І Всеукраїнська наукова конференція «Публіцистика в просторі соціальних комунікацій: проблеми теорії та історії»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Проблематика конференції

 • Публіцистика і глобалізаційні процеси сучасності;
 • Соціокультурна модель публіцистики: від давнини до сучасності;
 • Жанрова система публіцистики: канон і модифікації;
 • Публіцистична творчість: традиції і новаторство;
 • Публіцистика і література;
 • Постмодерні тенденції в публіцистиці і медіа культура;
 • Зарубіжна теорія публіцистики;
 • Інтертекстуальність в публіцистиці;
 • Ономастичний світ публіцистики;
 • Письменницька публіцистика: історія , аксіологія, концептосфера;
 • Публіцистика в друкованих та електронних ЗМК: наративна стратегія;
 • Морально-етичний дискурс сучасної публіцистики;
 • Редагування публіцистичного твору;
 • Fiction та non fiction в публіцистиці;
 • Методика викладання публіцистики у вищій школі.

Статті, що містять необхідні структурні елементи, визначені Постановою президії ВАК України “Про підвищення вимог до фахових видань, віднесених до переліків ВАК України від 15.01.2003 р. № 7 – 05/1, планується опублікувати у фаховому виданні – «Наукові записки Інституту журналістики» (2014 р., Випуск 1).

Статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно.

Аспіранти та особи без наукового ступеня до статті обов’язково додають рецензію, підписану доктором або кандидатом наук.

Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf), шрифтом №12 (Times New Roman mm), через один інтервал, на папері формату А-4; усі поля (верхнє, нижнє, праве, ліве) – 3,8 см; верхній колонтитул – 1,25 см, нижній – 3,2 см.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний).

Ініціали та прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний.

Назва статті друкується через рядок великими буквами (шрифт жирний).

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга -номер сторінки, наприклад: [1, с. 28].

Бібліографія й при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова Література або після слів Література і примітки (без двокрапки) у порядку цитування й оформлюються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог.

Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше її слово) виділяється жирним шрифтом.

Після списку літератури подаються прізвище та ініціали автора, назва статті, анотація (5 – 6 рядків) і ключові слова українською, російською та англійською мовами.

Умови участі в конференції:

Для організаційних витрат, пов’язаних з проведенням конференції, необхідно: перерахувати організаційний внесок у розмірі 85 гривень з кожного учасника;
Видання матеріалів конференції здійснюватиметься за кошти авторів, вартість 1 повної чи неповної сторінки тексту 25 гривень. Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалів, що не відповідають вимогам конференції.
Оплата проїзду та проживання в готелі – за рахунок учасників.
Про проїзд просимо повідомити заздалегідь.

Для участі у конференції необхідно до 1 жовтня 2013 року направити:

Просимо надсилати текст статті українською мовою, обсягом від 6 повних сторінок та анкету в електронному варіанті на адресу publicistika2013@mail.ru

Оргвнесок та оплату за друк у збірнику надіслати переказом за адресою:

Антонова Ольга Вадимівна – вул. Ломоносова буд.100, кв. 30, Луганськ, 91034

Довідки за телефоном:

8 (0642) 34-35-79 (кафедра журналістики)
066-210-56-02 – Антонова Ольга Вадимівна
066-800-13-32 – Дроздова Альона Василівна