IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми економіки 2010"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

До участі в конференції запрошуються автори статей, опублікованих в журналі "Актуальні проблеми економіки" протягом 2001–2010 рр., а також всі зацікавлені науковці, викладачі, фахівці. На конференції буде розглянуто широке коло наукових проблем за такими напрямками:

- економічна теорія та історія економічної думки;
- світове господарство і міжнародні економічні відносини;
- економіка та управління національним господарством;
- економіка та управління підприємствами;
- розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
- економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
- демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
- гроші, фінанси і кредит;
- бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
- статистика;
- математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Заявки на участь в конференції і назви доповідей надіслати до оргкомітету конференції [b]до 26 листопада 2010 р.
[/b]
Умови участі:
Дистанційна (заочна) участь – 700 грн.

За наявності кількох співавторів участь кожного з них оплачується окремо в повному розмірі оргвнеску.

Особиста (очна) участь – 300 грн.

Оргвнесок включає в себе участь у конференції та друк статті у журналі. Кількість співавторів – не більше двох на одну доповідь! Оргвнесок сплачується із розрахунку "один оргвнесок – одна доповідь (одна надрукована стаття)". Внески сплачуються учасниками конференції особисто під час реєстрації. Детальну інформацію щодо умов участі можна отримати надіславши листа на електронну скриньку оргкомітету.

Оргкомітет конференції просить учасників з інших міст вирішувати питання проживання самостійно.

Формат конференції передбачає проведення пленарного засідання із подальшим поділом на тематичні секції (кількість та назви секцій будуть відомі на початку грудня 2010 р.) Оргкомітет забезпечує всі секції мультимедійним обладнанням.

В разі необхідності персонального запрошення для оформлення відрядження – просимо надіслати Оргкомітету окремий лист на електронні адреси, вказавши ПІБ ректора (проректора з науки або іншої особи, що займається розглядом відряджень у Вашій організації), бажаний формат листа та номер факсу (електронну адресу) для надсилання.

Форма заявки – довільна, але обов’язково вказати:
- повне ПІБ (ініціали розшифрувати!!), тему доповіді (бажано уникати абревіатур)
- повну назву посади, повну назву місця роботи
- науковий ступінь, вчене звання
- контактну інформацію – всі можливі номери телефонів, за якими Вас можна знайти, а також email (бажано особистий, а не кафедри)
- форма участі – дистанційна/заочна або особиста/очна

Статті для подальшої публікації в "АПЕ" подаються під час конференції або протягом 3 тижнів після неї.

Вимоги до наукових статей:
- прізвище, ім'я, по-батькові автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, службова і домашня адреси (з поштовим індексом), електронна адреса (якщо є), службовий, домашній та мобільний телефони, основні наукові інтереси автора(ів);
- фотографія 3х4;
- назва статті, анотація (3–5 речень), ключові слова (5-6 позицій) українською, російською та англійською мовами;
- стаття має включати наступні структурні підрозділи: постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх публікацій з проблеми, що розглядається; визначення окремих питань, які не вирішені в обраній для дослідження проблемі; формулювання цілей дослідження; виклад основних результатів дослідження з їх обґрунтуванням; висновки з проведеного дослідження;
- список використаних джерел у кінці статті за абеткою та відповідно до бібліографічних вимог ВАК України (не менше 10 джерел);
- роботи авторів, прізвища яких є в тексті статті, мають бути в списку літератури;
- посилання на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті у квадратних дужках за порядковим номером цієї роботи в списку, сторінки – курсивом;
- обсяг статті – до 12-15 тис. знаків;
- шрифти найпоширенішого типу, текстовий шрифт та шрифт формул повинні бути різними;
- формули чіткі, із загальноприйнятим використанням символів;
- таблиці компактні, з назвою та нумерацією;
- якісні ілюстративні матеріали з назвою та нумерацією;
- матеріали мають бути надані роздрукованими на папері та в електронному вигляді.

Матеріали конференції передбачається видати у фаховому журналі "Актуальні проблеми економіки" після їх переробки з конференційних виступів у статті відповідно до вимог ВАК України. В разі запізнення із подачею матеріалів та/або перевищення рекомендованих обсягів – публікація статей лише за додаткову плату.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статтей (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Надані матеріали не повертаються.

[b]Адреса:[/b] м. Київ, вул. Вінницька, 10 ( Національна академія управління)