Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Каліберда Надія Юріївна Бібліотечні послуги в електронному середовищі наукової бібліотеки

Секція 4. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації
(Тези доповіді)

Новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з активним впровадженням, розвитком та використанням інформаційно-комунікаційних технологій та цифрової інформації, які впливають на всі сфери суспільного життя: політику, економіку, науку, культуру, освіту та бібліотеку.
Якісні зміни, які відбуваються у бібліотечно-інформаційному середовищі безпосередньо впливають на місце і роль конкретної бібліотеки в системі бібліотек країни та світу, характеризуються загальними тенденціями, пов’язаними з:
- широким розповсюдженням електронних ресурсів та переоцінки ролі інформації для всіх сфер діяльності та розвитку суспільства;
- впровадженням та розвитком нових інформаційних технологій, які забезпечують процеси створення електронних ресурсів, цифрового збереження та доступу до бібліографічної, текстової, візуальної та іншої інформації у дистанційному режимі, а також організацію та використання онлайнових бібліотечних сервісів;
- тенденцією збільшення аудиторії віддалених користувачів, яка активно впливає на розвиток бібліотек та бібліотечно-інформаційної сфери в цілому;
- підвищенням вимог до послуг, які надаються бібліотеками та потреб персоналу у постійному оновлені фахових знань для забезпечення професійного рівня обслуговування користувачів.
Впровадження у бібліотечну діяльність нових технологій дозволило створити рівні умови для роботи користувачів в бібліотеці так і поза її межами. В електронному середовищі традиційні види бібліотечних послуг набувають нових якостей, які характеризуються доступністю до них необмеженої кількості користувачів будь який період часу та оперативністю отримання інформації.
Найбільшого поширення у бібліотеках набувають нові технології та форми електронного інформаційного обслуговування користувачів, основним завданням яких є забезпечення наукових, освітніх, культурних потреб споживачів інформації шляхом підготовки та представлення на бібліотечних веб-сайтах матеріалів науково-інформаційного, довідкового, тематичного, консультаційного, науково-методичного характеру.
У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (НБУВ) з 2011 року, на основі спеціальних програмно-технологічних розробок, для вирішення багатоаспектних завдань, пов’язаних з оптимізацією інформаційного обслуговування, започатковано комплекс елелктронних послуг, спрямованих на забезпечення інформаційних потреб наукових співробітників, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.
Основними серед них є:
- інформаційно-бібліографічний сервіс «Віртуальна довідка»;
- інформаційний ресурс «Тематичний інтернет-навігатор»;
- інформаційний ресурс «Джерела наукової інформації»;
- інформаційний ресурс «Наукові реферативні огляди».
Ефективні програмно-технологічні рішення, які дозволили реалізувати роботу цих сервісів на єдиній платформі, створили оптимальні умови для використання науково-інформаційних ресурсів та отримання довідково-інформаційних послуг. Особливістю та відмінною рисою реалізованих сервісів є комплексний підхід, який дозволяє користувачам за одним пошуковим запитом отримувати релевантну інформацію з усіх інформаційних ресурсів.
Функціональні можливості інформаційно-бібліографічного сервісу «Віртуальна довідка» забезпечують технологію виконання бібліографічних довідок та надання методичних рекомендацій за запитами віддалених користувачів, формування архіву виконаних довідок, який дозволяє здійснювати пошук за тематикою та ключовими словами. Відмінною ознакою та характерною рисою сервісу є можливість представлення інформації не тільки у вигляді бібліографічних добірок і фактографічної інформації, а й повнотекстових документів та посилань на мережеві ресурси.
Технологія формування тематичних колекцій веб-ресурсів, які представлені у інформаційних ресурсах «Тематичний інтернет-навігатор» та «Джерела наукової інформації», дає можливість інформувати користувачів про найбільш актуальні та науковозначущі мережеві ресурси галузевого та політематичного характеру, які змістовно відображають питання пов’язані з пріоритетними напрямками розвитку держави, науки, культури, освіти. У інформаційному ресурсі «Джерела наукової інформації» представлені посилання на ресурси наукової інформації відкритого доступу з більшості галузей сучасної вітчизняної та світової науки. Структура, за якою здійснюється формування даного ресурсу, відповідає тематиці наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук НАН України. Бібліографічні описи інформаційних джерел доповнені стислою анотацією, ілюстративним матеріалом. Зручність пошукового інтерфейсу забезпечує можливість здійснювати пошук інформації за різними параметрами – ключовими словами, розділом знань, тематичними рубриками, типом ресурсу, назвою.
Формування інформаційного ресурсу «Наукові реферативні огляди» здійснюється відповідно до затверджених президією НАНУ Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук Національної академії наук України на 2014–2018 р.р. Для організації даного напряму роботи проведено тестування інформаційного комплексу, який складається зі спеціалізованої БД для формування тематичних добірок та веб-інтерфейсу користувача для представлення систематизованої інформації на веб-порталі НБУВ. Опубліковані реферативні огляди містять тематичні добірки матеріалів, які складаються з бібліографічних описів документів з фондів НБУВ, які доповнені рефератами та ілюстративними зображеннями, бібліографічних описів електронних ресурсів доповнених рефератами та гіперпосиланнями.
Активне використання представленого комплексу електронних послуг підтверджує їх ефективність для користувачів, що передбачає постійне поповнення інформаційної складової вже існуючих ресурсів, впровадження на їх основі нових форм інформаційного обслуговування для забезпечення інтегрованого доступу до наукових ресурсів та інформації вітчизняним вченим.