Львів

ІІІ університетська конференція студентів і молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних і суспільнознавчих наук»

Галузь: 

Організатори:

 1. Національний університет «Львівська політехніка»
 2. Інститут гуманітарних і соціальних наук
 3. Секція ради молодих вчених Інституту гуманітарних і соціальних наук

Напрямки роботи конференції

VI Всеукраїнська наукова конференція “Гуманітарні аспекти формування особистості”

Галузь: 

Організатори: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін

Для обговорення на конференції пропонується тематика за такими напрямами:

 • Вплив гуманітарних дисциплін на формування світогляду.
 • Особливості викладання гуманітарних наук у вищих навчальних закладах.
 • Роль християнської церкви у формуванні особистості.
 • Соціально-правове становище людини: загальнотеоретичні аспекти.
 • Екологічна культура в сучасному соціумі.
 • Офіцер: психолог, педагог, рятівник.
 • Етична та естетична складова особистості офіцера.
 • Мовна культура військовослужбовця.

Якщо Ви погоджуєтеся взяти участь у роботі конференції просимо Вас подати заявку в оргкомітет до 15 квітня 2012 р., в якій вказати повністю: П.І.П., науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце праці, номер контактного телефону і тему доповіді (статті). Заявку подавати за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 35, ЛДУ БЖД, кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін (Нагірняку Михайлу Ярославовичу) або на електронну адресу mnagirniak@mail.ru

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість в екстремальних умовах»

Галузь: 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі V науково-практичної конференції: «Особистість в екстремальних умовах», яка відбудеться 20 квітня 2012 року у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності.
Для участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники ВНЗ, курсанти, студенти, аспіранти та молоді науковці.

Для обговорення на конференції пропонується тематика за такими напрямами:

ХV Всеукраїнська науково-практична конференція "Людина в силовому полі влади та ідеологій"

Галузь: 

Останній день подання матеріалів: 10 квітня 2012 року

Питання для обговорення:
1. Суспільне вчення Церкви про владу, ідеології та гідність людини: богословські аспекти
2. Влада і людина у теоретичних концепціях і практиках державотворення
3. Влада і людина в Україні: досвід минулого та прогноз на майбутнє
4. Як впливають сучасні ідеології на духовний світ і гідність людини?

Умови участі:
Необхідно подати до оргкомітету:
1. Заявку на кожного учасника з визначеною секцією (У заявці зазначити: прізвище, ім'я та по батькові; науковий ступінь, звання; місце роботи (навчання), посада; поштова адреса, контактний телефон, e-mail);
2. Електронний варіант матеріалів;

Вимоги до оформлення тез:
файл MS Word
шрифт Times New Roman
кегль - 14; інтервал - 1,5 пт; всі поля - 2 см.
список використаної літератури в кінці статті в алфавітному порядку
посилання у тексті в квадратних дужках, де перша цифра - номер у списку літератури, а друга - номер сторінки. Напр., [12; 45-46], [9; 24-37], [ див.: 3;7]
файл має бути названий прізвищем автора латинкою і збережений у форматі - doc

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Стратегічні напрями розвитку національної економіки у посткризовий період"

Галузь: 

Останній день подання матеріалів: 30 березня 2012 року

Робочі мови: українська, російська, англійська

Секції:
Секція 1. Теоретико-методичні аспекти розвитку національної економіки.
Секція 2. Управління розвитком соціально-економічних систем мікро-, мезо- та макрорівня.
Секція 3. Перспективи розвитку фінансово-кредитної системи.
Секція 4. Інституційне забезпечення економічного зростання.
Секція 5. Сучасні проблеми обліку, аналізу та аудиту в посткризовий період.
Секція 6. Тенденції розвитку міжнародних економічних відносин в посткризовий період.

Умови участі:
Необхідно надіслати на електронну або поштову адресу оргкомітету:
- заявку на участь,
- текст доповіді згідно з вимогами,
- копію квитанції про сплату організаційного внеску.

І Міжнародна науково-технічна конференція “Захист інформації і безпека інформаційних систем”

Галузь: 

До участі у конференції запрошуємо авторів оригінальних (не опублікованих раніше) доповідей, які описують результати досліджень в таких галузях:
- нових напрямів в криптографії;
- інноваційних рішень в області комплексних систем інформаційної безпеки;
- актуальних питань управління інформаційною безпекою;
- захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах;
- проблем інформаційної та економічної безпеки бізнесу;
- стеганографічних системи захисту інформації;
- технічного захисту інформації та інших галузей.
- Матеріали доповідей, розглянуті та прийняті програмним комітетом, будуть видані у збірнику матеріалів конференції.

Детальну інформацію про умови участі Ви можете дізнатися на сайті конференції. (http://ibezpeka-conf.in.ua)

Метою конференції є: обмін досвідом та ідеями між науковцями, які представляють різні наукові школи (як українські, так і зарубіжні); стимулювання творчої фахової діяльності молодих науковців; створення сприятливих умов для доведення до міжнародної наукової спільноти результатів роботи українських науковців.

Іван Франко - український психолог

Доброго здоров'я, шановне товариство!
Я зараз пишу кандидатську дисертацію про критичне мислення, і шукаю матеріали про праці Івана Франка на психологічну тематику. Знайшов в інтернеті дуже ранню його роботу - "Чутливість на барви, її розвиток і значення в органічній природі: Реферат на працю американського природознавця Аллена Ґранта".
http://www.anthropos.org.ua/jspui/handle/123456789/2139

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи формування інноваційної системи освіти в XXI столітті»

Галузь: 

Місце проведення: вул. Богдана Хмельницького, 17б, м. Львів

Область наук: Педагогічні

Мета конференції – пошук рішень з актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

  Основні напрямки конференції:

 • Загальна психологія та психологія особистості.
 • Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.).
 • Педагогічна та корекційна психологія.
 • Соціально-психологічні проблеми організації та управління.
 • Соціальна і юридична психологія.
 • Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин.
 • Загальна педагогіка.
 • Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики.
 • Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання.
 • Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія.
 • Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми і перспективи.
 • Управління системою вищої освіти в умовах модернізації. Системи оцінювання.
 • Всеукраїнські науково-практичні читання «РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ НОВІТНІХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ», м. Львів, 16-17 грудня 2011 р.

  Галузь: 

  Мета конференції - публікація наукових результатів правничих досліджень аспірантів, студентів та молодих правників; пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

  Робота конференції проходитиме по наступним тематичним напрямкам:

  теорія та історія держави та права;
  конституційне право;
  кримінальне право та процес;
  цивільне право та процес;
  господарське право та процес;
  адміністративне та фінансове право;
  трудове право та право соціального забезпечення;
  міжнародне право та право ЄС;
  порівняльне правознавство;
  кримінально-виконавче право та кримінологія;
  криміналістики та судова експертиза;
  екологічне, земельне та аграрне право.

  Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

  Місце проведення конференції: м. Львів, проспект Чорновола, 7

  У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

  V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВА ЕКОНОМІКА ХХІ СТОЛІТТЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

  Галузь: 

  V Міжнародна науково-практична конференція
  «СВІТОВА ЕКОНОМІКА ХХІ СТОЛІТТЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

  Конференція відбудеться 18-19 листопада 2011 року у м. Львові

  Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

  В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

  1. Економічна теорія.
  2. Фінанси та страхування.
  3. Банківська справа.
  4. Міжнародна економіка.
  5. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності.
  6. Економіка підприємства.
  7. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями,
  комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства,
  будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
  8. Економіка праці та управління персоналом.
  9. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.
  10. Фінанси та податкова політика України у розрізі трансформаційних
  процесів в Україні.

  Місце проведення конференції: м. Львів, проспект Чорновола 7.

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Львів