VIII Міжнародна науково-практична конференція "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість"

Розділ: 

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

35800 Рівненська обл.
м. Острог, провул. Древлянський 15, Україна
Телефон +380 67 304-44-03
E-майл lingua.lab@oa.edu.ua
Дата проведення: 3-4 квітня 2014 року
Останній день подання матеріалів: 15 січня 2014 року
Організатор:
Національний університет "Острозька академія”

Тематичні напрямки:
1. Когнітивні аспекти міжкультурного спілкування.
2. Лексична, фразеологічна та фреймова семантика.
3. Мовний та мовленнєвий матеріал у його структурній та стилістичній інтерпретації.
4. Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної культури.
5. Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.
6. Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи та термінознавства.
7. Літературознавство та міжкультурна комунікація.
8. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету:
1. Заявку для участі у конференції (форма додається);
2. Електронний варіант статті (8-12 сторінок, у форматі *.doc, *.docx, *.rtf);
3. Скановану рецензію доктора/кандидата наук на статтю для учасників без наукового ступеня (уформаті * .jpg, *.png);
4. Скановану квитанцію про оплату участі у конференції (у форматі *.jpg, *.png);
5. Скановану квитанцію про оплату публікації статті у збірнику (у форматі *.jpg, *.png).

Файл заявки створити у редакторі Word і зберегти у одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf. Файл назвати за прізвищем автора статті. Ім’я автора набрати латинським шрифтом, наприклад,zayavka_Ivaniv.doc.
Електронний варіант статті створити у редакторі Word і зберегти у одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf. Файл назвати за номером тематичного напрямку та прізвищем автора статті, наприклад, 2_Ivaniv.doc.
Відскановані рецензії та квитанції називати за прізвищем автора статті наприклад, recenziia_Ivaniv.doc.,kvitanciia_Ivaniv.doc.,

Організаційний внесок: 120 грн +30 грн/сторінка

Оплата участі:
Адреса для грошових поштових переказів:
35800 Рівненська обл.
м. Острог, провул. Древлянський 15, кв1
Омельчук Віта Костянтинівна

Примітка: якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно. Оргкомітет електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття матеріалів.

Вимоги до оформлення матеріалів:
При написанні статей слід ураховувати Постанову 15.01.2003 №7-05/1 Президії ВАК “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України”, а також зміни у вимогах до оформлення наукових робіт та бібліографічних джерел, введені в 2008 р. (Бюлетень ВАК України. - 2008. - № 3).
Текст набирається у редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва - 2,5 см, справа - 2 см, зверху - 2 см, знизу - 2 см.
Матеріали подавати у такій послідовності:
1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку).
2. Ініціали та прізвище автора/авторів (праворуч).
3. Назва навчального закладу та міста (окремий абзац праворуч).
4. Назва статті - великими літерами, жирним шрифтом у центрі.
5. Назву статті, прізвище, анотації та ключові слова українською, російською і англійською мовами (перед текстом, курсивом).
6. Текст статті.
7. Список літератури (подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту), посилання у тексті позначаються у квадратних дужках.
8. Малюнки і таблиці вставляються в текст як вставлений об'єкт.