформаційний менеджер (information manager), дослідник (researcher), координатор знань (knowledge coordinator), менеджер знань (knowledge manager), менеджер комунікацій (communication manager), навігатор знань (knowledge navigator), той, що представляє (синтезує) знання (knowledge synthesizer), редактор змісту (content editor), керівник знаннями (knowledge leader).
Він може керувати роботами, що пов'язані із контролем якісних показників знань в організації; захистом засобів і методів менеджменту та інженерії знань, забезпечення їхньої конфіденційності; придбанням та менеджментом внутрішніх і зовнішніх знань; локалізацією, ідентифікацією та пошуком знань; керуванням знаннями, створенням, виведенням та підтриманням знань; систематизацією і структуруванням знань, документуванням, публікацією знань і забезпеченням доступу до них усередині організації, з допомогою співробітникам організації у використанні знань в усіх сферах їхньої діяльності; навчанням та покращанням навичок у сфері використання знань.

Forums: 

Locations: 

Keywords: 

Fields: 

Коментарі

Re: Національний університет «Львівська політехніка» ...

На мою думку, ця спеціальність буде користуватися великимпопитом, адже підготовує високваліфікованих фахівців з консолідації інформації та інформаційних аналітиків, що в наш ще є дуже актуальним.