III Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

III Міжнародна науково-практична конференція

"Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів"

7-8 квітня 2011 р.

Запрошуємо Всіх до участі у роботі III Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів», яка відбудеться 7-8 квітня 2011 року в Тернопільському національному економічному університеті (м.Тернопіль).

Мета конференції – узагальнення наукових досліджень у галузі лінгвістики та методики викладання іноземних мов, обмін досвідом та обговорення актуальних проблем розвитку вищої освіти в Україні у контексті глобалізаційних процесів.

Робочі мови конференції – українська, англійська, французька, німецька, російська, польська.

В роботі конференції планується участь закордонних фахівців, майстер-класи Агенції іноземних мов Наталії Дячук « Руна» .

Тематичні напрямки роботи конференції:
1. Cучасні освітні процеси в Україні та в світі;
2. Методика викладання іноземної мови для професійного спілкування;
3. Мовна підготовка іноземних громадян у вітчизняних вищих навчальних закладах;
4. Сучасні напрями теоретичних та прикладних лінгвістичних досліджень;
5. Лінгвокраїнознавство і міжкультурна комунікація в умовах глобалізації;
6. Актуальні проблеми порівняльного літературознавства та типологічного мовознавства;
7. Використання здобутків у галузі теорії і практики перекладу в навчанні студентів

Правила подання та оформлення ТЕЗ

1. До опублікування приймаються праці, які не друкувалися раніше.
2. Матеріали можуть бути представлені українською, англійською, німецькою, французькою, польською або російською мовами.
3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал – 1, 5.
4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Times New Roman, 14 пт., напівжирний. Формули розташовувати по центру, нумерацію здійснювати по правому краю. При наборі формул використовувати вбудований у MS Word редактор формул. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’ єкт. У випадку, коли тези доповіді містять шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному варіанті.
5. Обсяг тез не повинен перевищувати 3-ох сторінок, включаючи рисунки і таблиці. Кількість авторів – не більше двох. Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним.
6. Загальна схема побудови тез:1-й рядок справа – прізвище, ім’ я, по-батькові ; 2-й рядок справа – назва установи; 3-й рядок посередині – назва тез великими літерами (шрифт напівжирний), Через рядок відступу друкуються тези доповіді.
7. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються у квадратних дужках. Номери джерел розділяються крапкою з комою. Наприклад: [1], [2, с. 27], [3, с. 49; 4, с. 127-129], [5; 6; 7], багатотомне видання [8 (1, с. 160)]. Примітки подаються в кінці тез. У реченні крапка ставиться після квадратних дужок посилань. Список літератури наводиться наприкінці тез бібліографічним списком джерел в алфавітному порядку на мові оригіналу.
8. До тексту тез без узгодження з автором можуть бути внесенні редакційні правки.
9. Роботи, що не відповідають вимогам і не представлені у встановлений термін, а також без попередньої оплати організаційного внеску, не розглядаються.
10. Персональне запрошення до участі в роботі конференції буде надіслано Вам після отримання заявки.
11. У разі, якщо особа надіслала тези та оплатила організаційний внесок, їй буде надіслано збірник матеріалів конференції.

Дотримання всіх зазначених вимог обов’ язкове. Тези не рецензуються, рукописи і диски не повертаються. Матеріали подати до 10 березня 2011р.

Електронну версію матеріалів просимо надіслати на e-mail:

im_zed@tneu.edu.ua