Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Стратегічні напрями розвитку національної економіки у посткризовий період"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Останній день подання матеріалів: 30 березня 2012 року

Робочі мови: українська, російська, англійська

Секції:
Секція 1. Теоретико-методичні аспекти розвитку національної економіки.
Секція 2. Управління розвитком соціально-економічних систем мікро-, мезо- та макрорівня.
Секція 3. Перспективи розвитку фінансово-кредитної системи.
Секція 4. Інституційне забезпечення економічного зростання.
Секція 5. Сучасні проблеми обліку, аналізу та аудиту в посткризовий період.
Секція 6. Тенденції розвитку міжнародних економічних відносин в посткризовий період.

Умови участі:
Необхідно надіслати на електронну або поштову адресу оргкомітету:
- заявку на участь,
- текст доповіді згідно з вимогами,
- копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Організаційний внесок: становить для учасників з України 100 грн, для закордонних учасників 20 дол. США (включає розміщення статті на сайті конференції (www.iniciative.org.ua), видання і розсилку збірника матеріалів конференції, сертифікат учасника конференції). Для докторів наук участь безкоштовна.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Матеріали подаються в електронному форматі *.doc на адресу електронної пошти оргкомітету. Обсяг матеріалів - 3-6 повних сторінок формату А4 (297x210 мм), орієнтація - книжкова. Береги: - 20 мм. Шрифт: гарнітура - Times New Roman, кегль - 12, міжрядковий інтервал - 1,5. Відступи абзаців - 10 мм.Посилання на джерела в тексті оформляються в квадратних дужках, де перша цифра - номер джерела згідно списку, далі через кому номер сторінки. Список джерел друкується в алфавітному порядку в кінці тексту і має назву "Література" (електронні джерела інформації подаються із зазначенням повної електронної адреси).
Оформлення тексту:
1) ініціали і прізвище автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (справа вгорі);
2) через інтервал нижче посередині назва матеріалів доповіді малими літерами напівжирним шрифтом;
3) через інтервал текст статті;
4) "Література".

Усі статті учасників конференції будуть розміщені на сайті конференції і опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

Адреса сайту організатора: http://www.iniciative.org.ua/