Київ

VІ Міжнародна науково-практична конференція "Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика"

Галузь: 

Організатори:
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Україна) Гуманітарний інститут Кафедра англійської філології і перекладу СИБІРСЬКИЙ ФЕДЕРАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Російська Федерація) Інститут економіки, управління та природокористування Кафедра ділової іноземної мови

Вартість участі, проживання та харчування:
організаційний внесок вклю чає в себе витрати на видання збірника матеріалів допов і дей (якщо їх обсяг не перевищує встановлених вимог (див. нижче) , програми конф е ренції та реєстраційний вне сок і становить 200 грн . ; оплата здійснюється банківським переказом або вноситься особисто до оргкомітету конференції до 1 0 лютого 201 3 р о ку

Передбачається робота секцій:

1. Переклад фахових текстів – актуальні проблеми і перспективи.

2. Термінологія та перекл ад. 3. Соціокультурні та прагматичні аспекти перекладу.

4. Лексичні, граматичні та стилістичні аспекти перекладу.

5. Перекладацька традиція та перекладознавство.

6. Підготовка перекладачів на сучасному етапі

Веб-сайт: http://ktppnm.kpi.ua/ru/node/299
E-mail Оргкомитета:conferencekiev@i.ua

XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна 2014: Економіка”

Галузь: 

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної
економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін
дослідницьким досвідом та публікація наукових результатів економічних досліджень.

В програмі конференції плануються секційні засідання за напрямами:

1. Економічна теорія.
2. Фінанси.
3. Економічна кібернетика.
4. Міжнародна економіка та маркетинг
5. Менеджмент.
6. Облік та статистика.
7. Економіка підприємства.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Соціальна політика щодо тяжкохворих (невиліковних): роль опікунських рад як інструменту залучення додаткових ресурсів»

До участі у конференції запрошуються фахівці з соціальної роботи та політики, охорони здоров’я, соціології, економіки, психології, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу, релігійних об’єднань, аспіранти та студенти старших курсів ВНЗ.

ЗБІРКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЖНА БУДЕ ОТРИМАТИ ПЕРЕД ЗАХОДОМ.

Тематичні напрямки:
1. Роль і місце опікунських рад і громадськості у сфері соціального захисту та охорони здоров’я.
2. Соціологічний вимір паліативної та хоспісної допомоги.
3. Економічні, нормативно-правові, організаційні передумови удосконалення роботи наглядових рад у сфері соціального захисту та охорони здоров’я.
4. Участь державних і недержавних організацій у формуванні соціальної політики щодо невиліковно хворих, членів їх родин і тих, хто надає їм послуги.
5. Соціальні стандарти та якість життя невиліковно хворих.
6. Проблеми та перспективи розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні та країнах світу.

Програма заходу будуватиметься навколо блоків:

• Робота опікунських рад;

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції»

Галузь: 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Запрошуємо вас до участі в ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції», яка відбудеться 17–18 квітня 2014 р.

Планується робота секцій:

- теоретичні й методологічні проблеми соціальних комунікацій;
- теорія й історія журналістики і видавничої справи: актуальні проблеми функціонування ЗМІ та книговидання в Україні;
- зв’язки з громадськістю та реклама: прикладні соціально-комунікаційні технології;
- трансформаційні процеси діяльності бібліотек, музеїв та інших соціально-культурних закладів;
- документознавство як соціокомунікативна дисципліна в міждисциплінарному науковому просторі;
- види мистецтва (музика, хореографія, театр, кіно та ін.) як засоби масової комунікації;
- соціальні комунікації в культурних індустріях: теорія та практика гостинності в готельно-ресторанному й туристичному бізнесі;
- інформаційні комунікації в сучасному суспільстві (комп’ютерні науки).

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-правові погляди Тараса Шевченка та сучасність»

Галузь: 

Київський національний лінгвістичний університет
З А П Р О Ш У Є М О

Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософсько-правові погляди Тараса Шевченка та сучасність» присвяченій 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка,яка відбудеться 27 лютого 2014 року.
Для участі у конференції необхідно
надіслати одночасно:
1. Заявку на участь за наведеною формою.
2. Тези доповіді для публікації у збірник матеріалів (якщо Ви бажаєте їх опублікувати).
3. Відскановану рецензію або погодження наукового керівника (для осіб без наукового ступеня).
4. Відскановану копію квитанції про перерахування коштів за публікацію тез доповіді у збірнику.

Увага!
- матеріали необхідно надіслати до 25 січня 2014 року
на електронну адресу:
faculty_of_law@mail.ua
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
У ЗБІРНИК ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ

- Обсяг – до 4 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (210х297 мм).
- Поля: ліве – 20 мм; праве – 20 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм.
- Шрифт - Times New Roman, стиль – Normal. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1.
- Заголовок: великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна економічна теорія та цивілізаційні чинники економічного розвитку»

Галузь: 

Address:
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1.

E-mail Оргкомитета:
kafedra_pe@mail.ru; epyateckaya@mail.ru

Організатори:
Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Всеукраїнська суспільна організація «Всеукраїнська асоціація політичної економії» Кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Мета конференції: привернути увагу науковців і політиків до проблем змісту предмета сучасної економічної теорії, необхідності дослідження цілісної системи чинників економічного розвитку, специфіки мотивації економічної активності людини в умовах становлення інформаційного суспільства.

Основні напрями роботи конференції:

  • Предмет сучасної економічної теорії: основні причини, чинники та межі його трансформації в умовах становлення постнекласичної науки;
  • Сучасна політична економія: теоретико-методологічне поле досліджень;

Восьма науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медичної психології»

Галузь: 

10-11 квітня 2014 року на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця буде проходити Восьма науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної медичної психології» в рамках проведення Днів медичної психології в НМУ.
Ректорат, деканат медико-психологічного факультету, Студентське наукове товариство імені О.А.Киселя, Товариство молодих вчених і спеціалістів та Студентський парламент НМУ запрошує студентів та молодих вчених Вашого ВНЗ взяти участь у роботі конференції.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
• Психологія у медичній практиці
• Особливості професійної діяльності медичних психологів
• Нові методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у медичній психології
• Проблеми підготовки професійного розвитку медичних психологів
• Соціально - психологічні проблеми психічного здоров’я
• Зв'язок психології з іншими науками
• Психологічні особливості соматичних захворювань особистості
• Психосоматичний підхід в медичній психології
• Психологічні та патопсихологічні особливості в клінічній практиці
• Синдром емоційного вигорання у медичних працівників

IX студентсько-аспірантська міждисциплінарна конференція "Філософія: нове покоління. Досвід та його інтерпретації"

Галузь: 

Кафедра філософії та релігієзнавства Національного університету "Києво-Могилянська академія" запрошує до участі у IX студентсько-аспірантській міждисциплінарній конференції "Філософія: нове покоління. Досвід та його інтерпретації"

Тематичні напрямки:
у межах роботи секцій та круглих столів заплановано докладно розглянути такі аспекти поняття досвіду, як
1. Епістемологічний.
Чуттєвість як джерело пізнання. Досвідне пізнання та проблеми індукції. Досвід та методології природознавчих дисциплін. Поняття досвіду в філософії та психології.
2. Соціально-антропологічний.
Досвід Іншого та проблеми інтерсуб’єктивності. Досвід і соціальна взаємодія. Досвід Чужого: неприйняття, запозичення, використання та поширення. Соціальний досвід: теорії та практики.
3. Естетичний.
Досвід і мистецтво. Проблеми вираження й універсалізації. Інтерпретація мистецьких творів та передсуди. Витвір мистецтва: партиципація та присутність.
4. Історико-філософський.
Історичні типи філософії досвіду. Емпіризм та раціоналізм. Нативізм та його наслідки. Проблеми досвіду в герменевтично-феноменологічній та екзистенційній традиції.
5. Релігієзнавчий.

Вплив "Євромайдану" на економічний стан України.

Тривалі масові протести важко назвати плюсом для економіки та загальної ситуації в будь-якій країні, не виняток тут і Україна. Тим не менш, експерти зазначають, що економічна та фінансова ситуація залишається стабільною, включаючи курс гривні. Його коливання незначні, а в касах більшості банків та обмінників достатньо валюти. У Нацбанку ж з цього приводу кажуть, що проводять стратегію контрольованого плаваючого курсу гривні і не дозволять політикам або валютним спекулянтам дестабілізувати ситуацію.

Так, керівник групи радників глави НБУ Валерій Литвицький зазначає, що сьогодні деяким політикам вигідно заявляти про обвал гривні для досягнення своїх особистих цілей, і закликає не вірити цим «страшилкам». За словами фінансиста, країна переживає період вирівнювання платіжного балансу, «і ми, звичайно, будемо впливати на ринок, коли діють чинники не економічного, а політичного, психологічного, ситуативного походження».

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

"Університетські студії: актуальні дослідження гуманітарних та суспільствознавчих наук"

Галузь: 

Дата проведення: 20-22 грудня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 10 грудня 2013 року

Організатор:
Центр "Українікум" Люблінського католицького університету Яна Павла ІІ (Люблін, Республіка Польща);
Вища школа міжнародних відносин і суспільної комунікації (Хелм, Республіка Польща);
Інститут релігії і суспільства Українського католицького університету (Львів, Україна);
Інституту магістратури, аспірантури і докторантури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна);
Інститут журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв (Київ, Україна).

Тематичні напрямки:
1. Філософія;
2. Історія;
3. Культурологія;
4. Релігієзнавство;
5. Соціологія;
6. Міжнародні відносини;
7. Політологія;
8. Економіка;
9. Менеджмент;
10. Психологія;
11. Педагогіка.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Участь можуть взяти студенти, аспіранти та молоді вчені до 35 років.

Сторінки

Підписатися на RSS - Київ