Українська філологія: школи, постаті, проблеми

Розділ: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" (до 160-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті), яка відбудеться 20-21 листопада 2008 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Наукова проблематика конференції:

– Літературознавча думка Львівської філологічної школи (минуле і сучасне).

– Франкознавство у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

– Львівська мовознавча школа – національні лінгвістичні традиції – сучасна світова філологія.

– Українська фольклористика: традиції і перспективи.

– Сильвети вчених-філологів у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Біобібліографічний контекст.

– Перед літературознавчим дзеркалом: дискурс сучасного літпроцесу.

– Компаративістичні студії у Львівському університеті: славістичний та орієнталістичний напрями.

Тематика круглих столів:

– Актуальні проблеми сучасної літературної критики: критерії оцінки; естетичні засади критики; традиції і новаторство.

– Українське термінознавство в парадигмі сучасних лінгвістичних напрямів.

– Проблеми сучасної комунікативної лінгвістики та лінгвопрагматики.

– Історія українського мовознавства: ідеї, теорії, школи.

Матеріали конференції будуть опубліковані.

Зголошення для участі у конференції й теми доповідей просимо надсилати до 1 липня 2008 року на адресу:

Оргкомітет

Міжнародної наукової конференції

"Українська філологія: школи, постаті, проблеми"

(до 160-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті)

вул. Університетська, 1, кім. 232

м. Львів, 79000

Вимоги до оформлення матеріалів

Матеріали доповіді обсягом від 8 до 10 сторінок подавати в електронному вигляді (на дискеті 3,5 дюйма або компакт-диску) в редакторі Word для Windows 98-2000, збереженому у двох форматах *.doc і *.rtf разом із примірником роздрукованого тексту. Назви файлів (тільки латинкою) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc і petrenko.rtf.

Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір паперу – А 4. Шрифт Times New Roman, розмір 12, стиль "нормальний" ("звичайний"). Міжрядковий інтервал 1. Абзацний відступ – 1 см. Текст друкувати без переносів.

Перший рядок – у правому куті друкувати ім’я і прізвище автора жирними (bold) літерами. Другий рядок – назва країни та міста жирними літерами, третій – назва статті (відцентрована, великими жирними літерами).

Зразок оформлення початку статті:

Іван Денисюк

Україна, Львів

ФРАНКОВА КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Через один рядок після назви подавати основний текст (вирівнювати за шириною). Ілюстративний матеріал друкувати курсивом. Поклики у тексті публікації оформлювати за допомогою квадратних дужок [ ] із вказівкою номера джерела у списку літератури (за потреби сторінки), наприклад: [1], [5:107].

Просимо розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире. Скорочення на зразок т. ін., т. д., ХІХ ст., ініціали при прізвищах (напр., Н. Л. Іваницька), назви населених пунктів на кшталт, м. Київ, с. Іванівка друкувати через нерозривний пробіл. Примітки (поклики) на використану літературу оформляти посторінково (Вставка – Поклик). Поклики на зібрання творів Івана Франка у 50-ти томах подавати в тексті у квадратних дужках: перша цифра – том, друга – сторінка. Зразок: [50, 125].

До статей подавати резюме (обсягом до 500 знаків з пробілами) українською та англійською мовами і ключові слова (6-8 слів). Загальний обсяг матеріалів не повинен перевищувати 0,5 друкованого аркуша.

Список літератури подавати в алфавітному порядку, дотримуючись державного стандарту. Назву "Література" друкувати через один рядок після основного тексту (жирним шрифтом посередині рядка).