ХVІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Наука і вища освіта»

Розділ: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Мета проведення даного наукового заходу
полягає у генерації нових ідей і конкретних пропозицій
за рішенням політичних, соціально-економічних, правових
та інших проблемних питань сталого розвитку України
як європейської держави в умовах світової
макроекономічної нестабільності

[b] Тематичні напрямки роботи конференції: [/b]

[b] ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
І ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ [/b]
Секції:
1. Інтеграція України в світові та регіональні економічні структури
2. Економічні та організаційні аспекти розвитку підприємств та галузей України
3. Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України
4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств
5. Сучасні аспекти макро-і мікроекономічних процесів
6. Економіко-математичне та статистичне моделювання макро- і мікропроцесів
[b]
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ правознавчих ПРОБЛЕМ
Секції: [/b]
1. Актуальні проблеми формування і функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування
2. Екологічне, земельне та аграрне право: регіональні проблеми
3. Історія та теорія розвитку української державності: правові аспекти
4. Актуальні проблеми цивільного, господарського права та процесу
5. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінального процесу
6. Актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства

[b] СТАН І ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Секції: [/b]
1. Актуальні проблеми управління підприємствами
2. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств

[b] ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
Секції: [/b]
1. Механізми державного регулювання розвитку держави та регіонів
2. Особливості діяльності органів місцевого самоврядування в Україні

[b] АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ
І СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Секції: [/b]
1. Системний аналіз та інформаційні системи
2. Програмне забезпечення автоматизованих систем
3. Електронні компоненти автоматизованих систем
[b] ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА В XXI СТОЛІТТІ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Секції: [/b]
1. Актуальні проблеми загального та германського мовознавства
2. Сучасні проблеми історії та теорії літератури
3. Міжкультурна комунікація та переклад в епоху глобалізації
4. Іноземна мова як мова спеціальності
5. Актуальні проблеми англійської мови професійного спрямування

[b] ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, психологічної освіти
І СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ
Секції: [/b]
1. Проблеми соціальної роботи сучасної України
2. Сучасні проблеми психологічної освіти
3. Проблеми управління освітніми процесами у вищій і середній школі

[b] ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА МАЙБУТНЄ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Секції: [/b]
1. Історія, теорія і практика мас-медіа
2. Актуальні проблеми видавничого бізнесу в Україні
3. Актуальні проблеми засобів масової комунікації
4. Проблеми української філології

[b] ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ
І КУЛЬТУРИ
Секції: [/b]
1. Проблемні аспекти політології та філософії
2. Історія України та культурологія

[b] ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ - ОСНОВА Освітня система СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Секції: [/b]
1. Фізичне виховання, спорт і здоров'я
2. Туризм і готельне господарство

[b] ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОВУЗІВСЬКОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ [/ b]

Для участия в конференции необходимо до [b]15 февраля 2010 года[/b] подать в организационный комитет заявку по приведенной форме и тезисы доклада (электронный вариант), копию платежного поручения о перечислении организационного взноса в размере $ 20 (для зарубежных участников).

[b]Платежные реквизиты:[/b]
Классический приватный университет
Филиал АБ “Південний”, г. Запорожье
р/с 26001310022202,
ОКПО 19278502, МФО 313753

[b]Вид платежа:[/b]
“За участие в конференции
(фамилия, имя, отчество)”
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ ФАМИЛИЮ И ИНИЦИАЛЫ УЧАСТНИКА

Дополнительная информация для участников конференции

Тезисы, заявку и сканированную копию платежного поручения можно прислать на электронный адрес организационного комитета: dep-science@zhu.edu.ua
Издание сборников тезисов докладов планируется до начала конференции.
Материалы участники получат во время работы конференции лично или по почте после ее завершения.
Оргкомитет оставляет за собою право отклонения тезисов, если они не отвечают требованиям или тематике конференции, а также при отсутствии подтверждения оплаты.
Просим участников, которые подали заявки, но не могут лично принять участие в конференции, заранее уведомить об этом оргкомитет.
Требования к оформлению тезисов:
Текст: текстовый редактор Word, версия 6.0 и выше (формат *.doc) через 1,5 интервала.
Объем: до 2 страниц формата А4.
Шрифт: гарнитура Times New Roman, 14 кегля.
Поля: со всех сторон – 2 см.
Размещение: в верхнем левом углу (от поля) указать фамилию и инициалы автора, вуз, город. Ниже прописными буквами полужирным шрифтом – НАЗВАНИЕ, дальше с красной строки – основной текст.
[b]
ЗАЯВКА[/b]
участника XVІІІ Международной научной конференции студентов и молодых ученых “Наука и высшее образование”
1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 2. Полное название высшего учебного заведения. 3. Для студентов – факультет, курс, группа. 4. Название тематического направления, номер и полное название секции. 5. Название доклада. 6. Для студентов – научный руководитель (фамилия, имя, отчество (полностью), научная степень, ученое звание). 7. Адрес для переписки и контактный тел.:. 8. E-mail. 9. Подпись научного руководителя и личная подпись участника.

[b]Последний день подачи заявки: 15 февраля 2010 г.[/b]

[b]Организаторы:[/b] Классический приватный университет (Украина), Университет экономики и права “КРОК” (Украина), Саранский кооперативный институт (Россия), Высшая школа маркетингового управления и иностранных языков (Польша), Институт предпринимательской деятельности (Беларусь). Университет “Perspectiva-Int” (Молдова)
[b]
Контактная информация: [/b]ул. Жуковского, 70-б, г. Запорожье, 69002, Украина, научный отдел и Научно-исследовательский институт Классического приватного университета, тел.:/факс: (061) 701-90-08, эл. почта: dep-science@zhu.edu.ua

[b]Эл. почта: [/b]dep-science@zhu.edu.ua