Третя Міжнародна наукова конференція для студентів, аспірантів, науковців "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культ

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Міністерство освіти та науки України
Сумська обласна державна адміністрація
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)
проводять 26-29 квітня 2010 р. в м. Суми Третю Міжнародну наукову конференцію для студентів, аспірантів, науковців "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій".
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Партнери: Norsk Institutt for Strategiske Studier (Norwegian Institute for Strategic Studies), Національний Університет Києво-Могилянська Академія (кафедра політології), Інститут економіки та прогнозування НАН (м.Київ), Інститут економіки промисловості НАН України (м.Донецьк), Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (м.Київ), СумДУ (м.Суми), Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (м. Черкаси), Белгородский государственный университет (г.Белгород, РФ)
Брянский государственный технический университет (г.Брянск, РФ), Международный центр философии образования (г.Новосибирск, РФ), Новосибирский государственный педагогический университет (г.Новосибирск, РФ), Томский государственный педагогический университет (г.Томск, РФ), Институт управления (г.Астана, Казахстан)
Instytut Historii, Uniwersytet Jagiellonski Krakow (Polska), Instytut Stosunków Międzynarodowych, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska Przemyśl (Polska), Education-Philosophy Faculty Pomeranian Academy in Słupsk (Poland).

За традицією можете запропонувати презентацію або майстер-клас з обраної теми.

Секція №1. Глобалізація, соціальні потрясіння, проблема ефективності соціального менеджменту.
Сесії.
1.1. Системність і асистемність сучасного розвитку: менеджмент трансформацій, транзитів та інновацій.
1.2. Сучасна світова криза: класичний цикл чи потенціал інноваційних проривів?
1.3. Проблема рухливості центрів світового розвитку: взаємозалежність діалогу культур та потенціалу інновацій.
Секція №2. Політика, економіка, менеджмент в умовах глобалізації і кризи.
Сесії.
2.1. Національні ідеї й моделі національного розвитку в умовах глобалізації, регіоналізації, локалізації світового розвитку.
2.2. Конкуренція, протистояння, консолідація політичних еліт як фактор інноваційних проривів або випадіння з "вікна можливостей".
2.3. Ефективність сучасних моделей суспільного, політичного й економічного розвитку (взаємозв'язок традиційного й інноваційного менеджменту).
2.4. Економічні виклики, ризики, можливості як проблема ефективності стратегій керування на державному й регіональному рівнях.
2.5 Нові економічні реалії - платформа формування політичного світу ХХІ століття.
2.6. Взаємозалежність економічної, політичної, інформаційної культур в умовах суспільства знань.
Секція №3. Менеджмент суспільного розвитку: діапазон потенціалу змін.
3.1. Інформаційна революція й суспільство знань як ключові пріоритети сучасного успішного розвитку.
3.2. Готовність людського капіталу попереджати сучасні виклики, потрясіння, консолідовано адаптуватися до змін будь-якої складності.
3.3. Взаємодія держави, бізнесу, "третього сектору" як показник цивілізованості суспільства.
3.4. Діалог культур і крос - культурні взаємодії як пріоритет соціального розвитку соціальних, гендерних, етнічних , демографічних груп.
3.5. Проблема лідерства як інноваційна відповідь на сучасні виклики глобального, регіонального й локального розвитку.
Секція № 4 Нові виклики сучасній освіті та необхідність адекватних освітніх стратегій.
Сесії.
4.1. Тенденції розвитку світового освітнього простору. Пріоритетність готовності до змін і технологічної готовності їх здійснювати.
4.2. Класична освіта, е- освіта, дистанційна освіта. Можливості та потенціал віртуальних освітніх і наукових мереж. Сучасна філософія освіти та філософія менеджменту в освіті.
4.3. Сучасні центри світового розвитку з позицій революцій в освітніх системах. "Освіта протягом життя", "рівний доступ до якісної освіти", "освіта через дію", "Трикутник знань".
4.4. Освіта України, Росії, країн пострадянського простору: пошук власних успішних інновацій і проблемі адаптації успішних інноваційних освітніх стратегій і моделей.
4.5. Міжнародні освітні проекти й програми (анонсування напрямків та інформація про практичну участь).
4.6. Освіта з позицій партнерства і можливостей технологічної бази XXI сторіччя.
4.7. Сучасні технології аналітики й дій як фактор успішних освітніх стратегій.

Вимоги до оформлення матеріалів. Тези повинні відповідати концепції конференції
Тези (до 4 сторінок) подаються до 05.04.2010 р. на e-mail: confer_sumy@mail.ru
Поштова адреса інституту: Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти, вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, Україна, 40007.
Вимоги до оформлення тез: обсяг – 4 строніки, формат А4, інтервал - одинарний, кегль 14, редактор Times New Roman. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє 20 мм. по 2 см. У лівому верхньому куті бажано вказати шифр УДК; у правому верхньому куті – відомості про автора (прізвище, ім'я, по батькові, повна назва установи та посади; звання ступень, якщо є, e-mail). Нижче в центрі бажано дати на всіх мовах конференцію повну назву тез та анотацію до 500 знаків (близько 5 строк), якщо немає можливості – на одній з робочих мов конференції. Потім основний текст, список використаної літератури. Література оформлюється відповідно до вимог ВАК (для іноземців у відповідності до звичних традицій). Для тих хто надасть анотації на англійській мові обговорюється можливість перспективи відбору кращих матеріалів для публікації статті на англійській мові партнерами з Норвегії.

До матеріалів додатються: .
Заявка.
1. Місце роботи. Посада, телефон,
2. Чи плануєте приїздити
3. Якщо не їдете, то чи плануєте виступити в формі телеконференції.
4. Потрібне житло. Медіа проектор
5. Адреса, на яку висилати матеріали (якщо не приїдете) .
6. Чи приймали участь в наших попередніх конференціях?
7. Чи плануєте власну презентацію чи майстер-клас?
Відсканована копія квитанції про сплату оргвнеску.
Оргвнесок складає для студентів, аспірантів 80 грн., для науковців 100 грн.. Для учасників з України: в разі неможливості очної участі збільшити на 20 грн. вказану суму, щоб отримати поштову розсилку.
Перерахування коштів: «Призначення платежу – копіювання матеріалів конференції «Інноваційний розвиток». Отримувач ПП Літвін С.С..Адреса 4007, м. Суми, вул.. Р.Корсакова, 5, каб. 105. Р/р 2600472099 в «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805 ІПН 3010417973
ВИТРАТИ НА ПРОЇЗД, ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ ЗА РАХУНОК УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ.
Координатор конференції Жук Михайло Васильович. Для екстреного зв’язку можна використовувати e-mail: sumy_zhuk@mail.ru Тл./ф +30 (0542-33-50-04). моб. тел. (066) 96 157 86