Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Ефективні механізми інноваційно-технологічного розвитку сучасного суспільства"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатор:
Житомирський державний технологічний університет

Тематичні напрямки:

 1. економічна теорія та історія економічної думки;
 2. світове горподартво і міжнародні відносини;
 3. економіка та управління підприємствами
 4. економіка та управління національним гостодарством
 5. розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 6. економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
 7. демографія, економіка праці, соціальна економіка
 8. гроші, фінанси і кредит;
 9. бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
 10. статистика;
 11. математичні методи, маделі та інформаційні технології в економіці;
 12. економічна безпека суб'єктів господарської діяльності;
 13. теорія та історія державного управління;
 14. менеджмент суб'єктів підприємницької діяльності
 15. суб'єкти і механізми державного управління.

Останній день подання матеріалів: 1 грудня 2012 року

Форма участі: заочна


Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету:

 • заявку на участь;
 • матеріали доповіді;
 • скановану копію квитанції.

Файли назвати за прикладом: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov; Chek_Ivanov.
Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

Організаційний внесок:
Вартість участі в конференції, публікації і пересилки друкованих матеріалів становить:
- для учасників з України - 80 грн.;
- для учасників з країн СНД - 20 USD (по курсу у національній валюті);
- для учасників з інших країн - 30 USD (по курсу у національній валюті).
Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно 40 грн., 8 USD і 15 USD.

Оплата участі:
Грошовим переказом з відділемня поштового зв’язку:
На ім’я Бурачек Ігор Володимирович, до запитання

Вимоги до оформлення матеріалів:
- учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася;
- максимальна кількість авторів однієї доповіді - три особи;
- якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно;
- обсяг матеріалів - до 3-х сторінок, які не нумерувати;
- формат - А4, гарнітура - MS Word;
- шрифт - Times New Roman, кегль (розмір) - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25 см;
- поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм;
- у верхньому правому куті - ім’я та прізвище автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна (для іноземців);
- нижче - через один пробіл - назва доповіді (великими жирними літерами по центру);
- нижче - через один пробіл - текст доповіді (тез);
- в кінці тексту - через один пробіл - наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування;
- використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним;
- формат таблиць та рисунків має бути лише книжний;
- оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей;
- матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

Заявка на участь:
Прізвище, ім’я та по батькові
Наукова ступінь, вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Назва доповіді
Секція (вказати номер)
Вказати, чи потрібен додатковий
екземпляр збірника
Поштова адреса:
вулиця, дім, квартира
населений пункт,
район, область, країна
індекс
Телефони (мобільний, домашній, робочий)
E-mail