Методичний підхід комплексної оцінки стратегії фінансового розвитку підприємства

Розділ: 

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

УДК 658.016

В. С. Хвостенко
Харківський національний економічний університет
Кафедра фінансів

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

© Хвостенко В.С., 2010

У статті запропоновано комплексний підхід до оцінки стратегії фінансового розвитку підприємства. Сутність цього підходу полягає в тому що оцінку стратегії запропоновано проводити за всіма етапами її реалізації. В статті наведено класифікацію параметрів оцінки стратегії фінансового розвитку. Методику оцінки якості сформованої стратегії апробовано на вітчизняних підприємствах.
Ключові слова: стратегія фінансового розвитку (СФРП), оцінка якості, оцінка стратегії, якість, ефективність, результативність.
In the article the complex going is offered near the estimation of strategy of financial development of enterprise. Essence of this approach consists in that it is suggested to conduct the estimation of strategy after all stages its realization. Classification of parameters of estimation of strategy of financial development is resulted in the article. The method of estimation of quality of the formed strategy is approved on domestic enterprises. Keywords: strategy of financial development, estimation of quality, estimation of strategy, quality, efficiency, effectiveness.

Постановка проблеми
Завдяки впливу світової кризи в економіку країни було внесено значні зміни, особливо в її фінансову сферу. Будь-який суб’єкт господарювання має вчасно та адекватно реагувати на вплив цієї кризи. Ефективне та якісне управління активами, витратами, інвестиціями підприємств є запорукою високої конкурентоздатності, платоспроможності та прибутковості підприємств. В свою чергу управління якістю цих складових є предметною галуззю стратегії фінансового розвитку підприємства. Управління останньою, а саме її оцінка, сьогодні є найбільш дискусійним питанням науковців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Питання сутності СФРП, процесу її формування та оцінки якості досліджували зарубіжні та вітчизняні вчені: І Бланк І.А., Кривицька О.Р, Джеймс К., Ковалев В.В., Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А., Станиславчик Е.Н., Тренев Н.Н., Путятин Ю.А., Пушкарь А.И., Тридед А.Н., Ченг Ф.Ли, Щелкунов В.И., Колбушкин Ю.П., С.А. Липовицька, Ястремська О.М., Гриньов А.В. та іншими.
Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що у вчених не існує єдиної думки щодо визначення методики оцінки СФРП. Найбільшу увагу вченими було приділено до оцінки сформованої стратегії. Деякі автори, базуючись на технологіях контролінгу, пропонують методичні рекомендації до оцінки стратегії лише на етапі реалізації.

Постановка цілей
Саме тому метою даної роботи є розробка комплексного підходу до оцінки стратегії фінансового розвитку підприємства за всіма етапами її реалізації, обґрунтування її місця та значення у загальній системі стратегічного управління підприємством.

Виклад основного матеріалу
Відомий фахівець в галузі фінансового менеджменту І. Бланк [1] вважає, що оцінка розробленої СФРП є аналітичним процесом, і дозволяє відповісти на питання про те, чи приведе розроблена стратегія до досягнення підприємством своїх фінансових цілей в умовах можливих змін чинників зовнішнього фінансового середовища.
Кривицька О. оцінку стратегії фінансового розвитку, розглядає як прикінцевий етап процесу стратегічного управління [2]. Таким чином, мова йде про оцінку ефективності реалізованої стратегії.
О. Ковальов, С. Линовицька розглядають оцінку стратегії, як можливість адаптації її до чинників у зовнішньому середовищі [3, 6].
Узагальнюючи точки зору сучасних учених можна стверджувати, що оцінку стратегії фінансового розвитку підприємства рекомендується здійснювати з використанням основних параметрів [1, 4, 5]. Вони поділяються на параметри, які можна оцінити на етапі формування стратегії, та параметри, про дотримання (не дотримання) яких можна стверджувати з вірогідністю 100%, тільки у процесі та після реалізації обраної стратегії.
Оцінка ефективності стратегії має вирогідністний характер при закінченні процесу формування стратегії фінансового розвитку підприємства та остаточний (більш точний) – при закінченні її реалізації. Тому доцільно визначити місце оцінки стратегії фінансового розвитку підприємства в процесі формування, реалізації та після реалізації останньої, а саме: деякі параметри мають бути оцінені після формування стратегії фінансового розвитку підприємства (Ф), а інші - після її реалізації (ПР) або в процесі реалізації (Р).
Таким чином, параметри оцінки стратегії фінансового розвитку підприємств можна класифікувати на параметри оцінки формування та параметри оцінки реалізації.
Але це не є вичерпна класифікація, бо усі ці параметри оцінюють кінцеві результати процесів формування та реалізації стратегії фінансового розвитку підприємств. З точки зору системного підходу, ці параметри отримано на виході з системи. Але якщо на вході в систему не проводити оцінку параметрів, то на виході результат буде негативним. Запропоновано на вході системи оцінювати параметри якості стратегії фінансового розвитку підприємств.
Проблемою оцінки якості займались такі вітчизняні економісти, як Гриньов А. В. та Ястремська О.М [7]. Вони виявили необхідність оцінки якості в тому, що «оцінка стратегії за кінцевими результатами діяльності підприємства не дає змоги вчасно коригувати фінансові стратегії на про¬міжних етапах їх упровадження». Вчені розглядають ефективність як складову якості та вважають, що «оцінювати якість формування фінансової страте¬гії потрібно за результатами діяльності підприємства».
Оцінка якості стратегії обумовлена використанням концепції загального управління якістю [9]. Ця концепція передбачає націлене та координоване використання систем і методів управління якістю в усіх сферах діяльності підприємства за участю керівництва та службовців усіх рівнів за раціональним використанням технічних можливостей. Тому можна стверджувати, що стратегія фінансового розвитку підприємств має бути оцінена за принципами якості, основними з яких є:
формування управлінських рішень з урахуванням виробничо-економічних, соціальних, ринкових чинників;
взаємозв'язок цілей і ресурсів, збалансованість шляхів їх раціонального використання і перетворення курсів для досягнення наміченої мети;
повнота обліку ресурсних потреб, включаючи трудові, матеріальні, фінансові, природні, інформаційні ресурси;
урахування взаємодії регіональних і галузевих чинників;
урахування взаємозв'язків між різними рівнями господарського керівництва та взаємодії інтересів різних рівнів;
розгляд в єдності натурально-речовинного і вартісного вимірювання обсягу виробництва, споживання і витрат;
взаємозв'язок короткострокових проблем з довготривалою стратегією розвитку, облік довготривалих наслідків схвалюваних рішень і їх дії в різних тимчасових горизонтах;
поєднання кількісного і якісного аналізу та оцінок використання кількісно-якісних вимірників (рангових, інтервальних і т. п.);
поєднання об'єктивних і суб'єктивних оцінок, виключення суб'єктивістських оцінок, коли суб'єкт свідомо з корисливих цілей порушує об'єктивність, нав'язує власну думку всупереч всякій логіці;
поєднання внутрішнього (з боку виконавця) і зовнішнього (з боку контрольного органу) оцінювання;
безперервність і етапність здійснення оцінок якості, розвиток системи управління якістю.

Таблиця 1
Класифікація параметрів оцінки СФРП

№ Параметри Концептуальні вимоги до оцінки стратегії фінансового розвитку підприємства з використанням параметрів Етап стратегічного управління Метод оцінювання Об’єкт оцінювання
1 Відповідність СФРП з його базовою корпоративною стратегією. У процесі такої оцінки виявляють ступінь узгодженості цілей, напрям-ків та етапів у реалізації стратегії Ф Соціологічний (експертна оцінка) Якість
2 Узгодженість СФРП з його внутрішнім потенціалом. Така оцінка дозволяє визначити, наскільки об'єми, напрями і форми СФРП взаємозв'язані з можливостями формування внутрішніх фінансових ресурсів, кваліфікацією фінансових менеджерів, організаційною структурою управління фінансовою діяльністю і іншими параметрами внутрішнього фінансового потенціалу підприємства. Ф Соціологічний (експертна оцінка) Якість
3 Узгодженість СФРП з передбачуваними змінами зовнішнього фінансового середовища. У процесі такої оцінки визначають якою мі¬рою розроблена стратегія відповідає прогнозному розвитку економіки країни та змінам кон'юнктури фінансового ринку в розрізі окремих її сегментів; Р Соціологічний (експертна оцінка) Результативність
4 Можливість реалізації СФРП. У процесі такої оцінки насамперед розглядають потенційні можливості підприємства у формуванні власних фінансових ресурсів, оцінюється рівень кваліфікації фінансових ме¬неджерів та їхня технічна оснащеність з позиції завдань реалізації фінансової стратегії; Ф/Р Економічний (фінансовий аналіз) Результативність;
Прогнозна ефективність
5 Допустимий рівень ризиків при реалізації СФРП Визначає наскільки рівень цих ризиків допустимий для фінансової діяльності такого під¬приємства з позицій можливого розміру фінансових втрат та з позицій прогно¬зування загрози банкрутства Р Економічний (котнрлінг) Результативність
6 Економічна ефективність реалізації СФРП Здійснюється на основі прогнозних розрахунків системи основних фінансових коефіцієнтів і заданих цільових стратегічних нормативів, зіставлених з базовим їх рівнем або з аналогічними показниками підприємства, що є лідером в даній галузі за наслідками фінансової діяльності Р/ПР Економічний (котнрлінг) Ефективність
прогнозна
7 Позаекономічна ефективність реалізації фінансової стратегії Враховуються зростання ділової репутації підприємства, підвищення рівня керованості фінансовою діяльністю структурних підрозділів; підвищення рівня матеріальної і соціальної задоволеності фінансових менеджерів (за рахунок ефективної системи їх матеріального стимулювання за результати фінансової діяльності; вищого рівня технічного оснащення їх робочих місць і т. п.) Р/ПР Економічний
(оцінка менеджменту) Ефективність

Ґрунтуючись на цих принципах, було проведено анкетування промислових підприємств. Запропоновані теоретичні основи керування базуються на ідеї забезпечення високої якості стратегічних управлінських рішень або якості управління. Для реалізації на практиці цієї ідеї необхідно аналізувати як єдність складні механізми дії економічних законів, законів організації, дотримувати вимоги наукових підходів і параметрів, застосовувати сучасні технології, методи, моделі й організаційно-економічні інструменти.
О. М. Ястремська [7] розрізняє дві складові якості – ресурсну та методичну. Але ми вважаємо, що ресурсна складова є ніщо інше, як параметр можливості реалізації стратегії, який запропонував І. Бланк [1].
Якість стратегії фінансового розвитку підприємства доцільно оцінювати з використанням соціологічного методу, сутність якого полягає у використанні експертних оцінок, які подають провідні фахівці-менеджери та аналітики фінансового та суміжних з ним за функціями відділів підприємства[8].
Якість стратегії фінансового розвитку підприємств було оцінено експертним методом на основі аналізу й оцінки рівня наукового обґрунтування стратегії, її структури, повноти й об'єктивності виконаних прогнозів за формулою:

(1)

де Qs - рівень якості стратегія фінансового розвитку підприємств;
i = 1, 2,...,n— номер фактора якості;
ά — вагомість i-гo фактора якості;
Рі — експертна оцінка i-гo фактора.
Кількість показників, що враховують при оцінці якості стратегії, може бути індивідуальним для кожного підприємства.
Запропоновану методику оцінки якості стратегії фінансового розвитку підприємства апробовано на підприємствах ВАТ «Комунар», ВАТ «Азовсталь».
Оцінку якості було здійснено у такому порядку:
сформовано експертну групу у складі керівника організації, головного менеджера, головного маркетолога, керівника з персоналу, головного інженера, комерційного директора, заступників керівника організації з логістики, виробництва, сервісу споживачів і ін.;
членам експертної групи було видано проект стратегії фінансового розвиту;
кожний експерт надав індивідуальну оцінку показникам стратегії фінансового розвитку підприємства в процентному відношенні від 0 до 100 %.
визначено середнє значення i-гo показника.
Комплексна оцінка стратегії за всіма етапами дозволяє досягнути синергичного ефекту оцінки. Синергія виникає за рахунок таких взаємозв'язків (горизонтальних та вертикальних) у внутрішньому середовищі організації, які є або можуть стати вагомими факторами для забезпечення реалізації місії, виживання, конкурентоспроможності за існуючих умов зов-нішнього середовища. Вона залежить від співвідношення між можливостями (потенціа¬лом) організації, структурами організації (система елементів і зв'язків) та умовами, що створює зовнішнє середовище.
У сучасній управлінській літературі під синергічним ефектом слід розуміти зміну кількісних (економічних, фінансових, ринкових) та якісних показників діяльності організації, що відбуваються під впливом синергії. Синергічний ефект виникає лише за умови створення системних зв'язків між стратегічним та лінійним управ¬лінням в організації. Оскільки було використано системний і процесний підходи (тобто було створено системні зв'язки між стратегічним та лінійним управ¬лінням) і отримано нові показники оцінки стратегії фінансового розвитку підприємств, тим самим було отримано синергічний ефект. Якщо вважати оцінку стратегії фінансового розвитку підприємств – мікрорівнем, а оцінку загальної стратегії – макрорівнем, то можна застосувати такий саме процесно-системний підхід до її оцінки. Синергічний ефект у цьому випадку буде досягнуто за допомогою синергії оцінок функціональних стратегій. Модель оцінки, орієнтованої на синергізм, представлена на рис 1.

Рис. 1 Поділ параметрів оцінки СФРП з використанням процесного та системного підходів

У табл. 2 наведено перелік факторів якості стратегії фінансового розвитку підприємств ВАТ «Азовсталь» та ВАТ «Комунар», їх вагомість та результати розрахунку оцінки якості стратегії фінансового розвитку підприємств.

Таблиця 2

Оцінка якості сформованих стратегій фінансового розвитку

№ п\п Підприємства/Показник ВАТ «Азовсталь» ВАТ «Комунар»

середній бал вагомість фактора, % якість середній бал вагомість фактора, % якість
1 Компетентність співробітників підприємства, що залучені до процесу стратегічного фінансового управління 0,8 10 % 0,08 0,65 20 % 0,13
2 Узгодженність фінансової стратегії з діючим законодавством 0,97 5 % 0,0485 0,9 10 % 0,09
3 Всеосяжність філософії (основні принципи) стратегії 0,6 5 % 0,03 0,5 5 % 0,025
4 Повнота структури стратегії відповідає її цілям 0,6 15 % 0,09 0,6 15 % 0,09
5 Повнота й обґрунтованість змісту розділів стратегії 0,8 5 % 0,04 0,7 5 % 0,035
6 Повнота й обґрунтованість техніко-економічних розрахунків та прогнозів 0,75 15 % 0,1125 0,8 10 % 0,08
7 Повнота фінансування стратегії підприємства 0,35 5 % 0,0175 0,4 20 % 0,08
8 Чыткысть сформованих цілей 0,9 20 % 0,18 0,9 5 % 0,045
9 Узгодженість стратегії фінансового розвитку з прогнозними змінами зовнішнього фінансового середовища 0,65 10 % 0,065 0,6 5 % 0,03
10 Відповідність фінансових інструментів поставленим завданням 0,6 10,00% 0,06 0,5 5,00% 0,025
Усього 0,72 0,63

Таким чином, після оцінки сформованої стратегії встановлено можливість реалізації цих стратегій, адже рівень якості стратегії на підприємстві ВАТ «Азовсталь» дорівнює 72 %, на підприємстві ВАТ «Комунар» 63 % відповідно.

Висновки

Проаналізувавши базові підходи вчених до оцінки стратегії фінансового розвитку, встановлено що кожна група авторів оцінювала стратегію на її конкретному етапі. Тому авторами статті було запропоновано комплексний підхід до оцінювання стратегії на кожному з її етапів. Для реалізації цього підходу проведено класифікацію параметрів оцінки стратегії. Встановлено що якість стратегії фінансового розвитку підприємства доцільно оцінювати після того як стратегія була сформована, результативність – в процесі її реалізації, а ефективність – після реалізації.
Методику оцінки якості сформованої стратегії апробовано на промислових підприємствах України. При позитивних результатах (більше 60%) оцінки стратегії фінансового розвитку підприємств (представленої у формі комплексної програми фінансового розвитку підприємства), відповідних вибраним критеріям і фінансовій філософії, вона приймається підприємством до реалізації.

Перспективи подальших досліджень

Перспективними дослідженнями є формування методик оцінки результативності та ефективності стратегії фінансового розвитку підприємства, які у сукупності з оцінкою якості, складуть комплексну оцінку. Іншим напрямом досліджень є обґрунтування потрібного для початку реалізації стратегії відсоткового мінімуму якості стратегії.

1. Бланк І.А. – Фінансова стратегія підприємства – К.: Ника-Центр, 2006. – 520 с. 2. Кривицька О.Р. Фінанси підприємств: Підручник – К.: Основи. – 2005. – 138 с. 3. Ковалев В.В. Введение в финансовьій менеджмент. — М.: Финансы и статистика. — 2000. 4. Станиславчик Е.Н. Основы финансового менеджмента. — М.: Ось—89. — 2001. 5. Пономаренко В.С. Стратегічне управління розвитком підприємства: Навч. посібник / В.С.Пономаренко, О.І.Пушкар, О.М.Тридід. – Харків: ХДЕУ, 2002. – 640 с. 6. С.А. Липовицька –Методи оцінки ефективності пристосування вітчизняних підприємств до зовнішнього середовища. – № 5(59). –2006. 7. Ястремська О.М., Гриньов А.В. – Якість формування фінансової стратегії підприємства. – Фінанси України, – №6. – 2006. 8. Управление конкурентоспособностью организации. Учеб. пособие /– Р.А. Фатхутдинов. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 544 с. 9. Total quality management // Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Total_quality_management

У статті запропоновано комплексний підхід до оцінки стратегії фінансового розвитку підприємства. Сутність цього підходу полягає в тому що оцінку стратегії запропоновано проводити за всіма етапами її реалізації. В статті наведено класифікацію параметрів оцінки стратегії фінансового розвитку. Методику оцінки якості сформованої стратегії апробовано на вітчизняних підприємствах.
Ключові слова: стратегія фінансового розвитку (СФРП), оцінка якості, оцінка стратегії, якість, ефективність, результативність.

Re: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЇ ...

Шановны колеги,
я збираюсь надіслати статтю у http://vlp.com.ua/periodicals/bulletins/economics
у звязку з цим потребую рецензію та відгуки на неї.
З повагою Владислав.