Міжнародна науково-практична конференція "Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України"

Розділ: 

Галузь: 

Дата події: 

Вівторок, 17 Листопад, 2015

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатор - Ukrainian Assocoation of Young Farmers and Zhytomyr National University of Agriculture and Ecology.

Метою Міжнародної науково-практичної конференції "Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України" є обмін думками і наукова дискусія щодо вирішення актуальних проблем агробізнесу, перспектив розвитку аграрної освіти та науки в контексті інтеграції України до Європейського Союзу.

Конференція розрахована на докторів та кандидатів наук, аспірантів, магістрів та представників агробізнесу. Дискусія заходу охопить нагальні питання агрономії, екології, механізації сільського господарства, лісового господарства, ветеринарії, зоотехнії, аграрної економіки.

Напрями дискусії:

  • Річні пріоритети розвитку аграрного сектора економіки в світлі євроінтеграційної перспективи України
  • Сучасні екологічні проблеми в сільському та лісовому господарстві
  • Інтенсивні технології виробництва і переробки продукції тваринництва
  • Сучасні проблеми ветеринарної медицини
  • Інноваційна складова розвитку аграрного виробництва
  • Європейська практика інтелектуального супроводу аграрних реформ
  • Проблеми формування відносин влади, аграрної науки, освіти та бізнесу

Для участі у конференції необхідно до 10 листопада 2015 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету:

  • заявку на участь з відомостями про авторів;
  • файл з текстом тез (оформлений згідно з вимогами).

Тези доповідей будуть розміщені у електронному збірнику матеріалів конференції на web-сайтах:

Публікація тез у збірнику наукових праць - безкоштовна.

Вимоги до оформлення тез

Назва: напівжирними прописними літерами, вирівнювання – по центру
Зміст: повинен містити відомості про актуальність напряму досліджень, основні результати та їх інтерпретація, короткий узагальнюючий висновкок без повторювання вже викладеного матеріалу
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
Обсяг: до 5 сторінок
Стандарти набору: формат текстового файлу – МS Word
формат сторінки – А4
параметри сторінки – усі поля по 2 см
гарнітура (шрифт) – Times New Roman
стиль тексту – звичайний
кегль – 12
величина абзацного відступу – 1 см
міжрядковий інтервал – одинарний
Таблиці: шрифт – «Times New Roman»
розмір – 10 pt
таблиці не повинні виходити за межі тексту
Вимоги до рисунків: підпис – шрифт «Times New Roman», розмір – 10 pt без будь-яких виділень
при використанні MS Excel для побудови графіків обов'язково додатково надавати файл зі створеними рисунками
Посилання на літературу: наводяться у тексті в квадратних дужках, де вказується їх номер у списку і сторінка

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати та скорочувати надані матеріали, а також відхиляти їх у разі невідповідності тематиці конференції чи недотримання вищевказаних умов.