ІІІ Міжнародна електронна науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств"

Галузь: 

Місце події: 

Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств

Шановні колеги!

Академія ВВ МВС України запрошує Вас прийняти участь у ІІІ Міжнародній електронній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств», яка відбудеться 25-26 грудня 2008 року в мережі інтернет на сайті (http://uvv.kharkov.ukrtel.net).

Планується видання збірника тез доповідей учасників конференції.

Для участі у конференції необхідно до 1 грудня 2008р. (включно) надіслати анкету учасника, а також тези доповідей на електронну адресу: hatsa@mail333.com, чи поштою на адресу Академії ВВ МВС України.

Матеріали наукових праць повинні відповідати вимогам ВАК України:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

Участь у конференції безкоштовна.

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг до 3 сторінок формату А4.

Шрифт: Times New Roman, кегль 14; інтервал – полуторний.

Поля: верхнє-2 см, нижнє-2 см, праве – 1 см, ліве – 3 см.

Тези доповідей повинні включати: прізвище, ім’я, по-батькові автора (співавторів), , місце роботи (навчання), країну, E-mail.

Робочі мови: українська, російська, польська, англійська, німецька.

Керівник проекту – голова оргкомітету : старший викладач кафедри фізичної підготовки і спорту АВВ МВС України - Хацаюк Олександр Володимирович.

Науковий консультант конференції: Бізін Віктор Петрович, академік Української Академії Наук, доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичного виховання Кременчуцького державного політехнічного університету ім. Михайла Остроградського.

Науковий секретар конференції: Каратаєва Діана Олексіївна – доцент кафедри фізичного виховання Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого (м. Харків).

Члени оргкомітету:

Алексєєв Анатолій Федотович – професор, заслужений тренер України, завідувач кафедрою єдиноборств Харківської державної академії фізичної культури.

Корсун Світлана Миколаївна - кандидат біологічних наук, професор, завідувач аспірантурою Харківської державної академії фізичної культури.

Ананченко Костянтин Володимирович – майстер спорту міжнародного класу з боротьби Дзюдо, кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Михайленко Андрій Владиславович – Заслужений тренер України, старший викладач кафедри фізичного виховання Національного технічного університету «ХПІ» (м.Харків).

Гаркавий Олег Анатолійович - старший викладач кафедри фізичної підготовки і спорту АВВ МВС України.

Бєлошенко Юрій Костянтинович - старший викладач кафедри фізичної підготовки і спорту АВВ МВС України.

Технічний секретар конференції: Каць Денис Олексійович – старший інженер-програміст ІОЦ Академії внутрішніх військ МВС України (м.Харків).