15-й Ювілейний Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь У ХХІ столітті». «Конкурентна розвідка і управління знаннями»

Розділ: 

Галузь: 

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.
Планується видання збірників тез доповідей до початку конференції.
СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА І УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ»
Секція 1. Ноосферні дослідження, знанняоріентіровані методи і технології
• методи і технології вирішення складних неформалізованих завдань
• системологія, системологічні методи і технології
• систематизації знань і створення онтологій
• методи та технології менеджменту знань і формування інтелектуального капіталу
• вилучення, придбання та отримання нових знань
• соціальні комунікації, соціальні мережі та Інтернет-технології в соціальних системах,
пошукова оптимізація
• корпоративна культура та управління змінами
• організації що навчаються; управління персональними знаннями
• інтелектуалізація інформаційно-комунікаційних технологій
Секція 2. Організація та моделювання бізнесу.
• інноваційні методи конкурентної розвідки та сталого розвитку
• нові методи і технології організації бізнесу
• нові методи і технології інформаційного менеджменту, сховища та бази даних
• нові методи та технології підтримки прийняття рішень
• управління бізнес-процесами і бізнес-аналітика
• інтелектуальний аналіз даних і автоматизація документообігу
• математичні методи політичного аналізу та електронний уряд
Секція 3. Соціальна інформатика u1090 та управління
• інформаційні технології в управлінні соціальними системами
• прогнозування соціальних процесів
• інтелектуальні системи управління та прийняття рішень в економіці та бізнесі
• системний аналіз і управління складними техніко-економічними системами
• прикладні методи системного аналізу
• математичне моделювання соціальних, економічних та екологічних процесів
• математичні моделі в організаційних системах

Оргкомітет конференції:
Академік НАНУ, заст. директора Інституту кібернетики НАНУ Палагін Олександр
Васильович.
Проф., д.т.н., зав. каф. соціальної інформатики Харківського національного
університету радіоелектроніки Соловйова Катерина Олександрівна.
Проф., д.т.н., зав. каф. системного аналізу та управління Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут» Куценко Олександр Сергійович.
Проф., д.т.н., заступник директора Інституту комп'ютерних наук та інформаційних
технологій Національного університету «Львівська політехніка» Пелещишин Андрій
Миколайович.
Засл. діяч науки і техніки України, проф. д.т.н., зав. каф. управління проектами Східно-
Українського національного університету ім. В. Даля Рач Валентин Анатолійович.
Проф., д.т.н., начальник навчально-наукового інституту психології, менеджменту,
соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету
внутрішніх справ Ерохін Андрій Леонідович.
Проф., д.т.н., декан математичного факультету Запорізького національного
університету Гоменюк Сергій Іванович.
ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ необхідно представити:
• Тези доповіді в 1-м-коді екз., оформлені відповідно до вимог і зразка, що додається
(Додаток 1).
• Заявку з вказівкою тематичній конференції форуму і секції (Додаток 2). Секції
конференції представлені в Додатку 3.
• Електронну версію тез доповіді (E-mail: si@kture.kharkov.ua, innov@kture.kharkov.ua –
відправити на обидві адреси).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ u1058 ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
• Обсяг -2 повних сторінки формату А4.
• Поля - 2,5 см; абзацний відступ 1 см.
• Гарнітура: Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал між рядками - одинарний.
• Анотація англійською мовою (до 10 рядків).
• Перелік посилань (до 5 джерел).
• Формули, символи, змінні, що зустрічаються в тексті, повинні бути набрані як об'єкти
Microsoft Equation. Висота формульних кеглів: змінна - 10 пунктів, індекс - 8, над і під
індекс - 8, основний (індексний) математичний символ - 12 (10).
• Малюнки і таблиці повинні бути чіткими, компактними. Редактори: СorelDraw, Table
Editor, Microsoft Excel.
• Тексти доповідей друкуються в авторському варіанті без редагування.
Порядок розміщення матеріалу:
НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (великими буквами, жирно, по центру рядка).
Наступним рядком - прізвища, ініціали авторів (строковими літерами, по центру рядка).
Наступним рядком - посада, науковий ступінь, прізвище, ініціали наукового керівника
(рядковими літерами, по центру рядка).
Наступним рядком - повна назва організації (строковими літерами по центру рядка).
Наступним рядком - поштова адреса, телефон, e-mail.
Наступним рядком - анотація англійською мовою (до 10 рядків).
Через рядок - з абзацу друкувати текст тез доповіді.
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗИ ДОПОВІДІ (14 ШРИФТ) Додаток 1
КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ
Іванов В.А.
Науковий керівник – д.т.н., проф. Петренко В.П.
Харківський національний університет радіоелектроніки
(61166, Харків, пр. Леніна,14, каф. Соціальної інформатики, тел. (057) 702-15-91)
e-mail: si@kture.kharkov.ua, факс (057) 702-11-13
Nowadays there is no deliberate definition of the term knowledge management system
(KMS). In most cases definition depends on KMS application. etc. (до 10 рядків)
Текст тези доповіді…
ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ: - 28. 02. 2011.
Про прийняття Оргкомітетом тез доповідей і про банківські реквізити для
перерахування організаційного внеску Ви будете повідомлені до 15 березня 2011.
Роботи, що надійшли на адресу Оргкомітету після 28 лютого 2011 р., розглядатися не
будуть.
Тези доповідей, оформлені не за вимогами - не приймаються.
Конференція проводиться на підставі самофінансування, за рахунок коштів її
учасників.
Організаційний внесок складає _____>70 грн. (300 рос. рублів) і включає в себе видання
програми, збірників наукових праць конференції, а також витрати, пов'язані з покриттям
витрат на організацію і проведення конференції.
У збірники наукових праць конференції включаються тези доповідей, які пройшли
попередній відбір Оргкомітетом.
Додаток 2
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
• Прізвище, ім'я, по батькові авторів (не більше 3-х).
• Місто, вуз, (організація - повна назва), факультет, кафедра, група.
• Прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь, посада наукового керівника.
• Адреса для листування з обов'язковим зазначенням індексу міста,
E-mail, факс, контактний телефон (із зазначенням коду).
• Назва тематичної конференції та секції.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
61166, м. Харків, просп. Леніна, 14, ХНУРЕ, ІМО (кімн. 437)
Контактні телефони: (057) 702-13-97 Факс: (057) 702-15-15
E-mail: innov@kture.kharkov.ua; si@kture.kharkov.ua сайт: www.kture.kharkov.ua