Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатор:
Регіональний центр наукового забезпечення АПВ в Тернопільській області, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція (м. Тернопіль);
Інститут кормів та сільського господарства Поділля (м. Вінниця),
Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам’янець-Подільський);
Університет економіки і підприємництва (м. Хмельницький);
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (м. Тернопіль);
Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль);
Білоруський державний економічний університет (Білорусь, м. Мінськ);
Казахський агротехнічний університет ім. С.Сейфулліна (Казахстан, м. Астана).

Тематичні напрямки:
Секція 1. Сільськогосподарські науки:
- загальне землеробство;
- агрохімія;
- селекція і насінництво;
- овочівництво;
- плодівництво;
- виноградарство;
- рослинництво;
- кормовиробництво і луківництво;
- первинна обробка продуктів рослинництва;
- розведення та селекція тварин;
- годівля тварин і технологія кормів;
- рибництво;
- технологія виробництва продуктів тваринництва;
- історія сільськогосподарських наук;

Секція 2. Біологічні науки:
- біохімія;
- іхтіологія;
- фізіологія рослин;
- фізіологія людини і тварин;
- генетика; - екологія;
- гідробіологія;
- ґрунтознавство;
- біотехнологія;
- історія біології;

Секція 3. Ветеринарні науки:
- діагностика і терапія тварин;
- патологія, онкологія і морфологія тварин;
- ветеринарна фармакологія та токсикологія;
- ветеринарно-санітарна експертиза;
- ентомологія;
- ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія;
- гігієна тварин та ветеринарна санітарія;
- ветеринарне акушерство;
- історія ветеринарії;

Секція 4. Технічні науки:
- машинобудування в АПК;
- енергетика в сільському господарстві;
- технології в харчовій та легкій промисловості;
- експлуатація та ремонт сільськогосподарських машин та обладнання;
- історія техніки;

Секція 5. Економічні науки:
- економічна теорія та історія економічної думки;
- світове господарство і міжнародні відносини;
- економіка та управління національним господарством;
- економіка та управління підприємствами;
- розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
- економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
- демографія, економіка праці, соціальна економіка;
- гроші, фінанси і кредит;
- бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
- статистика;
- математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
- економічна безпека суб’єктів господарської діяльності;
- теорія та історія державного управління;
- суб’єкти і механізми державного управління.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Умови участі:
Форма участі в конференції: заочна. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov; Chek_Ivanov. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

Організаційний внесок:
Вартість участі в конференції, публікації і пересилки друкованих матеріалів становить:
- для учасників з України - 80 грн.;
- для учасників з країн СНД - 20 USD (по курсу у національній валюті);
- для учасників з інших країн - 30 USD (по курсу у національній валюті).
Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно 40 грн., 8 USD і 15 USD.

Оплата участі: деталі дивіться на сайті конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів:

 1. учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася;
 2. максимальна кількість авторів однієї доповіді - три особи;
 3. якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно;
 4. обсяг матеріалів - до 3-х сторінок, які не нумерувати;
 5. формат - А4, гарнітура - MS Word;
 6. шрифт - Times New Roman, кегль (розмір) - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25 см;
 7. поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм;
 8. у верхньому правому куті - ім’я та прізвище автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна (для іноземців);
 9. нижче - через один пробіл - назва доповіді (великими жирними літерами по центру);
 10. нижче - через один пробіл - текст доповіді (тез);
 11. в кінці тексту - через один пробіл - наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування;
 12. використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним;
 13. формат таблиць та рисунків має бути лише книжний;
 14. оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей;
 15. матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть;

Заявка на участь:
Прізвище, ім’я та по батькові
Наукова ступінь, вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Назва доповіді
Секція (вказати номер)
Вказати, чи потрібен додатковий
екземпляр збірника
Поштова адреса:
вулиця, дім, квартира
населений пункт,
район, область, країна
індекс
Телефони (мобільний, домашній, робочий)
E-mail

Телефони: +380 97-709-72-57; (352)-51-31-60
Web-сторінка http://conftiapv.at.ua/с
E-майл conftiapv@gmail.com
Адреса оргкомітету Тернопільська ДСГДС ІКСГП НААН, вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль, Україна, 46027

Останній день подання матеріалів: 1 грудня 2012 року