Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми переживання життєвої кризи»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Міністерство освіти і науки України
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Оргкомітет конференції запрошує науковців, практичних психологів, працівників системи освіти, аспірантів, студентів взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми переживання життєвої кризи», яка відбудеться 7-8 квітня 2011 року на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Мета конференції – залучення спеціалістів у сфері практичної психології до обговорення та рішення актуальних задач сучасної психологічної науки, розвиток творчої наукової співпраці між колегами.
Тематичні напрямки роботи конференції:
1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження життєвих криз.
2. Психологічна сутність переживання особистістю життєвої кризи.
3. Криза у професійному становленні особистості.
4. Соціально-політичні кризи в життєдіяльності особистості.
5. Психологічна допомога при переживанні життєвої кризи.

Форми роботи на конференції:
Пленарне засідання – виступи та доповіді провідних вчених України.
Секційні дискусії, круглий стіл – доповіді та повідомлення, презентації авторами своїх проектів, спільне обговорення.
Майстер-класи – презентації практичних форм роботи.
Матеріали конференції будуть опубліковані у виданні «Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України за ред. академіка С.Д.Максименка». Збірник внесений до переліку фахових видань, затверджених ВАК України.
Вимоги до оформлення статті:
1. Статті (10-12 стор.) мають містити УДК (зліва у верхньому рядку); наступний рядок, через 1,5 інтервали, справа малими літерами, напівжирним кресленням друкуються прізвища, імена по-батькові автору(ів), нижче – назва закладу, місто; наступний рядок, через 1,5 інтервали, посередині, великими літерами, напівжирним кресленням друкується назва статті; анотація українською, російською та англійською мовами; пропускаються два рядки і з абзацу друкується основний текст; структура статті повинна відповідати вимогам ВАК: постановка проблеми, її зв’язок з важливими завданнями, аналіз останніх наукових праць, основна мета статті, виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих результатів, висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок з напряму; список використаної літератури починається підзаголовком «Література» (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).

Зразок:
УДК 159. 923
Іванов Іван Іванович
Ніжинський державний університет, м.Ніжин
РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ЩАСТЯ» СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ

2. Текст набирається гарнітурою Times New Roman 14 пунктів. Параметри сторінки: формат А4 (210х297 мм), орієнтація – книжна, поля – 20 мм з усіх боків. Сторінки без нумерації. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 см, інтервал між рядками полуторний (1,5).
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Вартість публікацій у збірнику – 20 грн. за одну сторінку. (У разі неможливості особистого отримання матеріалів програма конференції та друкований збірник надсилаються поштою; вартість послуги - 20 гривень додатково до сплати вартості друку статті).
Реєстраційний внесок до участі у конференції складає 120 грн. і вноситься разом із заявкою на участь у конференції. Реєстраційний внесок забезпечує організацію брейк-кави, канцтовари, організаційні витрати конференції, екскурсійну програму. Витрати, пов’язані із проїздом, проживанням та харчуванням, несуть самі учасники або установа, що їх відряджає. Оргкомітет може забезпечити проживання в гуртожитку (вартість проживання в залежності від рівня комфортності 10-25 грн.) чи готелі (вартість проживання в залежності від рівня комфортності 70-250 грн.).
Для участі у конференції слід до 20 березня 2011 року подати до Оргкомітету:
- заявку на кожного учасника;
- СD-R з файлом статті, файлом заявки на участь або надіслати статтю та заявку електронною поштою за адресою conference.ndu@yandex.ua
- квитанцію про сплату вартості друку та оргвнеску.
За довідками звертатися:
секретар оргкомітету Аушева Ольга Сергіївна (моб. 068-193-56-78);
завідувач кафедри загальної та практичної психології проф. Папуча Микола Васильович (моб. 067-97-77-108).
Сплату за друк наукових статей (вартість однієї сторінки – 20 грн.; вартість поштової пересилки матеріалів по Україні - 20 гр., за кордоном – 40гр.) та оргвнесок за участь у конференції (120 грн.), просимо надіслати до 20 жовтня 2010 року за адресою:
16609 м.Ніжин, вул. Єсипенко 15 кв.27, Аушева Ольга Сергіївна.
Місце проведення:
16600 Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Кропивянського 2, кафедра загальної та практичної психології факультету психології та соціальної роботи НДУ ім. Миколи Гоголя.
Заявка
на участь у ІІІ Міжнародній конференції «______________________»
Прізвище,
Ім’я
По батькові

Науковий ступінь,
вчене звання

Місце роботи, посада

Адреса, за якою вислати запрошення (матеріали), телефон, факс, e-mail
Заплановані форми участі в конференції (відмітити один чи декілька варіантів відповіді) □ Публікація матеріалів
□ Доповідь чи повідомлення на секційному засіданні
□ Організація майстер-класу чи тренінгу
□ Участь без доповіді і публікації
Чи потрібно висилати матеріали конференції поштою □ Так □ Ні

Тематичний напрямок роботи на конференції
Повна назва теми доповіді чи повідомлення на секційному засіданні
Чи потрібна організація поселення на проживання (відмітити потрібне) □ готель;
□ гуртожиток
□ поселення не потрібне