Міжнародна Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики» (APAL 2011)

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

23-24 червня 2011 року кафедра практичного мовознавства,
Міжвідомчий науково-дослідний центр прикладної лінгвістики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
Міжвідомчий науково-дослідний центр когнітивної та прикладної лінгвістики Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, кафедра українського мовознавства та прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького проводять Міжнародну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики».
Робота конференції планується за такими напрямами:
1. Комп’ютерна лінгвістика.
2. Корпусна лінгвістика.
3. Термінознавство.
4. Перекладознавство.
5. Лексикографія.
6. Юридична лінгвістика.
7. Лінгводидактика.
Оргкомітет конференції планує розміщувати тези на Web-сторінці за адресою: prlingv.at.ua . За результатами конференції буде надруково збірник тез доповідей.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Термін подання тез – до 10 червня 2011 року.
Вартість публікації у збірнику тез складає 20 грн. за сторінку. Оплату надсилати поштовим переказом на адресу: Денисюк Ірина Анатоліївна; До запитання, вул. Садова, 30а, м. Умань, Черкаська обл., 20308.
Вимоги до оформлення тез:
Обсяг – 2-4 сторінки, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі поля – 2 см, редактор Word, тип файлу RTF. Сторінки не нумеруються. Кінцеві зноски оформляються у квадратних дужках, де вказується номер джерела з переліку і через кому сторінка, на якій викладене відповідне положення.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції.
У першому рядку праворуч друкується ім’я та прізвище автора напівжирними літерами, нижче – назва міста, через один рядок посередині аркуша назва статті великими літерами. Через один рядок подається основний текст (вирівнюється за шириною); після нього – список використаних джерел (в алфавітному порядку).

Вимоги до оформлення тез:
Обсяг – 2-4 сторінки, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі поля – 2 см, редактор Word, тип файлу RTF. Сторінки не нумеруються. Кінцеві зноски оформляються у квадратних дужках, де вказується номер джерела з переліку і через кому сторінка, на якій викладене відповідне положення.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції.
У першому рядку праворуч друкується ім’я та прізвище автора напівжирними літерами, нижче – назва міста, через один рядок посередині аркуша назва статті великими літерами. Через один рядок подається основний текст (вирівнюється за шириною); після нього – список використаних джерел (в алфавітному порядку).
Зразок оформлення тез:
Валентина Петрова,
м. Умань
ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА: ІСТОРІЯ ПРОБЛЕМИ
Текст тез
Список використаних джерел

Матеріали на конференцію надсилати на електронну адресу: prlingv@ukr.net. Необхідно надіслати:
1. Текст тез.
2. Відомості про авторів (окремим файлом: домашня адреса, код міста, телефон, e-mail, місце роботи, посада, вчене звання, науковий ступінь).
3. Відскановану копію документа про оплату.

Адреса оргкомітету:
Кафедра практичного мовознавства,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, 28,
м. Умань,
Черкаська обл.,
20300.
Контактні телефони: 097 340 96 96; 04744-3-08-44
e-mail: prlingv@ukr.net

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon APAL-2011.doc56.5 КБ