Всеукраїнська наукова конференція «Методологія політичної науки»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні коллеги!

Запрошуємо Вас взятии участь у роботі всеукраїнської наукової конференції
«Методологія політичної науки»

Конференція відбудеться 19 грудня 2008 року у приміщенні Львівського національного університету імені Івана Франка і включатиме 3 блоки:

1. Пленарне засідання.
2. Секційна робота.

Планується робота таких секцій:

1. Становлення та розвиток методології політичної науки (предмет, методи, функції) дослідження політичних явищ.

- класичний період (до XIX ст.) (дедуктивні, логіко-філософські, морально-аксіологічні підходи)

- інституційний період (XIX – поч.XX ст.) (історично-порівняльний, нормативно-інституційний)

- біхевіористський (20-70-ті рр.)

- Постбіхевіористський (поєднання традиційних і нових методів)

2. Принципи, закони та категорії політичної науки.

3. Інституалізація політичної науки в Україні. Особливості становлення національної політичної школи.

а. роль політичної науки в формуванні громадянськості

б. проблеми ідеологічної заангажованості політології як науки та політичної дисципліни.

в. Проблема моральної відповідальності політологів та політиків в Україні.

4. Політологія як наука та навчальна дисципліна.

* Круглий стіл.

За результатами наукової конференції планується видання збірника матеріалів. Для участі у конференції необхідно до 11 листопада 2008 року надіслати оргкомітету заявку, довідку про автора та тези в обсязі до 3 сторінок.

Науковий вісник буде видаватися на основі виступів учасників конференції, під час якої вони можуть подати статтю в обсязі до 10 сторінок.

Вимоги до оформлення статті:

Загальний обсяг 10 сторінок. Обов’язкова наявність як друкованого (з підписом автора), так і електронного варіанту. Набір тексту у форматі Microsoft Word, шифр Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Всі поля – 2 см., відступ – 1,25 см. У правому верхньому куті статті вказують ініціали та прізвище автора, по центру – назва великими літерами. До статті по закінченні тексту обов’язково додаються:

- ініціали та прізвище її автора і назва англійською мовою;

- анотація (резюме) українською та англійською мовами.

Література у списку надається у порядку згадування в тексті, посилання наводяться у квадратних дужках, де вказується номер джерела і сторінка, наприклад [5, с.21].

Вимоги до оформлення тез такі ж як до статті.

Заявка-довідка про автора у друкованому та електронному варіантах вміщує наступну інформацію: прізвище, повне ім’я та по-батькові автора, посада, науковий ступінь, вчене звання, місце робот из повною назвою установи та її адресою, контактні телефонии, домашняя адреса і телефон, електронна пошта.

Планується видання матеріалів конференції за кошти авторів.

За довідками прохання звертатись за адресою uhryn@point.lviv.ua, з поміткою на конференцію. Заявки та тези надсилати за цією ж адресою.