Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

“Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку”, що відбудеться 25-26 вересня 2008 року у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського.

Тематика конференції:
1. Досвід викладання хімії та екології в загальноосвітніх навчальних закладах.
2. Підготовка вчителів хімії та екології у вищій школі: стан і перспективи.
3. Актуальні питання хімії, хімічної технології та екології.

Офіційні мови конференції: українська, російська.

Форми участі у роботі конференції:
 публікація матеріалів;
 публікація матеріалів + усна доповідь;
 усна доповідь;
 участь без доповіді.

Умови участі в роботі конференції
До початку конференції буде надруковано збірник тез доповідей конференції, а статті, що відповідають вимогам ВАК України − у збірниках і журналах наукових праць: “Наукові записки Вінницького педуніверситету. Серія: Педагогіка і психологія”, “Технологические системы” та ін..
Для участі в конференції необхідно до 1 липня 2008 року надіслати до оргкомітету:
1. Заявку на участь в конференції за формою, що додається (поштою і на е-mail).
2. Тези доповіді (1 або 2 повні сторінки) або статтю у Наукові записки ВДПУ (6-8 сторінок) в роздрукованому примірнику і в електронному варіанті на дискеті 3,5 дюйма (поштою), а також електронний варіант на е-mail.
3. Копію поштової квитанції про перерахування коштів за публікацію і організаційний внесок (поштою і на е-mail).
Вартість однієї сторінки тексту складає 12 грн., 20 грн. за збірку та 40 гривень -організаційний внесок. Перерахунок коштів здійснювати поштовим переказам з вказівкою до запитання на адресу:
Блажку Олегу Анатолійовичу,
до запитання,
м. Вінниця – 1,
21001
Матеріали потрібно надсилати на адресу:
Блажку Олегу Анатолійовичу
кафедра хімії,
Вінницький державний педагогічний університет імені М.М. Коцюбинського,
вул. Острозького 32, м. Вінниця, 21001
E-mail: vdpukonfchimi2008@rambler.ru

Вимоги
до оформлення тексту тез доповіді:
1. Загальний обсяг тез доповіді – до 2-х сторінок.
2. Тези доповіді приймаються в електронному вигляді (на дискеті 3,5 дюймів) у редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc.
3. Шрифт – Times New Roman, розмір 14.
4. Міжрядковий інтервал – 1.
5. Поля: зверху, знизу, зліва, справа – 2,0 см.
6. Сторінки не нумерувати.
7. Текст набирати без переносів.
8. Розміщення на сторінці: зверху назва тез доповіді великими літерами, нижче ініціали і прізвище автора (кегль 14, жирний шрифт, вирівнювати по центру). Потім вказують науковий ступінь, вчене звання і повну назву навчального закладу. Нижче − текст тез доповіді.
9. Текст тез доповіді набирають з абзацу – 1,5 см.
10. Після основного тексту тез доповіді напівжирним шрифтом посередині пишуть слово Література:. Література друкується 12 кеглем з дотриманням бібліографічних стандартів (близько 5-ти джерел).

Вимоги
до оформлення тексту статті у Наукові записки ВДПУ:
1. Загальний обсяг статті 6-8 сторінок.
2. Статті приймаються в електронному вигляді (на дискеті 3,5 дюймів) у редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc.
3. Шрифт – Times New Roman, розмір 14.
4. Міжрядковий інтервал – 1,5.
5. Поля: зверху, знизу, зліва −2,5см, справа – 1,0 см.
6. Сторінки не нумерувати.
7. Текст набирати без переносів.
8. Розміщення на сторінці: зверху назва статті великими літерами, нижче ініціали і прізвище автора (кегль 14, жирний шрифт, вирівнювати по центру) нижче − текст статті.
9. У кінці тексту − жирним шрифтом пишеться: Література: (література друкується 12 кеглем). Нижче з абзацу друкується повністю прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, посада та місце роботи автора статті. Нижче через один рядок російською мовою пишеться назва статті, прізвище автора та анотація (3 -5 рядків).
10. Необхідні елементи статті: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку, посилання − у квадратних дужках [ ], у списку літератури обов'язково вказується загальна кількість сторінок книги (264 с.) або номер сторінки журнальної статті, на яку посилається автор (с. 18.).
Наукові статті з хімії, хімічної технології та екології можуть бути надруковані у журналі “Технологические системы”. За довідками щодо оформлення та оплати статей звертатися до оргкомітету.
Стаття, яка не відповідає вимогам або програмі конференції не може бути надрукована.

Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Проїзд, проживання та харчування – коштом учасників конференції.
Проживання учасників конференції планується в готелі (вартість проживання на 1.03.08р.: одномісний номер − 102 грн., одне місце у двохмісному номері − 60 грн.) і в гуртожитку.
Просимо про зворотні квитки подбати заздалегідь.

Довідки за телефонами:
8(0432)67-08-88 або 8(067)8560813 (Степанова Лариса Володимирівна, Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників);
8 (097) 396-16-22 (Блажко Олег Анатолійович, Вінницький державний педагогічний університет імені М.М. Коцюбинського).
E-mail: vdpukonfchimi2008@rambler.ru