Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави"

Галузь: 

Місце події: 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 5-6 червня 2008 року проводить конференцію „Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави“.

В ході конференції передбачена робота наступних секцій:

Загальні проблеми теорії, історії держави і права. Філософія права.
Сучасний стан та перспективи розвитку публічного права.
Актуальні проблеми розвитку приватного права.
Регламент роботи конференції:

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська, білоруська, польська.

Реєстрація учасників конференції відбудеться 5 червня з 8:00 до 10:00 за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 81, у вестибюлі навчального корпусу №1.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 20 квітня 2008 року надіслати (подати) до Оргкомітету:

заявку (зразок заявки додається);
текст доповіді (загальний обсяг не більше 6 сторінок);
електронний варіант заявки та тексту доповіді (надаються електронною поштою за адресою: law(at)cdu.edu.ua ).
копію платіжного доручення.

Протягом 3 днів Ви повинні отримати на свій e-mail повідомлення «Матеріали отримані», у протилежному випадку повторіть відправку чи зателефонуйте.

Учаснику конференції необхідно враховувати наступне:

всі витрати по відрядженню, проживанню та харчуванню здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок організації, що його відрядила. В разі необхідності може здійснюватися бронювання місць у готелі (виключно на підставі переданої до 30 травня 2008 р. заявки);
за участь у конференції та покриття витрат на публікацію матеріалів учасником конференції сплачується внесок у розмірі 80 гривень, що вноситься на рахунок
МФО: 305299; Код ДКПО: 2520352444;
О/Р: 26201601192249 Парамоновій О.С.
організаційний комітет планує видати збірку матеріалів до початку конференції;
оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів тез доповідей без повернення авторові;
для учасників конференції планується проведення культурно-освітньої програми.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції латиницею (наприклад, Sergey Ivanov );
текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *.rtf;
при направленні файла електронною поштою, тема повідомлення повинна містити ім’я та прізвище учасника з обов’язковою вказівкою “на конференцію”.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати наукового дослідження і оформлена відповідно зазначених вимог.
Обов’язкова постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розвязання даної проблематики і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена доповідь; формулювання цілей даного дослідження (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження і перспективи подальших розробок у цьому напрямку.
Обсяг доповіді (тез) до 6 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 15, нижнє – 15, праве – 15, ліве – 20, Шрифт – Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1, стиль – Normal.
Текст може містити лише кінцеві зноски (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді, і сторінка, на якій викладено відповідне положення).
Сторінки не нумеруються.
Перший рядок – ініціали та прізвища авторів (напівжирним), їх науковий ступінь, вчене звання чи професія, місце роботи.
Другий рядок – повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру).
Далі розміщується текст доповіді (тез) вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
У кінці тексту доповіді розміщують список використаної літератури.
Матеріали, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, публікуватися не будуть.